Ingen norske byer blant verdens ledende sykkelbyer

PedalkraftI dag ble lis­ten over ver­dens 20 bes­te syk­kel­byer lagt fram. Det er vel ikke over­ras­ken­de for noen at ingen nors­ke byer er med på den lis­ten. Det er vel hel­ler ikke over­ras­ken­de, men like­vel litt trist, at ingen nors­ke medi­er synes å være inter­es­sert. Nors­ke medi­er skri­ver bare om kokur­ran­ser hvor Nor­ge hev­der seg, og aller helst kon­kur­ran­ser hvor det stort sett bare er Nor­ge som deltar.

Man kan lese litt om hvor­dan under­sø­kel­sen ble gjen­nom­ført her. 150 byer har blitt vur­dert, men bare 20 er ran­gert, i alle fall på den lis­ten som er offent­lig­gjort. Jeg skul­le gjer­ne ha sett hvor langt nede på lis­ten vi fin­ner Oslo og and­re nors­ke byer.

Byene er vur­dert etter 13 kri­te­ri­er:

 • Advo­cacy
 • Bicy­cle Culture
 • Bicy­cle Facilities
 • Bicy­cle Infrastructure
 • Bike Share Programme
 • Gen­der Split
 • Modal Share For Bicycles
 • Modal Share Increase Sin­ce 2006
 • Per­cep­tion of Safety
 • Poli­tics
 • Soci­al Acceptance
 • Urban Plan­ning
 • Traf­fic Calming

And the win­ner is: Amster­dam.

Con­ti­nue read­ing Ingen nors­ke byer blant ver­dens leden­de syk­kel­byer

Selvfølgelig er det plass til syklister og fotgjengere

[Inn­legg pub­li­sert i Aften­pos­ten 23. april 2013.]

Syk­kel­tra­fik­ken skal dob­les. Man fryk­ter fle­re ulyk­ker. Aften­pos­ten spør om det er plass nok til både syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re.

For å ta det sis­te først: Spørs­må­let er feil stilt. Syk­lis­ter, fot­gjen­ge­re og kol­lek­tiv­trans­port tar ikke mye plass. Det er mer enn nok av plass i Oslo til både syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re. De som tar mye plass, både når de kjø­rer og når de er par­kert, er pri­vat­bi­le­ne. Bile­ne tar like mye plass, enten de har for­bren­nings­mo­tor eller dri­ves av elek­tri­si­tet. En ny syk­list er en bilist mind­re i trafikken.

Gavle_trafikk
Bil­de­ne fra Gäv­le i Sve­ri­ge viser 40 per­soner i pri­vat­bil, i buss og på syk­kel. Det er liten tvil om hvem som kre­ver ufor­holds­mes­sig stor plas.

Con­ti­nue read­ing Selv­føl­ge­lig er det plass til syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re

Rusk i NTNUs presentasjon av IPR-akademi

iTunes-illNTNU har etab­lert Nor­we­gi­an Aca­de­my for Intel­lec­tu­al Pro­per­ty (NAIP). Det er utmer­ket at det­te skjer. For­stå­el­sen for imma­te­ri­el­le ver­di­er og kunn­ska­pen om imma­te­ri­el­le ret­tig­he­ter må styr­kes i Nor­ge. For egen del synes jeg det er litt trist at Uni­ver­si­te­tet i Oslo ikke klar­te å ta den­ne bal­len og der­med styr­ke det alle­re­de i utgangs­punk­tet ster­ke imma­te­rial­retts­mil­jø­et der. Men man må være krea­tiv og se mulig­he­te­ne, ellers er det noen and­re som gjør det.

Men pre­sen­ta­sjo­nen fra NTNU er under­lig les­ning. Når man skal pre­sen­te­re et aka­de­mi for “intel­lec­tu­al pro­per­ty” bur­de man kun­ne ven­te at pre­sen­ta­sjo­nen er ryd­dig, i alle fall når det gjel­der nett­opp imma­te­ri­el­le rettigheter.

Con­ti­nue read­ing Rusk i NTNUs pre­sen­ta­sjon av IPR-aka­de­mi

Bjørvika: Nylandsveien må tilrettelegges for sykling!

PedalkraftJeg går ca 1,5 år til­bak i tid. Det var invi­tert til “Åpen dag” i Bjør­vi­ka. I til­legg til en del annet, had­de Veg­ve­se­net invi­tert til infor­ma­sjon om vei­ene i Bjør­vi­ka. Tre per­soner var til ste­de på Veg­ve­se­nets infor­ma­sjons­sen­ter for å infor­me­re pub­li­kum. Jeg spur­te hvor­dan det vil­le bli til­rette­lagt for syk­kel. Det­te kun­ne ingen fra Veg­ve­se­net sva­re på. De had­de pla­ka­ter på veg­gen med den van­li­ge sva­da­en om gode for­hold for fot­gjene­re og syk­lis­ter, men ingen kun­ne si noe kon­kret om hvor­dan det­te skul­le realiseres.

Det­te viser i alle fall to ting: For­hol­de­ne for syk­lis­ter har ikke vært en inte­grert del av pro­sjek­tet fra begyn­nel­sen. Man har plan­lagt alt annet først, og så har man for­søkt å fin­ne plass til syk­lis­ter på et sent sta­di­um i pro­ses­sen. Frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter har ikke vært prioritert.

Det and­re er i for­len­gel­sen av det­te: Syk­lis­ter blir fort­satt ikke behand­let seriøst i sli­ke plan­pro­ses­ser. Syk­kel­vei­er og syk­kel­felt er gar­ni­tyr som leg­ges til når “det vik­ti­ge” er på plass.

Con­ti­nue read­ing Bjør­vi­ka: Nylands­vei­en må til­rette­leg­ges for syk­ling!

Kan man stjele reklameidéer?

Salmon_SushiDet­te ble opp­rin­ne­lig skre­vet som en av de ukent­li­ge artik­le­ne Bing Hodne­land skri­ver for hegnar.no. Men den ble lagt til side for å gi plass til en annen artik­kel. Den er ikke len­ger like dags­ak­tu­ell, men pro­blem­stil­lin­gen er fort­satt aktuell.

En idé — fle­re reklame­fil­mer med men­nes­ke­lig sushi

To reklame­by­rå­er har laget rekla­me for sushi. Det ene er norsk, det and­re er japansk. «Det­te er et rent reklame­ty­ve­ri» sier rek­tor ved Mar­keds­høy­sko­len i Oslo, Trond Blind­heim, til NRK. Kan vi for­sy­ne oss fritt av and­res reklameidéer?

Con­ti­nue read­ing Kan man stje­le reklameidé­er?

Bedre vern av immaterielle verdier

Regje­rin­gen har i mars og april lagt fram et lov­for­slag og en stor­tings­mel­ding, som beg­ge har som mål å styr­ke ver­net for imma­te­ri­el­le ver­di­er og ret­tig­he­ter. Lov­for­sla­get Prop 8L (2012–2013) skal stry­ke hånd­he­vings­be­stem­mel­se­ne i eksis­te­ren­de lov­giv­ning. Stor­tings­mel­ding 28 (2012–2013), “Uni­ke ide­ar, sto­re ver­di­ar – om imma­te­ri­el­le ver­di­ar og ret­tar”, for­tel­ler hva regje­rin­gen vil gjø­re frem­over på det­te området.

Håndheving av rettigheter — lovforslaget

Det kan være en bety­de­lig for­skjell mel­lom å ha rett og å rett. Det hjel­per lite å ha rett hvis den­ne ret­ten i prak­sis er vans­ke­lig å hånd­heve. Regje­rin­gen frem­met nylig for­slag om lov­end­rin­ger for å styr­ke hånd­he­vin­gen av imma­te­ri­el­le ret­tig­he­ter, som vil bidra til å gjø­re det enk­le­re for de som har rett også å få rett.

Con­ti­nue read­ing Bed­re vern av imma­te­ri­el­le ver­di­er

Mørke skyer på Open access-himmelen

150px-Open_Access_logo_PLoS_white.svgOpen Access-bøl­ger skyl­ler over aka­de­mia. I løpet av de sene­re åre­ne har dis­ku­sjo­nen mod­net. De fles­te open access evan­ge­lis­te­ne er ikke like nyfrels­te. I forsk­nings­mel­din­gen heter det om Open Access:

Prin­si­pi­elt mener regje­rin­gen at all forsk­ning som er helt eller del­vis offent­lig finan­siert, skal være åpent til­gjen­ge­lig. Prin­sip­pet skal like­vel ikke kom­me i kon­flikt med fors­ker­nes aka­de­mis­ke fri­het til å vel­ge de fag­lig fore­truk­ne publiseringskanalene.”

Å sik­re den aka­de­mis­ke fri­het er det vik­tigs­te. Der­med blir de som fort­satt måt­te øns­ke å tvin­ge fors­ke­re til bare å pub­li­se­re i OA-tids­skrif­ter stå­en­de igjen som “de sis­te dagers hel­li­ge”.

Men vi begyn­ner også å se en del av OA-utvik­lin­gens skyggesider.

Con­ti­nue read­ing Mør­ke sky­er på Open access-him­me­len

Cloud computing – en skyfri himmel?

CloudComputingCloud com­pu­ting kan ofte være en utmer­ket løs­ning. Men det fin­nes også uværs­sky­er, og man må kle seg etter været.

Bing Hodne­land arran­ge­rer fro­kost­se­mi­nar om “cloud com­pu­ting” tirs­dag 30. april 2013. Gå hit for mer infor­ma­sjon og påmel­ding.

Hva er «cloud computing»?

«Cloud com­pu­ting» — det er et av man­ge gans­ke inn­holds­løse buzzwords som IT-bran­sjen er så flink til å fin­ne på. Det fin­nes ingen sky. Skal man bru­ke meteoro­lo­gis­ke meta­fo­rer vil­le tåke pas­se bed­re. Det kan omfat­te data­lag­ring, data­be­hand­ling og pro­gram­vare som er til­gjen­ge­lig for bru­ker via nettet.

Con­ti­nue read­ing Cloud com­pu­ting – en sky­fri him­mel?

Najonal transportplan — et viktig spørsmål til avklaring

I dag la regje­rin­gen fram Nasjo­nal trans­port­plan. Fore­lø­pig har jeg bare lest litt her og der, så jeg mang­ler det tota­le bil­det. Men det er et spørs­mål jeg ikke fin­ner svar på.

Det heter i pla­nen at i løpet av peri­oden vil 1280 km riks­vei være åpnet for tra­fikk. Jeg reg­ner med at det­te er nye vei­er som man vil byg­ge.  Det heter i oppsummeringen:

1280 km riks­veg er åpnet for tra­fikk. Sær­lig i kor­ri­dor 4 (Stav­an­ger – Ber­gen – Åle­sund – Trond­heim), kor­ri­dor 6 (Oslo – Trond­heim med til­knyt­nin­ger) og kor­ri­dor 7 (Trond­heim – Bodø med til­knyt­nin­ger) vil man­ge kilo­me­ter riks­veg bli åpnet for trafikk.”

Litt len­ger nede kan vi så lese følgende:

Det til­rette­leg­ges i alt 750 km for gåen­de og syk­len­de på riks­veg­net­tet i plan­pe­rioden, av det­te om lag 240 km i byer og tettsteder.”

Det jeg ikke fin­ner svar på, er om det også er for­ut­satt at det leg­ges til ret­te for syk­kel langs de 1280 km ny riks­vei som foru­set­tes byg­get. Det bur­de være en selv­føl­ge at så skjer. Men i Nor­ge er ikke noe selv­føl­ge­lig når det gjel­der sat­sing på syk­kel, så det­te må sies konkret.

Hvis det kom­mer 1280 km ny riks­vei hvor det også er til­rette­lagt for syk­kel, og i til­legg til­rette­leg­ging for syk­kel på 750 km eksis­te­ren­de vei, er det kan­skje ikke så galt. Jeg har så langt ikke vur­dert om 750 km er ok aller alt for lite. Men hvis 750 km er total­tal­let for til­rette­leg­ging for syk­kel langs riks­vei­er, inklu­dert nye vei­er, da er det gans­ke så elen­dig. Det betyr i så fall at til­rette­leg­ging for syk­kel bare vil være ca halv­par­ten av nyby­de riksveier.

Det­te er et spørs­mål jeg gjer­ne skul­le ha fått avklart.