Hva med en edruelig diskusjon om endringene i åndsverkloven?

Det­te er en kom­men­tar skre­vet for NRK­Be­ta, men som også gjen­gis her.

Kamp mot spøkelser

Etter at regje­rin­gen sist fre­dag la fram for­slag til end­rin­ger i ånds­verk­lo­ven, druk­ner vi i skrems­ler. For å under­byg­ge dis­se skrems­le­ne impor­te­rer man eksemp­ler fra USA i stor stil, og evner i liten grad å rela­te­re dis­se til Nor­ge og hva som fak­tisk fore­slås. Man lager spø­kel­ser og slåss mot dis­se, i ste­det for å gå på rea­li­te­ten. Uan­sett hvor kunn­skaps­løs man er og hvor feil det man sier måt­te være, så får man applaus og jub­len­de til­rop fra menig­he­ten. Det skal ikke stort mer til enn å rope «Ned med opp­havs­ret­ten», for å få applaus, likes og støtte­kom­men­ta­rer.

«Sen­sur i kul­tu­rens navn?» spør Bør­ge A. Roum. Jeg blir inter­es­sert i hva han i den­ne sam­men­hen­gen mener med sen­sur. Men det sier han ikke noe om. Vi får noen eksemp­ler på det han påstår er sen­sur, men de sier ikke stort. Vi kan vel­ge de ord vi vil. Bør­ge A. Roum sier vi ikke kan slåss mot sub­stan­ti­ver, med hen­vis­ning til Sam Iles. Selv har Bør­ge A. Roum valgt å slåss mot sub­stan­ti­vet «sen­sur», i like uklar betyd­ning som de sub­stan­ti­ver han mener det er umu­lig å slåss mot.

Hva er sensur?

For meg er det sen­sur når man vil hind­re en ytring å nå ut til et pub­li­kum, eller hind­rer folk til­gang til ytrin­ger. Sen­sur er for meg til­tak for å for­hind­re for­mid­ling av et (menings)innhold. Hvis noen etab­ler­te en bak­gårds­bu­tikk for å sel­ge pirat­ko­pi­er av fil­mer, og den­ne virk­som­he­ten blir stan­set, da er det i min begreps­ver­den ikke sen­sur. Fil­me­ne vil være til­gjen­ge­lig gjen­nom and­re kana­ler. Man hind­res ikke i å nå ut med en ytring, og man hind­res ikke i å få til­gang til den – men man må kan­skje beta­le noe mer. Der­for set­ter jeg ikke lik­hets­tegn mel­lom å sten­ge en ulov­lig dis­tri­bu­sjons­ka­nal for lov­lig inn­hold som er til­gjen­ge­lig and­re ste­der, og å sten­ge selve inn­hol­det.

Man kan bru­ke opp­havs­retts­kren­kel­ser som påskudd for sen­sur. Scien­to­logi­kir­ken er en ver­sting på det­te områ­det. Men jeg fryk­ter ikke at det fore­lig­gen­de for­sla­get vil gi Scien­to­logi­kir­ken eller and­re nye sen­sur­verk­tøy.

Det frem­går klart av pro­po­si­sjo­nen at hen­sy­net til ytrings­fri­he­ten skal iva­re­tas i den hel­hets­vur­de­ring dom­sto­len må fore­ta der­som vil­kå­re­ne for på påleg­ge blok­ke­ring er til ste­de, før det­te even­tu­elt påleg­ges. Jeg har såpass til­lit til nors­ke dom­sto­ler at den­ne adgan­gen ikke vil bli mis­brukt til det jeg vil reg­ne for sen­sur. Had­de jeg sett noen som helst grunn til å fryk­te en slik sen­sur, vil­le jeg pro­te­stert kraf­tig mot for­sla­get.

Glem USA

Bør­ge A. Roum bru­ker mye plass på «notice and take down», basert på erfa­rin­ger fra USA. Det er bort­kas­tet plass. I pro­po­si­sjo­nen sies det klart at man ikke øns­ker å inn­føre en slik ord­ning, ikke minst på grunn av de pro­ble­me­ne man har sett i USA. Man kan selv­sagt tro at Kul­tur­de­par­te­men­tet øns­ker å føre alle bak lyset, og inn­føre noe helt annet enn det de sier. Men det er fak­tisk litt vans­ke­lig når det man inn­fø­rer må sies i loven. Og uan­sett ten­ker ikke jeg så kon­spi­ra­to­risk.

USA har en bru­tal retts­hånd­he­vel­se. Man har straf­fer for baga­tell­mes­si­ge over­tre­del­ser av opp­havs­rett som er van­vit­ti­ge. Og man har et erstat­nings­nivå hin­si­des enhver for­nuft. Men vi er i Nor­ge, ikke i USA. Glem all gal­skap fra USA når vi dis­ku­te­rer norsk lov­giv­ning.

Det fore­lig­gen­de for­sla­get har ingen betyd­ning for «notice and take down». På Twit­ter sier Bør­ge A. Roum noe i ret­ning av at han fryk­ter mis­bruk. Men det er ikke noe i for­sla­get som kan mis­bru­kes til noe i nær­he­ten av en «notice and take down». De reg­ler som kun­ne ha vært benyt­tet til noe lik­nen­de det­te, har i sitt inn­hold stått uend­ret siden før noen begyn­te å ten­ke på noe som skul­le bli Inter­nett: Den som for­sett­lig eller uakt­somt med­vir­ker til kren­kel­se av opp­havs­rett kan hol­des ansvar­lig på sam­me måte som den som fore­tar kren­kel­sen. Det­te ble stram­met inn ved ved­ta­kel­sen av ehan­dels­lo­ven i 2003, slik at man nå bare kan hol­des straffe­retts­lig ansvar­lig ved for­sett, og erstat­nings­an­svar­lig hvis uakt­som­he­ten var grov.

Jeg er ikke kjent med at noe nett­sted i Nor­ge har blitt stengt som føl­ge av påståt­te opp­havs­retts­kren­kel­ser, i alle fall fin­nes det ikke noen dom­mer med slikt resul­tat. Alt­så: «Notice and take down» er en avspo­ring av debat­ten om end­rings­for­sla­get. Glem det.

Blokkering

Det frem­går også klart av pro­po­si­sjo­nen at even­tu­el­le opp­havs­retts­kren­kel­ser eller med­virk­nin­ger til dis­se bør påta­les ved kil­den, ikke de som bare for­mid­ler tra­fikk. Et nett­sted i Nor­ge som kren­ker and­res opp­havs­rett vil bli sak­søkt direk­te. Adgan­gen til å blok­ke­re tra­fikk vil først og fremst være aktu­elt over­for uten­lands­ke nett­ste­der, som er uten­for rekke­vid­de for nors­ke dom­sto­ler.

Ters­ke­len for å beslut­te blok­ke­ring er etter for­sla­get høy. For at dom­sto­len skal kun­ne tref­fe slik beslut­ning, må inn­hol­det på nett­ste­det i «stort omfang» «åpen­bart kren­ke opp­havs­rett». Hvis dis­se vil­kår er opp­fylt, skal dom­sto­len fore­ta en bred hel­hets­vur­de­ring, hvor den blant annet skal vur­de­re hen­sy­net til ytrings­fri­het og om det er mulig å vel­ge and­re og mind­re inn­gri­pen­de til­tak.

Det sies også i pro­po­si­sjo­nen klart at det for eksem­pel ikke vil være aktu­elt å blok­ke­re YouT­ube i sin nåvæ­ren­de form. Det blir da rent vrøvl når lede­ren i Ber­gen Unge Venst­re, Jør­gen Aas, skri­ver i Ber­gens Tiden­de:

Goog­le, Yout­ube, Face­bo­ok og Twit­ter er noen av de man­ge nett­ste­de­ne som vi i ver­ste fall risi­ke­rer at blir blok­kert, hvis høy­este­rett ikke set­ter ned foten.

Jør­gen Aas, Ber­gen Unge Venst­re i Naiv løs­ning på pirat­ko­pie­ring, Ber­gens Tiden­de

YouT­ube er nevnt i pro­po­si­sjo­nen. Søke­tje­nes­ter som Goog­le blir ikke stengt. På Face­bo­ok deler folk i alle fall først og fremst det de selv skri­ver og egne bil­der. Og på Twit­ter er det kna­pt mulig å kren­ke noens opp­havs­rett.

Kon­fron­tert med det­te på Twit­ter, unn­skyl­der Jør­gen Aas seg med at det er et reto­risk virke­mid­del. Den som må ty til usann­he­ter for å få fram et reto­risk poeng kan ikke ha man­ge poeng å kom­me med.

Google er ikke The Pirate Bay

Man­ge sier at man kan fin­ne det sam­me på Goog­le som på Pirate Bay. Det er mulig. Men Goog­le er ikke opp­ret­tet for å gjø­re det enkelt å spre opp­havs­retts­lig ver­net mate­ria­le på en ulov­lig måte. Det var Pirate Bay, og det var hoved­grun­nen til at de ble dømt, mens Goog­le ikke vil bli det. Pirate Bay viss­te godt om ulov­lig­he­te­ne, men gjor­de ikke noe for å hind­re dem. I ste­det send­te de brev på russe­avis­nivå til de som krev­de at de skul­le stop­pe ulov­lig­he­te­ne. Det er en stor for­skjell på at ulov­lig tra­fikk er en util­sik­tet, men uunn­gåe­lig bief­fekt, og at den ulov­li­ge tra­fik­ken er målet med tje­nes­ten.

Vi får også høre at blok­ke­ring ska­der inter­nett. Jeg kjen­ner ikke tek­no­lo­gi­en godt nok, men er ikke over­be­vist. Tele­nor og and­re som vil måt­te fore­ta en even­tu­ell blok­ke­ring, gjør det­te alle­re­de i dag mot nett­ste­der med barne­por­no. Tek­no­lo­gi­en kan ikke bli mer ska­de­lig om den blok­ke­rer nett­ste­der med opp­havs­retts­kren­kel­ser enn nett­ste­der med barne­por­no. Tek­nis­ke skade­virk­nin­ger i net­tet er også noe som even­tu­elt må tas med i den hel­hets­vur­de­ring ret­ten skal fore­ta. Jeg mer­ker meg også at Tele­nor ikke anfør­te det­te i den sak hvor en del ret­tig­hets­ha­ve­re krev­de at Tele­nor skul­le blok­ke­re Pirate Bay. Bare for å ha sagt det: Jeg blir ikke noe mer over­be­vist om noen nå vil gjen­ta de sam­me påstan­de­ne 15–20 gan­ger til.

Dårlige forretningsmodeller er ingen unnskyldning

Blok­ke­ring vir­ker ikke, får vi også høre. Mitt inn­trykk er at man­ge da egent­lig vil si at det ald­ri er mulig å blok­ke­re 100%. Men det er det hel­ler ingen som tror. Vi har syk­kel­ty­ve­ri­er selv om folk låser syk­le­ne. Men det er om mulig enda mer naivt å tro at bed­re for­ret­nings­mo­del­ler ale­ne kan løse pro­ble­met, slik man­ge som har det­te som enes­te svar, synes å mene.

Musikk- og film­bran­sjen rea­ger­te med frykt og gikk i for­svar, i ste­det for å se på mulig­he­te­ne som den nye tek­no­lo­gi­en med­før­te. De tap­te tid, pira­ten fikk nær 100% «mar­keds­an­del», og det fes­tet seg en opp­fat­ning om at musikk er noe man ikke beta­ler for. Det beta­ler de dyrt for. Men dår­li­ge for­ret­nings­mo­del­ler gir ikke and­re noen rett til bare å for­sy­ne seg gra­tis.

Ikke alle er IT-spesialister

Selv om IT-kyn­di­ge kan for­tel­le om hvor lett de er å kom­me rundt blok­ke­ring, så er det slett ikke sik­kert at det er så lett for de som ikke kan så mye om hvor­dan net­tet vir­ker. Gode lov­li­ge tje­nes­ter, vans­ke­lig­gjø­ring av til­gang til ulov­li­ge tje­nes­ter og sank­sjo­ner mot de som kren­ker, kan sam­men bidra til å redu­se­re den ulov­li­ge virk­som­he­ten.

Det for­und­rer meg også at de som så ofte frem­he­ver seg selv som de mest frem­tids­ret­te­de, ikke synes å kun­ne ten­ke seg at tek­no­lo­gi­en kan end­res på det­te områ­det. Loven sier at man kan påleg­ges å hind­re eller vans­ke­lig­gjø­re til­gan­gen til et nett­sted, uten å si noe om hvor­dan det­te skal skje. Kan­skje kan det­te om noen år gjø­res på helt and­re måter enn i dag. Den som lever får se, og lov­for­sla­get er slik utfor­met at den ikke blir utda­tert på det­te punk­tet om tek­no­lo­gi­en end­res.

Jeg tror ikke vi kom­mer til å se man­ge eksemp­ler på blok­ke­ring. Men mulig­he­ten vil være der om det skul­le være den mest hen­sikts­mes­si­ge løs­nin­gen.

Det viktigste drukner

Bak støy­en om blok­ke­ring druk­ner det vik­ti­ge­re spørs­må­let: Hvem skal kun­ne over­våke tra­fik­ken på net­tet, om noen. Her er jeg skep­tisk til for­sla­get, og mener at man ikke bør kun­ne gjø­re det­te uten kon­se­sjon.

Men vi unn­går ikke avspo­ren­de skrems­ler i den­ne delen av debat­ten eller. «Så lett kan du snart bli tatt for pirat­ko­pie­ring» skri­ver Varg Aamo i hardware.no og Aften­pos­ten. Å las­te ned en enes­te sang kan være nok, skri­ver de. Det kan sik­kert i prin­sip­pet skje, akku­rat som man kan bli tatt for å ha vært på eple­slang og ha stjå­let ett eple.

Det er mye i dagens opp­havs­rett og i det fore­lig­gen­de for­sla­get som det er god grunn til å dis­ku­te­re. Skal for­fat­te­re og and­re kunst­ne­re også i frem­ti­den ha mulig­he­ten til å leve av det de ska­per, må vi ha opp­havs­rett i en eller annen form. Dagens reg­ler fun­ge­rer tross alt gans­ke bra.

En del av det grunn­leg­gen­de er så sterkt bun­det opp i inter­na­sjo­na­le kon­ven­sjo­ner at det i bes­te fall er svært vans­ke­lig å end­re. Even­tu­el­le ensi­di­ge end­rin­ger på grunn­leg­gen­de nivå vil få sto­re neg­a­ti­ve kon­se­kven­ser. Det­te har jeg skre­vet litt om i min kom­men­tar til Digi­t­ut­val­gets inn­stil­ling. Jeg ser ingen grunn til å bru­ke tid og ener­gi på noe hvor det er så lite sann­syn­lig at man kan opp­nå noe som helst, ei hel­ler å bru­ke mye tid på å dis­ku­te­re det.

Friheter det er verdt å kjempe for

Selv synes jeg det er langt vik­ti­ge­re å dis­ku­te­re nye verk som bl.a. byg­ger på eksis­te­ren­de verk, gren­se­ne for sitat­rett, og for­hol­det mel­lom opp­havs­rett og ytrings­fri­het gene­relt. Stram prak­ti­se­ring på dis­se områ­der, som vi ser kla­re tenden­ser til, begren­ser ytrings­fri­he­ten og snev­rer inn den kunst­ne­ris­ke fri­het. Her er det et stort sling­rings­monn innen­for ram­men av dagens reg­ler. Spørs­må­let er hvor­dan de prak­ti­se­res. Det­te er fri­he­ter det er verdt å kjem­pe for. Men kopis­te­ne som bare snyl­ter på det and­re har gjort, har ikke min sym­pa­ti.

En mer edrue­lig dis­ku­sjon om end­rings­for­sla­get vil­le kan­skje ha gjort det mulig å dis­ku­te­re spørs­mål som er langt vik­ti­ge­re. Men det druk­ner i usak­lig støy.

Print Friendly, PDF & Email
 • Olav­Tor­vund

  Jo takk, jeg har mer­ket at du har pro­ble­mer med å være edrue­lig i debat­ter 😉 Selv mener jeg at jo vik­ti­ge­re et spørs­mål er, desto stør­re grunn er det til å være sak­lig og rela­tivt nøk­tern.

 • Tho­mas Steen

  Pro­ble­met her er at du har ret­ten på din side. Men det betyr ikke at jeg mener du har rett.

  Slik ting er i dag, hvor folk blir hind­ret fri til­gang til infor­ma­sjon, for­di øko­no­mis­ke inter­es­ser står øverst, eller hvor barn kan risi­ke­re bli kri­mi­na­li­sert for­di øko­no­mis­ke inter­es­ser trum­fer alt, er ikke hvor­dan et sam­funn bør være.

  Det er grunn­leg­gen­de for min natur å mot­set­te meg sen­sur og over­vå­king, av alle slag. Ikke for­di jeg øns­ker la kri­mi­nel­le løpe fri, men for­di jeg ikke øns­ker at folk skal opp­fø­re seg som at alt de gjør kan bru­kes mot de. Jeg kan ikke vike fra det­te prin­sip­pet. Da blir jeg ikke spe­si­elt edrue­lig når veg­ve­se­net vil fjer­ne syk­kel­felt for­di biler tren­ger stør­re plass. (syk­ler = pri­vat fil­de­ling, biler = opp­havs­ret­ten). Pirat­ko­pie­ring og opp­havs­ret­ten har levd side om side siden Sta­tute of Anne, og selv den dag i dag har ingen av de vun­net. Det­te er en krig. I krig er det de uskyl­di­ge som lider.

  Gå etter de som har øko­no­mis­ke moti­ver for å dri­ve med pirat­ko­pie­ring. Ikke over­våk befolk­nin­gen på gene­relt grunn­lag for­di det er mulig. Ikke sen­su­rer vårt moder­ne biblio­tek, Inter­nett, for­di det er mulig.

  Jo mer lov­verk vi leg­ger til bunn for å støt­te opp under opp­havs­ret­ten, jo mer vil den fun­ge­re som en kryk­ke, for en hal­ten­de… nei blomst­ren­de opp­havs­retts­bran­sje. En helt frisk mann med kryk­ke? Nei, en frisk mann med slag­vå­pen.

 • Olav­Tor­vund

  Det er i alle fall godt skre­vet. Men jeg synes du over­dri­ver vel­dig mye. Jeg liker ikke over­vå­king. Men en del kon­trol­ler kan vans­ke­lig unn­gås. Vi har tra­fikkon­trol­ler. Det gjør at far­ten sen­kes og at man får luket ut noen ver­stin­ger. Det jeg mis­li­ker mest i det fore­lig­gen­de for­sla­get er at man skal kun­ne regist­re­re nettra­fikk uten den kon­trol­len en kon­se­sjon­plikt inne­bæ­rer.

  Jeg ser ikke på det som er fore­slått om å kun­ne sten­ge til­gang til vis­se nett­ste­der for sen­sur. Der er vi åpen­bart ueni­ge. Greit nok.

  Jeg er ikke opp­tatt av noen “opp­havs­retts­bran­sje”, hva nå det måt­te være. Men jeg mener at de som dri­ver ska­pen­de arbeid skal kun­ne leve av sitt arbeid. De som vil ha til­gang til det­te må aksep­te­re at det­te har ver­di og at det kos­ter. Jeg vil ikke at ska­pen­de menns­ker skal være full­sten­dig pris­gitt offent­li­ge sti­pend­ko­mi­te­er, reklame­by­rå­er eller vel­de­dig­het. Det er den som ska­per ver­ket som skal bestem­me om et verk skal gjø­res til­gjen­ge­lig, og even­tu­elt på hvil­ken måte. Selv­føl­ge­lig må man også kun­ne iva­re­ta sine inter­es­ser og hev­de sine ret­tig­he­ter.

  Jeg har til nå ikke sett noe rea­lis­tisk alter­na­tiv til opp­havs­rett som kan sik­re det­te. Den dagen du kom­mer med noe kon­struk­tivt kan det kan­skje være verdt å dis­ku­te­re.

 • Bra inn­legg Olav — du har helt rett i at hoved­pro­ble­met lig­ger i pri­va­ti­se­rin­gen av hånd­he­vel­sen. Vi har poli­ti til slikt — at de ikke har nok res­sur­ser til å hånd­heve alle lover (som f.eks. vin­nings­for­bry­tel­ser) er en annen dis­ku­sjon. Å snak­ke om sen­sur når man hind­rer til­gang til tyve­gods er en avspo­ring.

 • En ting til — etpar pro­ble­mer der jeg mener det er tid for en revi­sjon. Det fin­nes en rek­ke verk der opp­havs­man­nen ikke er kjent, eller ikke er kon­takt­bar — det som kal­les “orp­haned works”. Her bør det fin­nes en ord­ning slik at det­te kan gjø­res til­gjen­ge­lig på en enkel måte.

  Dess­uten er jeg litt i tvil om vi har en god nok “fair use” modell — jeg mener å hus­ke at Lars Lil­lo-Sten­berg spil­te inn sin egen ver­sjon av endel av Prøy­sens viser for noen år siden, men ble nek­tet å slip­pe det på mar­ke­det av Prøy­sens etter­kom­me­re. I USA her man så vidt jeg vet reg­ler som sier at under for­ut­set­ning at man beta­ler et stan­dard fee for bruk tren­ger man ikke be om lov — og noe slikt synes jeg man skul­le ha her også.

 • Olav­Tor­vund

  Det arbei­des med å få på plass løs­nin­ger for “orp­han works”. Det arbei­des mye med det i EU. I Nor­ge kan det­te hånd­te­res gans­ke greit gjen­nom Kopi­nor på det omår­det de for­val­ter. Avtale­li­sens­ord­nin­gen har gjort det mulig å etab­le­re bokylla.no, hvor det er man­ge verk med ukjent ret­tig­hets­ha­ver. Kopi­nor har sam­tyk­ket, med en “opt out” mulig­het for de som ikke vil være med.

  Jeg tror ikke en “fair use” modell vil­le ha løst Prøy­sen. Men det er gode grun­ner for at vi kan tren­ge det like­vel.

  Jeg tror ikke det er like man­ge reg­ler om tvangs­li­sens i USA som det var, men er ikke sik­ker. (Tvangs­li­sens => man tren­ger ikke spør­re om lov, men må beta­le for bru­ken.)

  Jeg synes det er helt greit at Alf Prøy­sen kun­ne ha sagt nei til Lars Lil­lo. Det er mer pro­ble­ma­tisk at også arvin­ge­ne kan gjø­re det. Det­te har blitt for­ster­ket men for­len­get verne­tid. Det er etter min mening ikke noe pro­blem at Prøy­sens arvin­ger har krav på beta­ling, men det er et pro­blem at de kan begren­se and­res kunst­ne­ris­ke fri­het. Men enkelt er det ikke. Jeg liker ikke tan­ken på at noen skal kun­ne lage en spe­ku­la­tiv og dår­lig porno­film basert på Agnar Myk­les “San­gen om den røde rubin”, uten at hans arvin­ger kan pro­te­ste­re. Så jeg har ikke noe for­slag til hvor­dan det bør løses.

 • Tho­mas Steen

  Jeg mener at auto­ma­tis­ke tra­fikkon­trol­ler er tull­ball. Men det er på siden av alt.

  Når det gjel­der inn­sam­ling av IP har jeg ingen pro­ble­mer med det. Jeg vil ta ste­get fullt ut, og stop­pe retts­prak­si­sen om at IP er lik en per­son. Pro­ble­met opp­står når det går inn i retts­sys­te­met og det skal leve­res ut en eier/navn bak IP’en. Det er ingen garan­ti for at den som står som opp­ført av IP’en er den som fak­tisk begår et brudd. Og den dag i dag er det ingen måte å iden­ti­fi­se­re hvem som fak­tisk gjor­de noe bak en IP. Kon­se­sjon eller ei, pro­ble­met opp­står først når man kob­ler IP mot bru­ker­data. Det er det­te lov­for­sla­get åpner for, over en lave­re sko enn før.

  Det er gaaaa­ans­ke man­ge pro­ble­mer her:
  * Den som står opp­ført som eier av IP, er ikke all­tid den som begår brudd.
  * Vi er avhen­gig av at det ikke er feil i regist­re­ring av IP hos ISP.
  * Ved åpne nett kan en risi­ke­re at en uten­for hus­hold står bak, og det er ingen måte å sjek­ke.
  * Ved luk­ke­de nett, kan en frem­de­les risi­ke­re at en uten­for hus­hold står bak.
  * Direkte­til­kob­ling med LAN har sjel­dent noe som helst form for regist­re­ring. Ie, en snik­led­ning inn kan gi folk uten­for til­gang.
  * Data­ma­ski­ner kan bli brukt av 3. per­son som er fysisk til ste­de uten at den som står opp­først som eier av IP vet av det.
  * Data­ma­ski­ner kan bli hijack­ed av pro­gram­vare som lar folk ta kon­troll over den.
  * Data­ma­ski­ner kan omdi­ri­ge­re tra­fikk uten at eier av IP/datamaskin vet om det.

  Iro­ni­en her, er at de som ikke er kom­pe­tent nok til å kom­me rundt blok­ka­sjen av The Pirate Bay, er ikke kom­pe­tent nok til å sik­re seg mot noen av de oven­nevn­te pro­ble­me­ne. Loven er en til­nær­met garan­ti for at uskyl­di­ge vil bli straf­fet. Det­te har vi sett fle­re eksemp­ler av fra utlan­det. I Tysk­land har ukryp­ter­te åpne nett blitt for­budt som et resul­tat av det­te.

  Over på blok­ke­rin­gen, fin­nes det eksemp­ler der ret­ten har sper­ret til­gang til infor­ma­sjon, hvor det ikke har vært et behov for å sen­su­re­re i bunn? Jeg vet ikke, så jeg spør.

  Og når det gjel­der opp­havs­ret­ten, så bør førs­te prio­ri­tet på end­ring være at den ALDRI kan over­fø­res. Og at bedrif­ter ikke kan sit­te på opp­havs­rett. Den skal være reser­vert for pri­vat­per­soner. Opp­havs­ret­ten gyl­dig­hets­pe­riode må også redu­se­res kraf­tig, slik at de som dri­ver ska­pen­de arbeid blir sti­mu­lert til å lage nye ting. Vide­re bør verk som er offent­lig­gjort ikke len­ger få beskyt­tel­se mot hvor­dan det blir gjort til­gjen­ge­lig, men det må stil­les stør­re krav til de som gjør verk til­gjen­ge­lig, slik at artis­ten kan få utbyt­te av sitt arbeid. (Alt­så tvangs­li­sens) Det­te betyr også at folk ikke kan kre­ves for mer pen­ger enn det som er innen­for rime­lig­he­tens gren­ser ved en lisen­sie­ring.

  Men så var det dis­se uten­lands­ke inter­es­se­ne som lob­by­er så hardt for at and­re lands lov­verk skal over­kjø­re våre nasjo­na­le da…

 • Olav­Tor­vund

  Nå slår du inn vel­dig åpne dører. Tror du vir­ke­lig at dom­me­re er så dum­me at de ikke for­står at abon­nen­ten ikke nød­ven­dig­vis er bru­ke­ren? Selv­føl­ge­lig for­står de det, og der­for vil opp­lys­nin­ger om det­te van­lig­vis ikke være til­strek­ke­lig til at noen blir dømt.

  I Nor­ge er hoved­re­ge­len at opp­havs­rett ikke over­dras, men at man lisen­sie­rer (gir til­la­tel­ser til vis­se for­mer for utnyt­tel­se). Men opp­havs­ret­ten kan også over­dras full­sten­dig. Jeg mener å hus­ke at vi har dis­ku­tert dri­ver­pro­gram­mer før. Det vil­le bli gans­ke menings­løst om ikke ret­tig­he­te­ne til sli­ke pro­gram­mer skal kun­ne over­dras til de som leve­rer f.eks. skri­ve­re.

  Jeg mener fort­satt at opp­havs­man­nen skal kun­ne kon­trol­le­re bru­ken, men ikke alt for stramt. Man må kun­ne mot­set­te seg å bli brukt i rekla­me for noe man ikke vil asso­si­e­res med, at man ikke vil bli utgitt på et porno­for­lag, at det ikke er fritt fram for å lage porno­film av en roman som inne­hol­der en del ero­tikk, osv.

  Hvis noen fort­satt er inter­es­sert i ver­ke­ne til en nåle­ven­de opp­havs­mann, så er det bare rett og rime­lig at de må beta­le. Jeg synes det er helt greit at Lars Saa­bye Chris­ten­sen fort­satt kan tje­ne pen­ger på “Beatles”. Men hvor len­ge opp­havs­ret­ten skal vare etter opp­havs­man­nens død, kan dis­ku­te­res. Det er ikke noe mind­re rime­lig at folk arver ver­di­er i form av opp­havs­rett enn i form av eien­dom og aksjer. Men 70 år er etter min mening for len­ge.

 • Tho­mas Steen

  Dømt — nei. Men det vil gi de som sit­ter på opp­havs­ret­ten til­gang til et navn, et hus­hold. Så kan de pluk­ke ut den de mener er skyl­dig, og sen­de ut krav­brev, med krav om beta­ling, ELLERS. Det­te er van­lig prak­sis i mye av Euro­pa og USA.

  Dri­ve­re bur­de være open source og fritt til­gjen­ge­lig, etter­som hard­wa­re er ubru­ke­lig uten.

  Dagens porno­fil­mer lages nå uan­sett med antyd­nin­ger mot mate­ria­let. Hvis de kan bru­ke mate­ria­let direk­te, får i det mins­te opp­havs­retts­hol­dern pen­ger.

 • Olav­Tor­vund

  For å få utle­vert navn må man gå til en dom­stol og få en beslut­ning om at navn skal utle­ve­res. Før det­te kan skje skal Post- og tele­til­sy­net utta­le seg om hvor­vidt det er grunn til å opp­he­ve taus­hets­plik­ten. Det er ikke bare å gå til en ISP og be om nav­net.

 • Den dår­li­ge por­ni­fil­men “San­gen om den røde rubin” ble laga. I Dan­mark. (Nåvel, i dag tel­ler det vel kna­pt nok som por­no, men dår­lig er den i alle fall.)

  http://www.filmweb.no/film/article820460.ece

 • Tho­mas Steen

  For at noe skal reg­nes som tyve­gods, så må det vel være slik at and­re blir fra­tatt sin mulig­het til å bru­ke god­set? I så fall er det å kal­le “hind­ring av til­gang til tyve­gods” en avspo­ring.

 • Olav­Tor­vund

  Hvis noe skal være tyve­ri i straffe­retts­lig for­stand må man fra­tas en ting, akku­rat som det må være over­dra­gel­se av eien­doms­rett (eller annen ret­tig­het) hvis det skal være kjøp i kjøps­retts­lig for­stand. Retts­lig sett eksis­te­rer ikke “kjøp av tje­nes­ter”. Hvis det er spørs­mål om straff må man selv­føl­ge­lig ha en pre­sis avgren­sing av tyeri­be­stem­mel­sen, akku­rat som men må være pre­sis i den kjøps­retts­li­ge betyd­ning av kjøp hvis det er spørs­mål om kjøps­lo­vens bestem­mel­ser kom­mer til anven­del­se på en trans­ak­sjon.

  Men i dag­lig­tale, hvor den­ne debat­ten befin­ner seg, er det ikke like vik­tig at vi hol­der oss til pre­si­se juri­dis­ke begre­per. Vi hører ofte om “iden­ti­tets­ty­ve­ri”, som hel­ler ikke er tyve­ri i straffe­retts­lig for­stand. Og vi snak­ker ofte om “kjøp av tje­nes­ter” — i man­ge sam­men­hen­ger vil det være en helt kor­rekt beteg­nel­se. Så jeg har ingen pro­ble­mer med at pirat­ko­pie­ring kal­les tyve­ri.

  Skal man først være språk­lig pir­ke­te, så er det også helt feil å snak­ke om “fil­de­ling”. Den som deler noe gir fra seg noe man har. Det gjør ikke den som lar and­re kopiere det man har.

 • Olav­Tor­vund

  For­di man ikke skal gi noen en klar mel­ding om at de bør øde­leg­ge bevis.

  Det som fore­slås er ikke annet enn at de gene­rel­le reg­ler for å kre­ve utle­vert taus­hets­be­lag­te opp­lys­nin­ger i en sivil sak også skal gjel­de for den­ne type opp­lys­nin­ger. Fak­tisk er pro­se­dy­ren mer omsten­de­lig enn i and­re saker på grunn av eks­tra­run­den om PT. Det vil­le være retts­for­nek­tel­se hvis man har kla­re indi­ka­sjo­ner på at det har fore­kom­met kren­kel­ser og noen sit­ter på vik­ti­ge opp­lys­nin­ger om det­te, hvis det ikke er mulig å få opp­lys­nin­ge­ne ut for­di man vil beskyt­te den som har gjort noe ulov­lig. Du kon­sta­te­rer at vin­dus­ru­ten er knust og butik­ken ved siden av har video­opp­tak som viser hvem som gjor­de det. Skal man da si at sli­ke opp­lys­nin­ger ikke skal kun­ne utle­ve­res slik at du ikke kan frem­me et erstat­nings­krav?

 • Olav­Tor­vund

  For­di det er ret­ten som avgjør. Skal noen kut­tes ut er det hel­ler PT.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg er for så vidt ikke uenig i at dri­ve­re gjer­ne kan være open source, og i prak­sis er man­ge det — gjer­ne med en BSD-lig­nen­de lisens. Men ver­ken du eller jeg har noen rett til å dik­te­re hva slags for­ret­nings­stra­te­gi and­re vel­ger. Det er utvik­lerns valg (eller opp­drags­gi­ve­rens) om dri­ve­ren skal gjø­res til­gjen­ge­lig som open source eller ikke. Hvis du ikke liker at dri­ve­ren til pro­duk­tet ikke er open source, så får du kjø­pe et annet pro­dukt.

 • Tho­mas Steen

  Fil­de­ling er deling. Jeg kopie­rer opp infor­ma­sjon og sen­der den avgår­de. Da gir jeg fra meg infor­ma­sjo­nen, alt­så jeg har delt filen.

  Det er her hele para­dok­set rundt opp­havs­rett opp­står, siden en data­ma­skin må kopiere opp opp­havs­retts­lig beskyt­tet mate­ria­le hele tiden. Fra lag­rings­me­die, til min­ne, til frem­vis­nings­en­het. Det er mono­pol på den­ne kopie­rin­gen , men en data­ma­skin må bry­te det­te mono­po­let.

 • Tho­mas Steen

  Det­te lov­for­sla­get er full­sten­dig bak mål og under­måls.

 • Tho­mas Steen

  Øde­leg­ge bevis? Jeg trod­de ret­ten treng­te gode bevis før de ga ut den­ne infor­ma­sjo­nen? Hva stop­per opp­havs­retts­fol­ka fra å be om utle­ve­ring av navn når de har null bevis, bare mis­tan­ke?

 • Olav­Tor­vund

  Nå gjør du deg dum­me­re enn du er. Man har bevis for at et IP num­mer har vært brukt til noe ulov­lig. Der­for kre­ver man opp­lys­nin­ger om hvem som har benyt­tet det IP-num­me­ret. Men som man­ge, jeg tror du også, har påpekt, så sier iden­ti­ten til abon­nen­ten ikke nød­ven­dig­vis noe om hvem som fak­tisk har fore­tatt den ulov­li­ge hand­lin­gen. Om man får mel­ding om at noen har krevd abon­nent­s­iden­ti­te­ten, da får kan­skje noen det tra­velt med å fore­ta sik­ker slet­ting av data, kvit­te seg med dis­ker, eller noe annet som øde­leg­ger bevis.

 • Olav­Tor­vund

  Du kan bed­re enn det­te.

 • Olav­Tor­vund

  Man kan defi­ne­re orde­ne slik man vil.

 • G_A

  Et godt inn­legg.

  Jeg er imid­ler­tid skep­tisk til om blok­ke­rin­gen vil være nyt­tig av en helt annen grunn: Hva vil egent­lig kun­ne blok­ke­res? Pirate­Bay vil nep­pe kun­ne blok­ke­res “i stort omfang” «åpen­bart kren­ke opp­havs­rett». Pirate­Bay kren­ker ingen opp­havs­rett. Det har svens retts­ve­sen slått fast i Pirate­Bay — der­for ble det bare en dom for med­virk­ning. Strengt tatt var det påtale­myn­dig­he­ten som på den­ne bak­grun­nen drop­pet til­ta­le for opp­havs­retts­kren­kel­ser. Det gjor­de de lurt i. For en side som kun for­tel­ler bru­ker A at hvis han vil ha den nye Fast&Furious-filmen, bør han kopiere den alfa­nu­me­ris­ke stren­gen Z (som siden til­byr) som for­tel­ler A at han kan kob­le seg til B, C, D … for å las­te ned deres kopi av ver­ket, kren­ker nok i seg selv ikke noen ret­tig­he­ter. Nær sagt uan­sett hvem man hører på hva gjel­der len­ker på net­tet, går ikke det­te under til­gjenge­lig­gjø­ring. (Rik­tig­nok mener jeg Tan­de i dok­tor­av­hand­lin­gen kan­skje går for langt når han karak­te­ri­se­rer dyplen­king som en kren­kel­se i seg selv. Men selv om man skul­le være enig med ham i det­te, noe dom­sto­le­ne vel erm er det TPB dri­ver med langt mer indi­rek­te enn som så..)

  Så med mind­re du tar feil i at dom­sto­le­ne vil gi bestem­mel­sen et langt stør­re virke­om­rå­de enn det siter­te, så kan nok de aller, aller fles­te side­ne som lever av å fron­te tor­rent­tra­fikk sove trygt enda, uten å fryk­te å mis­te nors­ke “kun­der”.

  Scien­to­lo­gisek­ten der­imot, kom­mer nok til å kose seg med IP.adressene de i stort monn vil sam­le inn — får en tro.

 • G_A

  Nå flise­spik­ker du ver­re enn ham, Tor­vund, og da er det en for­del å ha rett, Det mener jeg du ikke har.

  I Ot.prp. nr.80 (1986–1987) s. 48 i en kom­men­tar til Kjøps­lo­vens § 1 om lovens almin­ne­li­ge virke­om­rå­de, utta­les det at «I lov­teks­ten bru­kes ordet «ting» eller «salgs­tin­gen» som beskri­vel­se av det som fal­ler inn under loven. Ordet bru­kes her i en noe vide­re betyd­ning enn i dag­lig­ta­len. Loven gjel­der f eks også […] og and­re ret­tig­he­ter, f eks lisens eller bruks­rett.» Med for­be­hold om at jeg ikke kjen­ner til muli­ge sene­re end­rin­ger. Det for­be­hol­det tatt, er det alt­så snakk om kjøp av f.eks. pro­gram­vare etter norsk rett den rik­ti­ge karak­te­ri­sitkken. I til­legg kom­mer EU-Dom­sto­lens sak C?128/11, der det slåes fast at et byt­te av en livs­va­rig bruks­rett mot beta­ling er et “sale”, direk­te knyt­tet mot kjøps­be­gre­pet i opp­havs­ret­ten.

  Kjøp” i for­bin­del­se med digi­talt inn­hold er såle­des kor­rekt juri­disk bruk av språ­ket i man­ge til­fel­ler. Å kal­le ulov­lig fildeling/nedlasting “tyve­ri” er det ikke. Sær­lig gjel­der det­te i de til­fel­le­ne der alter­na­ti­vet til den ulov­li­ge ned­las­tin­gen ikke had­de vært et kjøp — og slik er det jo anta­ke­lig­vis i en svært høy pro­sent­an­del av til­fel­le­ne. De mest akti­ve pira­te­ne er også de som kjø­per mest, og man må anta at lom­me­bo­ken er mind­re enn at de had­de hatt råd til å kjø­pe alt. Spørre­un­der­sø­kel­ser (i den grad de har noen ver­di) sier også at kjøp ikke var et alter­na­tiv til ned­las­ting i de aller fles­te til­fel­le­ne. En del verk er det hel­ler ikke mulig å få tak i på lov­lig vis. I svært man­ge av dis­se til­fel­le­ne har alt­så ikke eie­ren (av ret­tig­he­te­ne) noe TAP. Og når det ikke fore­lig­ger tap på den ene siden og ulov­lig beri­kel­se på den and­re, da blir det sær­de­les kuns­tig å kal­le det tyve­ri, blir det ikke?

  Angå­en­de fil­de­lings-biten til slitt, vil jeg arres­te­re deg på rent seman­tisk, ikke-juri­disk grunn­lag. Mann har delt kunn­skap og his­to­ri­er siden men­nes­ker fikk språk, og å “dele his­to­ri­er” skul­le vel være et inn­ar­bei­det nok begrep. I lik­het med fil­de­ling, sit­ter beg­ge par­ter igjen med hvert sitt “eksemp­lar” etter­på.