Najonal transportplan — et viktig spørsmål til avklaring

I dag la regje­rin­gen fram Nasjo­nal trans­port­plan. Fore­lø­pig har jeg bare lest litt her og der, så jeg mang­ler det tota­le bil­det. Men det er et spørs­mål jeg ikke fin­ner svar på.

Det heter i pla­nen at i løpet av peri­oden vil 1280 km riks­vei være åpnet for tra­fikk. Jeg reg­ner med at det­te er nye vei­er som man vil byg­ge.  Det heter i oppsummeringen:

1280 km riks­veg er åpnet for tra­fikk. Sær­lig i kor­ri­dor 4 (Stav­an­ger – Ber­gen – Åle­sund – Trond­heim), kor­ri­dor 6 (Oslo – Trond­heim med til­knyt­nin­ger) og kor­ri­dor 7 (Trond­heim – Bodø med til­knyt­nin­ger) vil man­ge kilo­me­ter riks­veg bli åpnet for trafikk.”

Litt len­ger nede kan vi så lese følgende:

Det til­rette­leg­ges i alt 750 km for gåen­de og syk­len­de på riks­veg­net­tet i plan­pe­rioden, av det­te om lag 240 km i byer og tettsteder.”

Det jeg ikke fin­ner svar på, er om det også er for­ut­satt at det leg­ges til ret­te for syk­kel langs de 1280 km ny riks­vei som foru­set­tes byg­get. Det bur­de være en selv­føl­ge at så skjer. Men i Nor­ge er ikke noe selv­føl­ge­lig når det gjel­der sat­sing på syk­kel, så det­te må sies konkret.

Hvis det kom­mer 1280 km ny riks­vei hvor det også er til­rette­lagt for syk­kel, og i til­legg til­rette­leg­ging for syk­kel på 750 km eksis­te­ren­de vei, er det kan­skje ikke så galt. Jeg har så langt ikke vur­dert om 750 km er ok aller alt for lite. Men hvis 750 km er total­tal­let for til­rette­leg­ging for syk­kel langs riks­vei­er, inklu­dert nye vei­er, da er det gans­ke så elen­dig. Det betyr i så fall at til­rette­leg­ging for syk­kel bare vil være ca halv­par­ten av nyby­de riksveier.

Det­te er et spørs­mål jeg gjer­ne skul­le ha fått avklart.