Bitcoin — penger, boble eller pyramide?

Innledning

Bit­co­in er en elekt­ro­nis­ke “valu­ta” som har blitt vel­dig popu­læ­re i en gans­ke liten grup­pe av inter­nett­bru­ke­re. I føl­ge Aften­pos­ten set­tes det nå opp mini­ban­ker for Bit­co­in på Kyr­pos.

Jeg blir nys­gjer­rig når noen pre­sen­te­rer sli­ke elekt­ro­nis­ke “pen­ger”. Jeg skrev min dok­tor­av­hand­ling om beta­lings­for­mid­ling, og mener at det er et emne jeg kan en del om. Jeg har sett man­ge beta­lings­løs­nin­ger for­svin­ne omtrent like fort som de har kom­met. Alle skul­le bli “the next big thing”. Bit­co­in ser ut til å ha vart len­ger enn de fles­te and­re sli­ke løs­nin­ger. Det i seg selv gjør feno­me­net interessant.

Jeg har for­søkt å fin­ne ut hvor­dan Bit­co­in fun­ge­rer. Det har vist seg å være vans­ke­lig. Vi kan fin­ne gans­ke mye om tek­no­lo­gi­en på Bit­coins egne nett­si­der. Men tek­no­lo­gi­en er ikke det mest inter­es­san­te, selv om (for) man­ge lar seg for­fø­re av tek­no­lo­gi­en. Tek­no­lo­gi­en er omtrent like inter­es­sant som tryk­ke- og papir­tek­no­lo­gi­en som bru­kes ved tryk­king av pen­ger — inklu­dert vann­mer­ker, sølv­trå­der, holo­gram­mer og annet som bru­kes for å gjø­re for­falsk­ning vanskelig.

Hva er penger?

Det kan være vans­ke­lig nok å for­stå hvor­for f.eks. nors­ke kro­ner, Euro eller US dol­lar har ver­di. Alt som har en ver­di kan bru­kes som et beta­lings­mid­del. Kas­ter vi et blikk bak­over i his­to­ri­en, ser vi at man bruk­te natu­ra­li­er. Man betal­te skatt i smør og hud­er, eller noe annet. Siden gikk man over til edle metal­ler. Myn­ter var i utgangs­punk­tet en prak­tisk måte å styk­ke opp metal­let på, som fort­satt reflek­te­res i at så man­ge valu­ta­er har navn som egent­lig er vekt­en­he­ter. Sed­le­ne var opp­rin­ne­lig en form for depot­be­vis, som vis­te at man had­de depo­nert edelt metall som kun­ne over­dras. Len­ge holdt man fast ved en gull- eller sølv­stan­dard, hvor sen­tral­ban­ke­ne had­de plikt til å løse inn sed­le­ne i edle metal­ler. Men den er nå forlatt.

Pen­ger i en moder­ne øko­no­mi er ikke sed­ler og mynt, enten de er tryk­ket på papir, slått i metall eller laget som kry­ter­te infor­ma­sjons­stren­ger, en stor del av øko­no­mi­en. I Nor­ge utgjør sed­ler og mynt ca 6% av de pen­ge­ne som er i omløp hos pub­li­kum. Men dis­se tal­le­ne kan lett mis­for­stås. En stor del av det som er i omløp av sed­ler og mynt er kasse­be­hold­ning i ban­ker. Det som fak­tisk sir­ku­le­rer hos pub­li­kum er der­for mye mind­re, uten at jeg dris­ter meg på noen anslag. Den vesent­li­ge delen av penge­meng­den er inskudd og kredit­ter i banker.

For at noe skal fun­ge­re som pen­ger, må det ha føl­gen­de egenskaper:

  • Det må ha refe­ran­se til en regneenhet.
  • Det må være et uni­ver­selt byttemiddel.
  • Det må være all­ment akseptert.

Bitcoin

Bit­co­in er basert på at det skal være et ende­lig antall “bit­coins” i sir­ku­la­sjon. I 2017 nås mak­si­mum, hvor det skal være 21 mill bit­coins i sir­ku­la­sjon. Vi kan gjø­re et lite regne­ek­sem­pel: I dag sir­ku­le­rer det ca 53 mrd kro­ner i nors­ke sed­ler og myn­ter. Skul­le dis­se ver­di­ene vært for­delt på 21 mill bit­coins, vil hver bit­co­in måt­te ha en ver­di på ca 2.500 kr.

Kur­ven for sam­let ver­di av bit­co­in peker nå rett til him­mels. Kur­sen har gått opp fra ca 5 USD for ca et år siden til ca 239 USD i dag. Skal man se på bit­co­in som en inves­te­ring, sier sli­ke kur­ver én ting: Hvis du har bit­coins, så selg dem mens du kan. Hvis du ikke har, så ikke gå inn på en så høy ver­di. Den­ne type kur­ver går gjen­nom taket og stik­ker hull på boblen.

Men fort­satt er det bare ca 11 mill bit­coins som er utstedt. Så med en all time high ver­di, er den tota­le ver­di­en fort­satt ikke mer enn ca 2,6 mrd USD eller 15 mrd NOK. Med dagens eks­tremt høye ver­di utgjør meng­den sir­ku­le­ren­de bit­co­in et sted mel­lom 25 og 30% av det nors­ke sed­del­om­lø­pet. Kur­sen på bit­co­in må fort­satt dob­les om sam­let ver­di når taket nås i 2017 skal til­sva­re det nors­ke sed­del­om­lø­pet. Selv om nord­menn etter­hvert har fått et gans­ke infla­tert selv­bil­de, så må vi erkjen­ne at nors­ke kro­ner ikke er noen domi­ne­ren­de ver­dens­va­lu­ta. Like­vel vil bit­co­in være en dverg i for­hold til våre kroner.

Hvem utste­der pen­ge­ne? I beskri­vel­sen får man inn­trykk av at det å lage en bit­co­in er en slags gevinst i en kon­kur­ran­se om å løse et kryp­to­gra­fisk pro­blem. Man kan så kjø­pe bit­coins hos noen meg­le­re. Hvis jeg skul­le øns­ke å bli kvitt mine bit­coins, synes det som om jeg må sel­ge dem på en eller annen børs. På Bit­coins FAQ-sider fin­ner jeg ikke noe om hvor­dan man even­tu­elt løser inn sine bit­coins. Det i seg selv gjør meg skep­tisk. Men når de note­rer en kurs, må det være en eller annen form for børs.

Et fungerende pengesystem

Skal et penge­sys­tem fun­ge­re, må det være ban­ker. Ban­ker tar imot inn­skudd, og vel så vik­tig: Låner pen­ge­ne ut igjen. Gjen­nom pant kan ban­ke­ne gjø­re om real­ver­di­er om til finan­si­el­le ver­di­er, og der­med set­te dem i sir­ku­la­sjon. Jeg har ikke sett noen omta­le av bitcoin-banker.

Det er et mål å hol­de en valu­ta rela­tivt sta­bil. Had­de en nor­mal valu­ta opp­ført seg som bit­co­in, vil­le den “innen­lands­ke” ver­di­en av varer og tje­nes­ter som beta­les med den­ne “valu­ta­en” ha fått sin ver­di redu­sert til ca 2% av hva den var for et år siden. Om noen skul­le være så uhel­di­ge å ha lån i bit­co­in, vil­le gjel­den i dag være 50 gan­ger så høy som for et år siden. At noe med så høy vola­ti­li­tet skul­le kun­ne fun­ge­re som valu­ta, er nær­mest utenkelig.

Bit­co­in lig­ner mer på en aksje enn på pen­ger. Det lig­ner på en aksje i et sel­skap som ikke kan by på annet enn sto­re, rosen­røde drøm­mer om en rik frem­tid. Frem­ti­den vil nok være sær­lig rik for de som gikk inn tid­lig og som kla­rer å kom­me seg ut før bob­len sprek­ker. Men den synes ikke å ha de typis­ke pyra­mide­trekk, hvor man hele tiden må rekrut­te­re nye for å fø på de gam­le. Det byg­ger hel­ler på “the even big­ger fool principle”.

Svein Ølnes beskri­ver den som “Ein eigen valu­ta for skep­ti­ka­rar”. Men jeg er nok for skep­tisk til å hen­ge meg på de skep­ti­ker­ne. Av luft er du kom­met, til luft skal du bli.

<PS>Det gikk ikke man­ge timer fra jeg la ut den­ne kom­men­ta­ren til bob­len sprakk. Da jeg sjek­ket kur­sen i går var den ca 239 USD for en bit­co­in. Da jeg sjek­ket i dag ca kl 09.45 var den falt til ca 180 USD. I går pek­te kur­ven rett opp, i dag peker den like bratt ned­over. Som van­lig har de som kom for sent til fes­ten blitt sit­ten­de meg reg­nin­gen. De som har kjøpt bit­coins de sis­te dage­ne, må reg­ne meg bety­de­li­ge tap. Ver­di­en tar seg nep­pe opp igjen.</PS>

Print Friendly, PDF & Email