Bedre vern av immaterielle verdier

Regjeringen har i mars og april lagt fram et lovforslag og en stortingsmelding, som begge har som mål å styrke vernet for immaterielle verdier og rettigheter. Lovforslaget Prop 8L (2012-2013) skal stryke håndhevingsbestemmelsene i eksisterende lovgivning. Stortingsmelding 28 (2012-2013), “Unike idear, store verdiar – om immaterielle verdiar og rettar”, forteller hva regjeringen vil gjøre fremover på dette området.

Håndheving av rettigheter – lovforslaget

Det kan være en betydelig forskjell mellom å ha rett og å rett. Det hjelper lite å ha rett hvis denne retten i praksis er vanskelig å håndheve. Regjeringen fremmet nylig forslag om lovendringer for å styrke håndhevingen av immaterielle rettigheter, som vil bidra til å gjøre det enklere for de som har rett også å få rett.

Continue reading Bedre vern av immaterielle verdier