Sykkelen min er stjålet! Eddy Merckx EMX‑3. Spre gjerne videre!

EM-sykkelMin syk­kel Eddy Merckx EMX‑3 Ute­gra er stjå­let ved inn­brudd i kjelleren. 🙁

Den er sort og oran­ge som på bil­det, ram­me­num­mer MADM3-16225.

Den har anta­ge­lig fes­te for en Abus Bor­do lås, som ikke helt van­lig på sli­ke sykler.

Skul­le du bli til­budt en slik syk­kel, eller kom­me over den på en annen måte, så si fra.

 

Kan man stjele reklameidéer?

Salmon_SushiDet­te ble opp­rin­ne­lig skre­vet som en av de ukent­li­ge artik­le­ne Bing Hodne­land skri­ver for hegnar.no. Men den ble lagt til side for å gi plass til en annen artik­kel. Den er ikke len­ger like dags­ak­tu­ell, men pro­blem­stil­lin­gen er fort­satt aktuell.

En idé — fle­re reklame­fil­mer med men­nes­ke­lig sushi

To reklame­by­rå­er har laget rekla­me for sushi. Det ene er norsk, det and­re er japansk. «Det­te er et rent reklame­ty­ve­ri» sier rek­tor ved Mar­keds­høy­sko­len i Oslo, Trond Blind­heim, til NRK. Kan vi for­sy­ne oss fritt av and­res reklameidéer?

Con­ti­nue read­ing Kan man stje­le reklameidé­er?