Bedre vern av immaterielle verdier

Regje­rin­gen har i mars og april lagt fram et lov­for­slag og en stor­tings­mel­ding, som beg­ge har som mål å styr­ke ver­net for imma­te­ri­el­le ver­di­er og ret­tig­he­ter. Lov­for­sla­get Prop 8L (2012–2013) skal stry­ke hånd­he­vings­be­stem­mel­se­ne i eksis­te­ren­de lov­giv­ning. Stor­tings­mel­ding 28 (2012–2013), “Uni­ke ide­ar, sto­re ver­di­ar – om imma­te­ri­el­le ver­di­ar og ret­tar”, for­tel­ler hva regje­rin­gen vil gjø­re frem­over på det­te området.

Håndheving av rettigheter — lovforslaget

Det kan være en bety­de­lig for­skjell mel­lom å ha rett og å rett. Det hjel­per lite å ha rett hvis den­ne ret­ten i prak­sis er vans­ke­lig å hånd­heve. Regje­rin­gen frem­met nylig for­slag om lov­end­rin­ger for å styr­ke hånd­he­vin­gen av imma­te­ri­el­le ret­tig­he­ter, som vil bidra til å gjø­re det enk­le­re for de som har rett også å få rett.

Con­ti­nue read­ing Bed­re vern av imma­te­ri­el­le ver­di­er