Rusk i NTNUs presentasjon av IPR-akademi

iTunes-illNTNU har etab­lert Nor­we­gi­an Aca­de­my for Intel­lec­tu­al Pro­per­ty (NAIP). Det er utmer­ket at det­te skjer. For­stå­el­sen for imma­te­ri­el­le ver­di­er og kunn­ska­pen om imma­te­ri­el­le ret­tig­he­ter må styr­kes i Nor­ge. For egen del synes jeg det er litt trist at Uni­ver­si­te­tet i Oslo ikke klar­te å ta den­ne bal­len og der­med styr­ke det alle­re­de i utgangs­punk­tet ster­ke imma­te­rial­retts­mil­jø­et der. Men man må være krea­tiv og se mulig­he­te­ne, ellers er det noen and­re som gjør det.

Men pre­sen­ta­sjo­nen fra NTNU er under­lig les­ning. Når man skal pre­sen­te­re et aka­de­mi for “intel­lec­tu­al pro­per­ty” bur­de man kun­ne ven­te at pre­sen­ta­sjo­nen er ryd­dig, i alle fall når det gjel­der nett­opp imma­te­ri­el­le rettigheter.

Con­ti­nue read­ing Rusk i NTNUs pre­sen­ta­sjon av IPR-aka­de­mi

Bjørvika: Nylandsveien må tilrettelegges for sykling!

PedalkraftJeg går ca 1,5 år til­bak i tid. Det var invi­tert til “Åpen dag” i Bjør­vi­ka. I til­legg til en del annet, had­de Veg­ve­se­net invi­tert til infor­ma­sjon om vei­ene i Bjør­vi­ka. Tre per­soner var til ste­de på Veg­ve­se­nets infor­ma­sjons­sen­ter for å infor­me­re pub­li­kum. Jeg spur­te hvor­dan det vil­le bli til­rette­lagt for syk­kel. Det­te kun­ne ingen fra Veg­ve­se­net sva­re på. De had­de pla­ka­ter på veg­gen med den van­li­ge sva­da­en om gode for­hold for fot­gjene­re og syk­lis­ter, men ingen kun­ne si noe kon­kret om hvor­dan det­te skul­le realiseres.

Det­te viser i alle fall to ting: For­hol­de­ne for syk­lis­ter har ikke vært en inte­grert del av pro­sjek­tet fra begyn­nel­sen. Man har plan­lagt alt annet først, og så har man for­søkt å fin­ne plass til syk­lis­ter på et sent sta­di­um i pro­ses­sen. Frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter har ikke vært prioritert.

Det and­re er i for­len­gel­sen av det­te: Syk­lis­ter blir fort­satt ikke behand­let seriøst i sli­ke plan­pro­ses­ser. Syk­kel­vei­er og syk­kel­felt er gar­ni­tyr som leg­ges til når “det vik­ti­ge” er på plass.

Con­ti­nue read­ing Bjør­vi­ka: Nylands­vei­en må til­rette­leg­ges for syk­ling!