Bitcoin — penger, boble eller pyramide?

Innledning

Bit­co­in er en elekt­ro­nis­ke “valu­ta” som har blitt vel­dig popu­læ­re i en gans­ke liten grup­pe av inter­nett­bru­ke­re. I føl­ge Aften­pos­ten set­tes det nå opp mini­ban­ker for Bit­co­in på Kyr­pos.

Jeg blir nys­gjer­rig når noen pre­sen­te­rer sli­ke elekt­ro­nis­ke “pen­ger”. Jeg skrev min dok­tor­av­hand­ling om beta­lings­for­mid­ling, og mener at det er et emne jeg kan en del om. Jeg har sett man­ge beta­lings­løs­nin­ger for­svin­ne omtrent like fort som de har kom­met. Alle skul­le bli “the next big thing”. Bit­co­in ser ut til å ha vart len­ger enn de fles­te and­re sli­ke løs­nin­ger. Det i seg selv gjør feno­me­net inter­es­sant.

Jeg har for­søkt å fin­ne ut hvor­dan Bit­co­in fun­ge­rer. Det har vist seg å være vans­ke­lig. Vi kan fin­ne gans­ke mye om tek­no­lo­gi­en på Bit­coins egne nett­si­der. Men tek­no­lo­gi­en er ikke det mest inter­es­san­te, selv om (for) man­ge lar seg for­fø­re av tek­no­lo­gi­en. Tek­no­lo­gi­en er omtrent like inter­es­sant som tryk­ke- og papir­tek­no­lo­gi­en som bru­kes ved tryk­king av pen­ger — inklu­dert vann­mer­ker, sølv­trå­der, holo­gram­mer og annet som bru­kes for å gjø­re for­falsk­ning vans­ke­lig.

Hva er penger?

Det kan være vans­ke­lig nok å for­stå hvor­for f.eks. nors­ke kro­ner, Euro eller US dol­lar har ver­di. Alt som har en ver­di kan bru­kes som et beta­lings­mid­del. Kas­ter vi et blikk bak­over i his­to­ri­en, ser vi at man bruk­te natu­ra­li­er. Man betal­te skatt i smør og hud­er, eller noe annet. Siden gikk man over til edle metal­ler. Myn­ter var i utgangs­punk­tet en prak­tisk måte å styk­ke opp metal­let på, som fort­satt reflek­te­res i at så man­ge valu­ta­er har navn som egent­lig er vekt­en­he­ter. Sed­le­ne var opp­rin­ne­lig en form for depot­be­vis, som vis­te at man had­de depo­nert edelt metall som kun­ne over­dras. Len­ge holdt man fast ved en gull- eller sølv­stan­dard, hvor sen­tral­ban­ke­ne had­de plikt til å løse inn sed­le­ne i edle metal­ler. Men den er nå for­latt.

Pen­ger i en moder­ne øko­no­mi er ikke sed­ler og mynt, enten de er tryk­ket på papir, slått i metall eller laget som kry­ter­te infor­ma­sjons­stren­ger, en stor del av øko­no­mi­en. I Nor­ge utgjør sed­ler og mynt ca 6% av de pen­ge­ne som er i omløp hos pub­li­kum. Men dis­se tal­le­ne kan lett mis­for­stås. En stor del av det som er i omløp av sed­ler og mynt er kasse­be­hold­ning i ban­ker. Det som fak­tisk sir­ku­le­rer hos pub­li­kum er der­for mye mind­re, uten at jeg dris­ter meg på noen anslag. Den vesent­li­ge delen av penge­meng­den er inskudd og kredit­ter i ban­ker.

For at noe skal fun­ge­re som pen­ger, må det ha føl­gen­de egen­ska­per:

 • Det må ha refe­ran­se til en regne­en­het.
 • Det må være et uni­ver­selt bytte­mid­del.
 • Det må være all­ment aksep­tert.

Bitcoin

Bit­co­in er basert på at det skal være et ende­lig antall “bit­coins” i sir­ku­la­sjon. I 2017 nås mak­si­mum, hvor det skal være 21 mill bit­coins i sir­ku­la­sjon. Vi kan gjø­re et lite regne­ek­sem­pel: I dag sir­ku­le­rer det ca 53 mrd kro­ner i nors­ke sed­ler og myn­ter. Skul­le dis­se ver­di­ene vært for­delt på 21 mill bit­coins, vil hver bit­co­in måt­te ha en ver­di på ca 2.500 kr.

Kur­ven for sam­let ver­di av bit­co­in peker nå rett til him­mels. Kur­sen har gått opp fra ca 5 USD for ca et år siden til ca 239 USD i dag. Skal man se på bit­co­in som en inves­te­ring, sier sli­ke kur­ver én ting: Hvis du har bit­coins, så selg dem mens du kan. Hvis du ikke har, så ikke gå inn på en så høy ver­di. Den­ne type kur­ver går gjen­nom taket og stik­ker hull på bob­len.

Men fort­satt er det bare ca 11 mill bit­coins som er utstedt. Så med en all time high ver­di, er den tota­le ver­di­en fort­satt ikke mer enn ca 2,6 mrd USD eller 15 mrd NOK. Med dagens eks­tremt høye ver­di utgjør meng­den sir­ku­le­ren­de bit­co­in et sted mel­lom 25 og 30% av det nors­ke sed­del­om­lø­pet. Kur­sen på bit­co­in må fort­satt dob­les om sam­let ver­di når taket nås i 2017 skal til­sva­re det nors­ke sed­del­om­lø­pet. Selv om nord­menn etter­hvert har fått et gans­ke infla­tert selv­bil­de, så må vi erkjen­ne at nors­ke kro­ner ikke er noen domi­ne­ren­de ver­dens­va­lu­ta. Like­vel vil bit­co­in være en dverg i for­hold til våre kro­ner.

Hvem utste­der pen­ge­ne? I beskri­vel­sen får man inn­trykk av at det å lage en bit­co­in er en slags gevinst i en kon­kur­ran­se om å løse et kryp­to­gra­fisk pro­blem. Man kan så kjø­pe bit­coins hos noen meg­le­re. Hvis jeg skul­le øns­ke å bli kvitt mine bit­coins, synes det som om jeg må sel­ge dem på en eller annen børs. På Bit­coins FAQ-sider fin­ner jeg ikke noe om hvor­dan man even­tu­elt løser inn sine bit­coins. Det i seg selv gjør meg skep­tisk. Men når de note­rer en kurs, må det være en eller annen form for børs.

Et fungerende pengesystem

Skal et penge­sys­tem fun­ge­re, må det være ban­ker. Ban­ker tar imot inn­skudd, og vel så vik­tig: Låner pen­ge­ne ut igjen. Gjen­nom pant kan ban­ke­ne gjø­re om real­ver­di­er om til finan­si­el­le ver­di­er, og der­med set­te dem i sir­ku­la­sjon. Jeg har ikke sett noen omta­le av bit­co­in-ban­ker.

Det er et mål å hol­de en valu­ta rela­tivt sta­bil. Had­de en nor­mal valu­ta opp­ført seg som bit­co­in, vil­le den “innen­lands­ke” ver­di­en av varer og tje­nes­ter som beta­les med den­ne “valu­ta­en” ha fått sin ver­di redu­sert til ca 2% av hva den var for et år siden. Om noen skul­le være så uhel­di­ge å ha lån i bit­co­in, vil­le gjel­den i dag være 50 gan­ger så høy som for et år siden. At noe med så høy vola­ti­li­tet skul­le kun­ne fun­ge­re som valu­ta, er nær­mest uten­ke­lig.

Bit­co­in lig­ner mer på en aksje enn på pen­ger. Det lig­ner på en aksje i et sel­skap som ikke kan by på annet enn sto­re, rosen­røde drøm­mer om en rik frem­tid. Frem­ti­den vil nok være sær­lig rik for de som gikk inn tid­lig og som kla­rer å kom­me seg ut før bob­len sprek­ker. Men den synes ikke å ha de typis­ke pyra­mide­trekk, hvor man hele tiden må rekrut­te­re nye for å fø på de gam­le. Det byg­ger hel­ler på “the even big­ger fool prin­cip­le”.

Svein Ølnes beskri­ver den som “Ein eigen valu­ta for skep­ti­ka­rar”. Men jeg er nok for skep­tisk til å hen­ge meg på de skep­ti­ker­ne. Av luft er du kom­met, til luft skal du bli.

<PS>Det gikk ikke man­ge timer fra jeg la ut den­ne kom­men­ta­ren til bob­len sprakk. Da jeg sjek­ket kur­sen i går var den ca 239 USD for en bit­co­in. Da jeg sjek­ket i dag ca kl 09.45 var den falt til ca 180 USD. I går pek­te kur­ven rett opp, i dag peker den like bratt ned­over. Som van­lig har de som kom for sent til fes­ten blitt sit­ten­de meg reg­nin­gen. De som har kjøpt bit­coins de sis­te dage­ne, må reg­ne meg bety­de­li­ge tap. Ver­di­en tar seg nep­pe opp igjen.</PS>

Print Friendly, PDF & Email
 • Godt inn­legg, selv om jeg synes målet på slut­ten av artik­ke­len ikke kan­skje er like rele­vant. Det er ikke nød­ven­dig at den skal være “sta­bil” i den for­stand at du skal kun­ne ha lån osv. i valu­ta­en. Man kan enkelt og greit bru­ke den til beta­lings­mid­del for varer over nett, spe­ku­la­sjons­ob­jekt eller et sted å opp­be­va­re pen­ge­ne i usik­re tider (etter­som den ikke er knyt­tet til noen nasjo­ner, råva­rer eller ren­ter). Det blir en kon­tra-tra­de, mot de etab­ler­te sys­te­me­ne, og tren­ger ikke å til­freds­til­le alle kra­ve­ne du skis­se­rer over. 🙂 det er i hvert fall min lil­le mening. Det­te er dog nybrotts­ar­beid, og hvem vet hvor det ender. Det enes­te som er sik­kert er at det er fle­re som lurer på om de skal kjø­pe seg inn nå, enn for 3 måne­der siden. Presse­dek­nin­gen har vært enorm, og noe sier meg at den ikke for­svin­ner med det før­te.

 • Olav­Tor­vund

  Den som lever får se. Jeg tror ikke noe på at man kan bru­ke en så utsa­bil valu­ta som beta­lings­mid­del, bort­sett fra som leke­tøy blant ner­der. Som spe­ku­la­sjons­ob­jekt, ja. Men jeg fin­ner ikke noe sub­stans i det­te.

  På en måte er det nytt, på en annen måte er det ikke så vel­dig nytt. Det har man­ge fel­les­trekk med DigiCash, som på 90-tal­let var “the next big thing”. De had­de en annen mar­keds­stra­te­gi, og had­de sto­re ban­ker som Deut­sche Bank, Meri­ta Bank (nå Nor­dea), DnB og man­ge and­re med på laget. Like­vel for­svant de, og kna­pt noen hus­ker dem i dag. Jeg tror ikke det kom­mer til å gå noe bed­re med Bit­co­in. Jeg har kom­me­tert DigiCash noe her http://blogg.torvund.net/2013/02/13/kulturlivet-trenger-ikke-programutviklere-med-for-stort-selvbilde-svar-til-kjetil-kjernsmo/2/

  Den mang­ler vik­ti­ge ele­men­ter for at den skal kun­ne være basis i et fun­ge­ren­de beta­lings­sys­tem. Tro meg, jeg har sett man­ge beta­lings­sys­te­mer utvik­let av folk med mye tek­no­logi­kunn­ska­per, men med for lite kunn­skap om hvor­dan beta­lings­sys­te­mer fun­ge­rer.

  At medie­dek­nin­gen er enorm, bidrar hel­ler til å blå­se bob­len enda stør­re, før den sprek­ker med et brak. Det er når medie­ne hiver seg på og alle etter­nø­ler­ne prø­ver å kom­me med på fes­ten, at man bør kom­me seg ut så fort som mulig. Men ingen vet. Den som lever får se.

 • stur­le

  Takk for ein nokon lun­de inter­es­sant, men noko spe­ku­la­tiv artik­kel om bit­co­in. Sist bob­la sprakk fall ver­di­en frå 31 USD til 2 USD, og kur­sen har teke seg grun­dig att sidan den gong. I lan­ge peri­odar har bit­co­in-kur­sen målt mot USD vore meir sta­bil enn NOK mot USD. Ved års­skif­tet var kur­sen rundt 14 USD. So len­ge sta­dig flei­re tek bit­co­in i bruk, er det ber­re ein veg kur­sen kan gå på sikt.

  Eg har hand­la bit­co­in med pri­vat­per­son­ar mot nors­ke kro­ner og Euro sidan 2010. Vår­en 2011 send­te eg spørs­mål til Skatte­eta­ten om kor­leis eg skal for­hal­de meg til den­ne han­de­len skatte­mes­sig. Skatt­eta­ten send­te spørs­må­let vida­re til Skatte­di­rek­to­ra­tet, og der har det vore sidan. Det ein­as­te sva­ret eg fekk frå Skatte­eta­ten var at eg ikkje treng­de å star­te fir­ma so len­ge eg gjer det­te på hobby­ba­sis. Målet mitt er ikkje å tene pen­gar, men å gje­re det enkelt å omset­je bit­co­in mot nors­ke kro­ner. I fyl­gje Finanstil­sy­net er han­del med bit­co­in full­sten­dig ure­gu­lert. Eg må sjølv­sagt for­hal­de meg til for­skrift mot kvit­vas­king av pen­gar, etc, men so len­ge eg kjø­per og sel via bank­over­fø­ring er det gans­ke enkelt ved at ban­ken gjer ID-kon­troll.

  Pro­ble­met mitt, som eg gjer­ne skul­le hatt svar på, er om bit­co­in er eit beta­lings­mid­del eller ikkje etter nors­ke lover. So langt har ikkje Skatte­eta­ten svart på det spørs­må­let. Der­som det ikkje er eit beta­lings­mid­del eller av annan grunn fri­teke mva, har eg fort eit pro­blem. No er ikkje pri­vat­per­son­ar plik­ti­ge til å beta­le mva, men Skatte­di­rek­to­ra­tet kan fort kom­me til å kon­klu­de­re med at eg driv for­ret­ning, og då har eg eit pro­blem med mva der­som bit­co­in ikkje er eit beta­lings­mid­del. Omset­nin­ga er ofte på over 100 000 kro­ner om dagen, for­delt på 10–30 hand­lar. Det kjem gjer­ne 4–5 nye kun­dar om dagen.

  Beta­lings­mid­del er i nors­ke lover som regel defi­nert som norsk _eller_ utan­landsk valu­ta. Bit­co­in er ingen av dela­ne. Bit­co­in eksis­te­rer i alle land sam­sun­des, og er difor ein norsk _og_ utan­landsk valu­ta; der­som bit­co­in er ein valu­ta. Sidan den ein­as­te prak­tis­ke funk­sjo­nen bit­co­in har er som beta­lings­mid­del, er det liten tvil om at det de facto er eit beta­lings­mid­del, men er bit­co­in de jure eit beta­lings­mid­del? Det er defi­ni­tivt ikkje ein aksje. Kan­skje “finan­si­el­le instru­men­ter og lig­nen­de”? Men i so fall skul­le Finanstil­sy­net vel vil­le regu­le­re han­de­len? Slik det er no fell bit­co­in mel­lom alle sto­lar.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg synes Bit­co­in lig­ner mer på en vel­dig spe­ku­la­tiv aksje uten sub­stans­ver­di, enn på en valu­ta.

  Moms kan jeg lite om. Men en av part­ner­ne i Bing Hodne­land, Fro­de Hegg­dal Lar­sen, er anta­ge­lig­vis Nor­ges bes­te advo­kat når det gjel­der moms/mva.

 • stur­le

  Er bit­co­in de jure ein aksje? Det er vel uvan­leg at kven som helst kan gene­re­re nye aksjar i eit aksesl­skap utan å beta­le noko inn? Eller at det ikkje finst noko sel­skap? Eller ser du på Bit­co­in som eit reint spe­ku­la­sjons­ob­jekt når du mei­nar det min­nar om ein aksje

  Det ein­as­te prak­tis­ke bruks­om­rå­det Bit­co­in har, er som beta­lings­mid­del. Som beta­lings­mid­del er Bit­co­in vel­dig effek­tivt med man­ge uni­ke for­de­lar. Raskt, fritt for poli­tikk og risiko­fritt for mot­ta­kar. Aksjar er ikkje vel­dig prak­tis­ke som beta­lings­mid­del. Skal eg beta­le for safran eg kjø­per rett frå bon­den i Iran er Bit­co­in det ein­as­te som fun­ge­rer i dag, og bon­den i Iran kan bru­ke Bit­co­in til å kjø­pe delar han elles ikkje kun­ne betalt for. Eg kan done­re pen­gar til Wikile­aks raskt, smerte­fritt og rela­tivt ano­nymt. Ein kjøp­mann kan ta betalt for noko dyrt i Bit­co­in og sen­de det til mot­ta­kar utan risi­ko for at kjø­pa­ren går til kreditt­kort­sel­ska­pet sitt og hev­dar at kor­tet vart mis­brukt slik at kort­sel­ska­pet nek­tar å beta­le ut pen­ga­ne. Pay­Pal er spe­si­elt ubru­ke­le­ge. Der­som nokon done­rer pen­gar til di gode sak frå ein påstått sto­len Pay­Pal-kon­to, vil Pay­Pal sten­ge kon­to­en din utan var­sel. Med Bit­co­in risi­ke­rer du ikkje noko av det­te.

  Når Skatte­di­rek­to­ra­tet bru­kar to år på ei sak, tip­par eg det vil bli dyrt å ta saka til ein advo­kat. Det er kan­skje betre å ven­te på eit svar frå dei og evt ta sva­ret med til ein advo­kat for vur­de­ring?

 • Olav­Tor­vund

  Nei. Bit­co­in er ikke en aksje. Det er ikke godt å si hva det er.

  Jeg synes risi­ko­en i en så vola­til “valu­ta” som bit­co­in er kjempe­høy. Den beta­lin­gen man mot­tok for en uke siden er verd 1/3 i dag. Man skal ha en eks­trem tro på full­sten­dig frie mar­ke­der om man skal tro på bit­co­in. Jeg er mer kom­for­ta­bel med en valu­ta som støt­tes av en sen­tral­bank, selv om også den kan sprek­ke.

  Har man ven­tet to år på et svar, kan man sik­kert ven­te litt til før man even­tu­elt går til advo­kat. Men jeg syn­tes det var grunn til å nev­ne at det i så fall ikke er meg, men Fro­de som bør spør­res når det gjel­der mva.

 • fusk

  I dag er kur­sen 1080 USD.. Dår­lig tips det der pro­fes­sor.

 • fusk

  Man kan sam­men­lig­ne bit­co­in kon­tra nors­ke myn­dig­he­ter med det myn­dig­he­te­ne etter­kvart fant Ut var pyra­mide­spill. World games inc, t5pc, plex­pay og and­re lig­nen­de sel­skap var ikkje lov­re­gu­ler­te for­di man ikke had­de lover mot sli­ke for­ret­nin­ger på Inter­nett. Etter­kvart laget man lover som gjor­de at dis­se sel­ska­pe­ne ble pyra­mi­der eller pon­zier.

 • Olav­Tor­vund

  Sor­ry. Skjøn­ner ikke poen­get her.

 • Olav­Tor­vund

  Vil du kjø­pe Bit­co­in til 1080 USD, så står du fritt til å gjø­re det. Jeg tror fort­satt at det­te er en bob­le.

 • Olav­Tor­vund

  Du må gjer­ne kjø­pe Bit­co­in på dagens kurs. Det er sik­kert man­ge som vil sel­ge.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg tror ikke at Bit­co­in vil være en all­ment aksep­tert valu­ta om 10–15 år. Mer sann­syn­lig at den går sam­me vei­en som DigiCash og and­re sli­ke pro­sjek­ter.

 • Øystein Dyb Hans­sen

  Jeg tror Bit­coins vil bli en mer all­menn aksep­tert valu­ta innen 10–15 år. Tiden vil vise 🙂

 • Olav­Tor­vund

  Noen tror på jule­nis­sen, and­re på Snå­sa­man­nen og noen på Bit­co­in. Enhver får tro på det man vil. Det kan godt hen­de at elekt­ro­nis­ke pen­ger vil være van­lig om 10–15 år. Men det blir ikke et sys­tem som noen ano­ny­me tek­no­logif­reak står bak. Det kom­mer nok til å gå med Bit­co­in som det har gått med and­re tek­no­lo­gisk avan­ser­te beta­lings­kon­sep­ter. Alt for man­ge tror at teko­no­lo­gi er sva­ret på alt, uten at de har for­stått spør­må­let. Men det er lov til å tro, og det er også lov til å tape pen­ger på det­te.

 • stur­le

  Kva er det eigent­leg som kan erstat­te bit­co­in som usen­su­rert beta­lings­mid­del? Med Bit­co­in kan ein USA­nar beta­le for cubans­ke siga­rar rett til sigar­ma­ka­ren. Med bit­co­in kan eg kjø­pe safran frå Iran utan at nokon Oba­ma eller Ajatol­lah kan stan­se meg. Med Bit­co­in kan Wikile­aks sam­le inn dona­sjo­nar sjølv nes­te gong dei avslø­rer ame­ri­kans­ke krigs­brotts­verk i Irak, og vert stengt ute av Pay­Pal, Mas­ter­card, VISA og Nets. Kor­leis kan eg kjø­pe VPN-tenes­ter ano­nymt utan bit­co­in? Kva anna beta­lings­mid­del har alle des­se eigen­ska­pa­ne, er lett å bru­ke og kan erstat­te bit­co­in?

  Du og vil nok skif­te mei­ning om bit­co­in ein dag, slik man­ge har skif­ta mei­ning om til dømes inter­nett før. Sjølv strit­tar eg hardt imot den­ne flop­pen dei kal­lar mobil­te­le­fon, men eg ser jo at det kan ha enkel­te posi­ti­ve sider av og til.

  Her er for­res­ten ein annan som er i ferd med å skif­te mei­ning om bit­co­in: http://www.businessinsider.com/im-changing-my-mind-about-bitcoin-2013–12

 • Olav­Tor­vund

  USAs makt­mis­bruk over­for blant annet beta­lings­sys­te­mer er selv­sagt et pro­blem, og kan gjø­re tje­nes­ter som Bit­co­in attrak­ti­ve.

  Men hvis man ikke øns­ker å leg­ge til ret­te for hvit­vas­king av pen­ger, beta­lin­ger mel­lom kri­mi­nel­le osv, da vil man mot­ar­bei­de den­ne type tje­nes­ter. Det tror jeg myn­dig­he­te­ne vil gjø­re.

  Men skal en “valu­ta” kun­ne fun­ge­re som annet enn et knøtt­lite nisje­pro­dukt for spe­si­elt inter­es­ser­te, da trengs finan­si­ell styr­ke og lik­vi­di­tet. Det har ikke en ano­nym tek­no­lo­gi. Enhver står fritt til å tro hva de vil om frem­ti­den. Jeg har ingen tro på at Bit­co­in kom­mer til å spil­le noen bety­de­lig rol­le.

 • stur­le

  Innan kvit­vas­king finst det langt stør­re aktø­r­ar enn bit­co­in. Den­ne artik­ke­len er les­ver­dig: http://www.rollingstone.com/politics/news/gangster-bankers-too-big-to-jail-20130214

  Eg trur ikkje sty­res­mak­te­ne har noko å tene på å mot­ar­bei­de bit­co­in. Det er ein kamp dei ikkje kan vin­ne. Det vil­le vere mykje betre for både sty­res­mak­ter og bit­co­in-bru­ka­rar (dei aller fles­te er van­le­ge lov­ly­di­ge bor­ga­rar) om han­de­len vart regu­lert på ein for­nuf­tig måte. Regu­le­rin­ga må både ta omsyn til alle dei uni­ke eigen­ska­pa­ne ved Bit­co­in og til sty­res­mak­te­ne sine ynskje om å regu­le­re eigen valu­ta. BTC Chi­na har nyleg teke ini­tia­tiv til slik regu­le­ring i Kina. Sidan Kina er eit sjølv­sten­dig land og ikkje ven­tar på EU for kvar mins­te ting som skal regu­le­rast, og sty­res­mak­te­ne er posi­ti­ve til bit­co­in, kan vi godt få ein slik situa­sjon der.

  Eg for­står ikkje kva du mei­nar med “en ano­nym tek­no­lo­gi” i det sis­te avsnit­tet. At bit­co­in har finan­si­ell styr­ke syner kurs­opp­gan­gen i det sis­te, og ikkje minst man­ge­len på eit skik­ke­leg krakk då bit­co­in fall frå top­pen på 266 dol­lar. Bot­nen var man­ge gon­ger over der kur­sen var då ral­ly­et star­ta. Det er mas­se lik­vi­di­tet og lett å veks­le mel­lom bit­co­in og and­re valuta­sor­tar. Ein butikk som tek beta­ling i bit­co­in treng ikkje røre valu­ta­en sjølv. Dei kan la beta­lin­ga gå rett til eit fir­ma som veks­lar dei i valu­ta­en dei yns­kjer og sen­der tra­di­sjo­nel­le pen­gar gjen­nom gam­le beta­lings­sys­tem.

  Eg har sjølv kjøpt både mid­dag og kaf­fi og kaker med bit­co­in i Ber­lin, og kan skri­ve under på at det er eit fan­tas­tisk sytalaust beta­lings­mid­del. Scan­ne ein fir­kant­kode og tryk­ke betal. Fer­dig. Ingen and­re enn meg og kel­ne­ren / kafé­ei­ga­ren er involvert og vil ha pen­gar for beta­lings­te­nes­ta. Kel­ne­ren had­de ikkje lom­me­boka. Den er det ber­re res­tau­rant­ei­ga­ren som har til­gong til. Men sidan trans­ak­sjo­na­ne er offent­le­ge kun­ne kel­ne­ren sjå med ein gong i appen på nett­bret­tet sitt at beta­lin­ga var i orden. Der­med er det mykje sik­ra­re for res­tau­ran­ten enn kon­tan­tar. Bit­co­in har vel­dig man­ge for­de­lar som beta­lings­mid­del, og eg ser ikkje at nokon tra­di­sjo­nel­le beta­lings­for­mid­la­rar kan kon­kur­re­re på like vil­kår med dagens tek­no­lo­gi.

 • arez 87

  Helt utro­lig hvor­dan du Olav Tor­vund har mis­for­stått alt. Du bur­de kan­skje latt and­re per­soner som fak­tisk har greie på hva bit­coins er, se gjen­nom artik­le­ne dine før du pub­li­se­rer dem. Slik at du ikke hav­ner i fle­re finans­avi­ser og mis­le­der folk. Folk har tro på sån­ne som deg siden dere bærer aka­de­mis­ke tit­ler.

  For­res­ten, må nev­ne der. 1 bit­co­in kan deles opp i fle­re tusen­vis av biter. Der­for etter dagens kurs, kan man kjø­pe 1 mil­li­bi­t­co­in for 1 dol­lar. Så hvor­for sier du at det er gal­skap å kjø­pe 1 bit­co­in for 1000$. Det blir jo bare det sam­me som å kjø­pe en klump med gull for 1000$

 • arez 87

  Du kan kan­skje si at Bit­Co­in ikke blir en rea­li­tet, slik man­ge håper på at det skal bli. Men det betyr ikke at desen­tria­li­sert krypto­va­lu­ta ikke er kom­met for å bli. For det er den.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg synes ikke det er inter­es­sant å sva­re på hypo­te­tis­ke spørs­mål av den­ne type.

 • Olav­Tor­vund

  Du blir gans­ke uin­ter­es­sant når du bare sier at man “har mis­for­stått alt”, uten å kon­kre­ti­se­re hva du mener jeg har mis­for­stått.

 • Olav­Tor­vund

  Det er din påstand som ikke på noe vis er under­byg­get. Du kun­ne like gjer­ne ha sagt at Jule­nis­sen har kom­met for å bli.

  Bit­Co­in er ikke de førs­te “kryp­to­pen­ge­ne”, og blir nep­pe hel­ler de sis­te. Kan­skje vil vi en dag ha en elekt­ro­nisk valu­ta, men da med en helt annen finan­si­ell struk­tur enn Bit­Co­in.

 • Olav­Tor­vund

  Det tok vel­dig lang tid før man had­de til­lit til papir­pen­ger, og det er man­ge grun­ner til å spør­re hvor­for man har det. Men at soli­de insti­tu­sjo­ner garan­ter­te inn­løs­ning i gull eller sølv var nok en god hjelp på vei­en. Med Bit­Co­in er det ingen som garan­te­rer noe. Man bare håper at noen skal være vil­lig til å kjø­pe dem for en minst like høy pris i frem­ti­den.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg vil­le hel­ler fyl­le tele­fo­nen min med nors­ke kro­ner enn med Bit­Co­in.

 • Olav­Tor­vund

  Vi lever i et fritt land. Jeg har set­te man­ge sys­te­mer som skul­le bli “The next big thing” innen beta­ling kom­me og gå. De har vært basert på avan­sert tek­no­lo­gi, og har all­tid fått en til­hen­ger­ska­re blant folk som tror at alt er et spørs­mål om tek­no­lo­gi. De har stort sett flop­pet for­di beta­lings­sys­te­mer og valu­ta­er er langt mer enn tek­no­lo­gi, og det har de som laget sys­te­me­ne ikke hatt til­strek­ke­lig inn­sikt i. Jeg mener at Bit­Co­in mang­ler helt vesent­li­ge egen­ska­per for å kun­ne fun­ge­re som en valu­ta. Og det har ikke noe med tek­no­lo­gi å gjø­re.

  Vi lever i et land hvor vi kan tro hva vi vil. Hva du tror om hvor­dan mine syns­punk­ter vil bli opp­fat­tet i frem­ti­den, er ikke sær­lig inter­es­sant. Når du er så sterk i din tro på Bit­Co­in synes jeg du skal set­te pen­ge­ne dine i Bit­Co­in og håpe på at du i real­tivt ung alder skal kun­ne nyte livet som en slags vel­stå­en­de pen­sjo­nist.

 • Fjask

  Det synes jeg er meget synd, for­di det er vik­tig at man ikke bare ser en side av en sak, men også vur­de­rer resul­ta­te­ne av fle­re sce­na­rio­er, uav­hen­gig av hvor usann­syn­lig man vur­de­rer dem (du kan umu­lig for­nek­te at det er en sann­syn­lig­het for at det­te skjer).

  Vir­ker som du ten­ker at jeg som sit­ter her “vet hva du vil sva­re” uan­sett (om du vel­ger å sva­re), og at du ikke øns­ker å bidra med en kom­men­tar som kan føre til at noen folk “har lyst til å håpe på” sce­na­rio­et der bit­coins er meget utbredt.

  Synes det er litt feigt, men det her er tross alt ditt inn­legg.

 • arez 87

  Det var kan­skje ikke et solid argu­ment. Men det and­re avsnit­tet var. Hvor­for svar­te du ikke på det?

 • arez 87

  Når du sier: Set­te pen­ge­ne mine i bit­co­in. Mener du da å inves­te­re, som på lik lin­je som Forex? Det er ingen pro­ble­mer med å kjø­pe litt bit­co­in her og litt der og bru­ke det til det det er til. Et prak­tisk beta­lings­mid­del. Om det er vola­tilt så gjør det ingen­ting når man har bare kjøpt nok til å hand­le litt med det.

 • arez 87

  Selv om det bare er snakk om noen hund­re kro­ner? Så gni­en? Hva er du redd for? Eller kan­skje det bare er prin­sip­pe­ne dine? Det er iså­fall helt usa­ke­lig for argu­men­tet.

 • Olav­Tor­vund

  Et prak­tisk beta­lings­mid­del for­ut­set­ter at det er all­ment aksep­tert som beta­lings­mid­del. Det er Bit­Co­in ikke.

 • Olav­Tor­vund

  Fyll tele­fo­nen med Bit­Co­in om du vil. Jeg kom­mer ikke til å gjø­re det, og jeg skyl­der ingen noen begrun­nel­se for mitt valg.

 • arez 87

  All­ment aksep­tert i hvil­ken form? I Nor­ge? Likt som Pay­pal da? Det er ikke akku­rat som at jeg kan beta­le mat­va­rer på ICA med pay­pal kon­to­en min. Men man­ge and­re vil nok kal­le Pay­pal som en all­menn aksep­tert beta­lings­me­to­de.

  Ber­lin er et godt eksem­pel på en by hvor man kan bru­ke Bit­co­in som beta­ling man­ge plas­ser. Man fin­ner mini­ban­ker, og butik­ker som aksep­te­rer bit­coins. Så det er alle­re­de på vei. Bare for­di det ikke er det nå, betyr ikke at det ikke kan bli. Når du skri­ver at bit­coins ikke er all­ment aksep­ter, så mener du det på en måten som “Det er en grunn for at det ikke er det”. Men nei. Grun­nen er at det er “nytt”.

  Og jeg men­te prak­tisk “i seg selv”. Så det blir helt etter hvor­dan man vink­ler det. Sam­ti­dig så fin­ner man man­ge tjenester/butikker på net­tet som aksep­te­rer Bit­Coins. Had­de jeg hatt val­get mel­lom å beta­le med VISA/MasterCard/PayPal eller Bit­Coins, så vil­le jeg betalt med bit­coins. Man scan­ner en QR kode på data­skjer­men med mobil­te­le­fo­nen, tryk­ker send, så er varen betalt. Alt på under 5 sekun­der. Hvor­dan kan du påstå at det ikke er prak­tisk?

 • Olav­Tor­vund

  Du star­tet et sted med å si at jeg ikke had­de skjønt noen ting, og nå kom­mer du trek­ken­de med Pay­Pal. Hva er det for slags tøv? Pay­Pal har ald­ri vært, harl ald­ri ment å skul­le være og ha ald­ri gitt seg ut for å være et beta­lings­mid­del. Det er en tje­nes­ten som lar deg beta­le i USD, NOK, EUR og and­re all­ment aksep­ter­te valu­ta­er. Men den har ald­ri vært ment for at man skal kun­ne bru­ke den i butikk, like lite som bank­giro­tje­nes­ten er ment for det­te. Du har ald­ri kun­net beta­le i butik­ken ved å leve­re en bank­giro­blan­kett.

  Du blan­der beta­lings­mid­ler og beta­lings­tje­nes­ter og gjen­tar en feil som man­ge før deg som hel­ler ikke har for­stått hvor­dan det­te fun­ge­rer, har gjort man­ge gan­ger.

 • arez 87

  Jeg blan­der nok, men for­di jeg må. Men målet er det sam­me. Kun­den vil bare beta­le sel­ge­ren for en tjeneste/vare. Og han vil gjø­re det på den enk­les­te for­men.
  Man kan kjø­pe små kvan­ta med Bit­Coins om gan­gen for å bru­ke som et beta­lings­mid­del, for­di den er “enk­le­re” og mer prak­tisk i bruk. Bit­coins er ingen beta­lings­tje­nes­te, det er en elekt­ro­nisk beta­lings­mid­del i seg selv. Så beta­lings­tje­nes­te og beta­lings­mid­del er det ner­mes­te jeg kom­mer en sam­men­lig­ning.
  Jeg vet bare at jeg ikke kan kjø­pe noe på inter­nett uten å gå igjen­nom en “tje­nes­te” som Mas­ter­card, VISA, Pay­Pal etc, og det er slit­somt. Bit­co­in som et elekt­ro­nisk “beta­lings­mid­del” gjør at jeg kan beta­le elekt­ro­nisk på inter­nett ilø­pet av sekun­der. Sam­ti­dig så har Bit­co­in sam­me poten­si­al for at man kan gjø­re det sam­me i kas­sen på ICA. Slik man ser plas­ser rundt om i Ber­lin.

 • Pingback: Virtuelle valutaer – case Bitcoin | Skatteetatens innovasjonsblogg()

 • Pingback: Bitcoin og Mt Gox — det måtte komme | Olav Torvunds blogg()