Mørke skyer på Open access-himmelen

150px-Open_Access_logo_PLoS_white.svgOpen Access-bøl­ger skyl­ler over aka­de­mia. I løpet av de sene­re åre­ne har dis­ku­sjo­nen mod­net. De fles­te open access evan­ge­lis­te­ne er ikke like nyfrels­te. I forsk­nings­mel­din­gen heter det om Open Access:

Prin­si­pi­elt mener regje­rin­gen at all forsk­ning som er helt eller del­vis offent­lig finan­siert, skal være åpent til­gjen­ge­lig. Prin­sip­pet skal like­vel ikke kom­me i kon­flikt med fors­ker­nes aka­de­mis­ke fri­het til å vel­ge de fag­lig fore­truk­ne publiseringskanalene.”

Å sik­re den aka­de­mis­ke fri­het er det vik­tigs­te. Der­med blir de som fort­satt måt­te øns­ke å tvin­ge fors­ke­re til bare å pub­li­se­re i OA-tids­skrif­ter stå­en­de igjen som “de sis­te dagers hel­li­ge”.

Men vi begyn­ner også å se en del av OA-utvik­lin­gens skyggesider.

Con­ti­nue read­ing Mør­ke sky­er på Open access-him­me­len