Hva med en edruelig diskusjon om endringene i åndsverkloven?

Det­te er en kom­men­tar skre­vet for NRK­Be­ta, men som også gjen­gis her.

Kamp mot spøkelser

Etter at regje­rin­gen sist fre­dag la fram for­slag til end­rin­ger i ånds­verk­lo­ven, druk­ner vi i skrems­ler. For å under­byg­ge dis­se skrems­le­ne impor­te­rer man eksemp­ler fra USA i stor stil, og evner i liten grad å rela­te­re dis­se til Nor­ge og hva som fak­tisk fore­slås. Man lager spø­kel­ser og slåss mot dis­se, i ste­det for å gå på rea­li­te­ten. Uan­sett hvor kunn­skaps­løs man er og hvor feil det man sier måt­te være, så får man applaus og jub­len­de til­rop fra menig­he­ten. Det skal ikke stort mer til enn å rope «Ned med opp­havs­ret­ten», for å få applaus, likes og støttekommentarer.

«Sen­sur i kul­tu­rens navn?» spør Bør­ge A. Roum. Jeg blir inter­es­sert i hva han i den­ne sam­men­hen­gen mener med sen­sur. Men det sier han ikke noe om. Vi får noen eksemp­ler på det han påstår er sen­sur, men de sier ikke stort. Vi kan vel­ge de ord vi vil. Bør­ge A. Roum sier vi ikke kan slåss mot sub­stan­ti­ver, med hen­vis­ning til Sam Iles. Selv har Bør­ge A. Roum valgt å slåss mot sub­stan­ti­vet «sen­sur», i like uklar betyd­ning som de sub­stan­ti­ver han mener det er umu­lig å slåss mot.

Hva er sensur?

For meg er det sen­sur når man vil hind­re en ytring å nå ut til et pub­li­kum, eller hind­rer folk til­gang til ytrin­ger. Sen­sur er for meg til­tak for å for­hind­re for­mid­ling av et (menings)innhold. Hvis noen etab­ler­te en bak­gårds­bu­tikk for å sel­ge pirat­ko­pi­er av fil­mer, og den­ne virk­som­he­ten blir stan­set, da er det i min begreps­ver­den ikke sen­sur. Fil­me­ne vil være til­gjen­ge­lig gjen­nom and­re kana­ler. Man hind­res ikke i å nå ut med en ytring, og man hind­res ikke i å få til­gang til den – men man må kan­skje beta­le noe mer. Der­for set­ter jeg ikke lik­hets­tegn mel­lom å sten­ge en ulov­lig dis­tri­bu­sjons­ka­nal for lov­lig inn­hold som er til­gjen­ge­lig and­re ste­der, og å sten­ge selve innholdet.

Man kan bru­ke opp­havs­retts­kren­kel­ser som påskudd for sen­sur. Scien­to­logi­kir­ken er en ver­sting på det­te områ­det. Men jeg fryk­ter ikke at det fore­lig­gen­de for­sla­get vil gi Scien­to­logi­kir­ken eller and­re nye sensurverktøy.

Det frem­går klart av pro­po­si­sjo­nen at hen­sy­net til ytrings­fri­he­ten skal iva­re­tas i den hel­hets­vur­de­ring dom­sto­len må fore­ta der­som vil­kå­re­ne for på påleg­ge blok­ke­ring er til ste­de, før det­te even­tu­elt påleg­ges. Jeg har såpass til­lit til nors­ke dom­sto­ler at den­ne adgan­gen ikke vil bli mis­brukt til det jeg vil reg­ne for sen­sur. Had­de jeg sett noen som helst grunn til å fryk­te en slik sen­sur, vil­le jeg pro­te­stert kraf­tig mot forslaget.

Glem USA

Bør­ge A. Roum bru­ker mye plass på «notice and take down», basert på erfa­rin­ger fra USA. Det er bort­kas­tet plass. I pro­po­si­sjo­nen sies det klart at man ikke øns­ker å inn­føre en slik ord­ning, ikke minst på grunn av de pro­ble­me­ne man har sett i USA. Man kan selv­sagt tro at Kul­tur­de­par­te­men­tet øns­ker å føre alle bak lyset, og inn­føre noe helt annet enn det de sier. Men det er fak­tisk litt vans­ke­lig når det man inn­fø­rer må sies i loven. Og uan­sett ten­ker ikke jeg så konspiratorisk.

USA har en bru­tal retts­hånd­he­vel­se. Man har straf­fer for baga­tell­mes­si­ge over­tre­del­ser av opp­havs­rett som er van­vit­ti­ge. Og man har et erstat­nings­nivå hin­si­des enhver for­nuft. Men vi er i Nor­ge, ikke i USA. Glem all gal­skap fra USA når vi dis­ku­te­rer norsk lovgivning.

Det fore­lig­gen­de for­sla­get har ingen betyd­ning for «notice and take down». På Twit­ter sier Bør­ge A. Roum noe i ret­ning av at han fryk­ter mis­bruk. Men det er ikke noe i for­sla­get som kan mis­bru­kes til noe i nær­he­ten av en «notice and take down». De reg­ler som kun­ne ha vært benyt­tet til noe lik­nen­de det­te, har i sitt inn­hold stått uend­ret siden før noen begyn­te å ten­ke på noe som skul­le bli Inter­nett: Den som for­sett­lig eller uakt­somt med­vir­ker til kren­kel­se av opp­havs­rett kan hol­des ansvar­lig på sam­me måte som den som fore­tar kren­kel­sen. Det­te ble stram­met inn ved ved­ta­kel­sen av ehan­dels­lo­ven i 2003, slik at man nå bare kan hol­des straffe­retts­lig ansvar­lig ved for­sett, og erstat­nings­an­svar­lig hvis uakt­som­he­ten var grov.

Jeg er ikke kjent med at noe nett­sted i Nor­ge har blitt stengt som føl­ge av påståt­te opp­havs­retts­kren­kel­ser, i alle fall fin­nes det ikke noen dom­mer med slikt resul­tat. Alt­så: «Notice and take down» er en avspo­ring av debat­ten om end­rings­for­sla­get. Glem det.

Blokkering

Det frem­går også klart av pro­po­si­sjo­nen at even­tu­el­le opp­havs­retts­kren­kel­ser eller med­virk­nin­ger til dis­se bør påta­les ved kil­den, ikke de som bare for­mid­ler tra­fikk. Et nett­sted i Nor­ge som kren­ker and­res opp­havs­rett vil bli sak­søkt direk­te. Adgan­gen til å blok­ke­re tra­fikk vil først og fremst være aktu­elt over­for uten­lands­ke nett­ste­der, som er uten­for rekke­vid­de for nors­ke domstoler.

Ters­ke­len for å beslut­te blok­ke­ring er etter for­sla­get høy. For at dom­sto­len skal kun­ne tref­fe slik beslut­ning, må inn­hol­det på nett­ste­det i «stort omfang» «åpen­bart kren­ke opp­havs­rett». Hvis dis­se vil­kår er opp­fylt, skal dom­sto­len fore­ta en bred hel­hets­vur­de­ring, hvor den blant annet skal vur­de­re hen­sy­net til ytrings­fri­het og om det er mulig å vel­ge and­re og mind­re inn­gri­pen­de tiltak.

Det sies også i pro­po­si­sjo­nen klart at det for eksem­pel ikke vil være aktu­elt å blok­ke­re YouT­ube i sin nåvæ­ren­de form. Det blir da rent vrøvl når lede­ren i Ber­gen Unge Venst­re, Jør­gen Aas, skri­ver i Ber­gens Tiden­de:

Goog­le, Yout­ube, Face­bo­ok og Twit­ter er noen av de man­ge nett­ste­de­ne som vi i ver­ste fall risi­ke­rer at blir blok­kert, hvis høy­este­rett ikke set­ter ned foten.

Jør­gen Aas, Ber­gen Unge Venst­re i Naiv løs­ning på pirat­ko­pie­ring, Ber­gens Tidende

YouT­ube er nevnt i pro­po­si­sjo­nen. Søke­tje­nes­ter som Goog­le blir ikke stengt. På Face­bo­ok deler folk i alle fall først og fremst det de selv skri­ver og egne bil­der. Og på Twit­ter er det kna­pt mulig å kren­ke noens opphavsrett.

Kon­fron­tert med det­te på Twit­ter, unn­skyl­der Jør­gen Aas seg med at det er et reto­risk virke­mid­del. Den som må ty til usann­he­ter for å få fram et reto­risk poeng kan ikke ha man­ge poeng å kom­me med.

Google er ikke The Pirate Bay

Man­ge sier at man kan fin­ne det sam­me på Goog­le som på Pirate Bay. Det er mulig. Men Goog­le er ikke opp­ret­tet for å gjø­re det enkelt å spre opp­havs­retts­lig ver­net mate­ria­le på en ulov­lig måte. Det var Pirate Bay, og det var hoved­grun­nen til at de ble dømt, mens Goog­le ikke vil bli det. Pirate Bay viss­te godt om ulov­lig­he­te­ne, men gjor­de ikke noe for å hind­re dem. I ste­det send­te de brev på russe­avis­nivå til de som krev­de at de skul­le stop­pe ulov­lig­he­te­ne. Det er en stor for­skjell på at ulov­lig tra­fikk er en util­sik­tet, men uunn­gåe­lig bief­fekt, og at den ulov­li­ge tra­fik­ken er målet med tjenesten.

Vi får også høre at blok­ke­ring ska­der inter­nett. Jeg kjen­ner ikke tek­no­lo­gi­en godt nok, men er ikke over­be­vist. Tele­nor og and­re som vil måt­te fore­ta en even­tu­ell blok­ke­ring, gjør det­te alle­re­de i dag mot nett­ste­der med barne­por­no. Tek­no­lo­gi­en kan ikke bli mer ska­de­lig om den blok­ke­rer nett­ste­der med opp­havs­retts­kren­kel­ser enn nett­ste­der med barne­por­no. Tek­nis­ke skade­virk­nin­ger i net­tet er også noe som even­tu­elt må tas med i den hel­hets­vur­de­ring ret­ten skal fore­ta. Jeg mer­ker meg også at Tele­nor ikke anfør­te det­te i den sak hvor en del ret­tig­hets­ha­ve­re krev­de at Tele­nor skul­le blok­ke­re Pirate Bay. Bare for å ha sagt det: Jeg blir ikke noe mer over­be­vist om noen nå vil gjen­ta de sam­me påstan­de­ne 15–20 gan­ger til.

Dårlige forretningsmodeller er ingen unnskyldning

Blok­ke­ring vir­ker ikke, får vi også høre. Mitt inn­trykk er at man­ge da egent­lig vil si at det ald­ri er mulig å blok­ke­re 100%. Men det er det hel­ler ingen som tror. Vi har syk­kel­ty­ve­ri­er selv om folk låser syk­le­ne. Men det er om mulig enda mer naivt å tro at bed­re for­ret­nings­mo­del­ler ale­ne kan løse pro­ble­met, slik man­ge som har det­te som enes­te svar, synes å mene.

Musikk- og film­bran­sjen rea­ger­te med frykt og gikk i for­svar, i ste­det for å se på mulig­he­te­ne som den nye tek­no­lo­gi­en med­før­te. De tap­te tid, pira­ten fikk nær 100% «mar­keds­an­del», og det fes­tet seg en opp­fat­ning om at musikk er noe man ikke beta­ler for. Det beta­ler de dyrt for. Men dår­li­ge for­ret­nings­mo­del­ler gir ikke and­re noen rett til bare å for­sy­ne seg gratis.

Ikke alle er IT-spesialister

Selv om IT-kyn­di­ge kan for­tel­le om hvor lett de er å kom­me rundt blok­ke­ring, så er det slett ikke sik­kert at det er så lett for de som ikke kan så mye om hvor­dan net­tet vir­ker. Gode lov­li­ge tje­nes­ter, vans­ke­lig­gjø­ring av til­gang til ulov­li­ge tje­nes­ter og sank­sjo­ner mot de som kren­ker, kan sam­men bidra til å redu­se­re den ulov­li­ge virksomheten.

Det for­und­rer meg også at de som så ofte frem­he­ver seg selv som de mest frem­tids­ret­te­de, ikke synes å kun­ne ten­ke seg at tek­no­lo­gi­en kan end­res på det­te områ­det. Loven sier at man kan påleg­ges å hind­re eller vans­ke­lig­gjø­re til­gan­gen til et nett­sted, uten å si noe om hvor­dan det­te skal skje. Kan­skje kan det­te om noen år gjø­res på helt and­re måter enn i dag. Den som lever får se, og lov­for­sla­get er slik utfor­met at den ikke blir utda­tert på det­te punk­tet om tek­no­lo­gi­en endres.

Jeg tror ikke vi kom­mer til å se man­ge eksemp­ler på blok­ke­ring. Men mulig­he­ten vil være der om det skul­le være den mest hen­sikts­mes­si­ge løsningen.

Det viktigste drukner

Bak støy­en om blok­ke­ring druk­ner det vik­ti­ge­re spørs­må­let: Hvem skal kun­ne over­våke tra­fik­ken på net­tet, om noen. Her er jeg skep­tisk til for­sla­get, og mener at man ikke bør kun­ne gjø­re det­te uten kon­se­sjon.

Men vi unn­går ikke avspo­ren­de skrems­ler i den­ne delen av debat­ten eller. «Så lett kan du snart bli tatt for pirat­ko­pie­ring» skri­ver Varg Aamo i hardware.no og Aften­pos­ten. Å las­te ned en enes­te sang kan være nok, skri­ver de. Det kan sik­kert i prin­sip­pet skje, akku­rat som man kan bli tatt for å ha vært på eple­slang og ha stjå­let ett eple.

Det er mye i dagens opp­havs­rett og i det fore­lig­gen­de for­sla­get som det er god grunn til å dis­ku­te­re. Skal for­fat­te­re og and­re kunst­ne­re også i frem­ti­den ha mulig­he­ten til å leve av det de ska­per, må vi ha opp­havs­rett i en eller annen form. Dagens reg­ler fun­ge­rer tross alt gans­ke bra.

En del av det grunn­leg­gen­de er så sterkt bun­det opp i inter­na­sjo­na­le kon­ven­sjo­ner at det i bes­te fall er svært vans­ke­lig å end­re. Even­tu­el­le ensi­di­ge end­rin­ger på grunn­leg­gen­de nivå vil få sto­re neg­a­ti­ve kon­se­kven­ser. Det­te har jeg skre­vet litt om i min kom­men­tar til Digi­t­ut­val­gets inn­stil­ling. Jeg ser ingen grunn til å bru­ke tid og ener­gi på noe hvor det er så lite sann­syn­lig at man kan opp­nå noe som helst, ei hel­ler å bru­ke mye tid på å dis­ku­te­re det.

Friheter det er verdt å kjempe for

Selv synes jeg det er langt vik­ti­ge­re å dis­ku­te­re nye verk som bl.a. byg­ger på eksis­te­ren­de verk, gren­se­ne for sitat­rett, og for­hol­det mel­lom opp­havs­rett og ytrings­fri­het gene­relt. Stram prak­ti­se­ring på dis­se områ­der, som vi ser kla­re tenden­ser til, begren­ser ytrings­fri­he­ten og snev­rer inn den kunst­ne­ris­ke fri­het. Her er det et stort sling­rings­monn innen­for ram­men av dagens reg­ler. Spørs­må­let er hvor­dan de prak­ti­se­res. Det­te er fri­he­ter det er verdt å kjem­pe for. Men kopis­te­ne som bare snyl­ter på det and­re har gjort, har ikke min sympati.

En mer edrue­lig dis­ku­sjon om end­rings­for­sla­get vil­le kan­skje ha gjort det mulig å dis­ku­te­re spørs­mål som er langt vik­ti­ge­re. Men det druk­ner i usak­lig støy.

Print Friendly, PDF & Email