Bjørvika: Nylandsveien må tilrettelegges for sykling!

PedalkraftJeg går ca 1,5 år til­bak i tid. Det var invi­tert til “Åpen dag” i Bjør­vi­ka. I til­legg til en del annet, had­de Veg­ve­se­net invi­tert til infor­ma­sjon om vei­ene i Bjør­vi­ka. Tre per­soner var til ste­de på Veg­ve­se­nets infor­ma­sjons­sen­ter for å infor­me­re pub­li­kum. Jeg spur­te hvor­dan det vil­le bli til­rette­lagt for syk­kel. Det­te kun­ne ingen fra Veg­ve­se­net sva­re på. De had­de pla­ka­ter på veg­gen med den van­li­ge sva­da­en om gode for­hold for fot­gjene­re og syk­lis­ter, men ingen kun­ne si noe kon­kret om hvor­dan det­te skul­le realiseres.

Det­te viser i alle fall to ting: For­hol­de­ne for syk­lis­ter har ikke vært en inte­grert del av pro­sjek­tet fra begyn­nel­sen. Man har plan­lagt alt annet først, og så har man for­søkt å fin­ne plass til syk­lis­ter på et sent sta­di­um i pro­ses­sen. Frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter har ikke vært prioritert.

Det and­re er i for­len­gel­sen av det­te: Syk­lis­ter blir fort­satt ikke behand­let seriøst i sli­ke plan­pro­ses­ser. Syk­kel­vei­er og syk­kel­felt er gar­ni­tyr som leg­ges til når “det vik­ti­ge” er på plass.

Vi ser resul­ta­tet: Det blir syk­kel­felt. Men det blir en halv­veis­løs­ning hvor syk­lis­te­ne må til­pas­ses alt annet som lig­ger fast. Det har ikke vært slik at annen tra­fikk også har måt­te til­pas­ses det som må gjø­res for å få gode sykkelforhold.

Veg­ve­se­net kan ikke fort­set­te å dri­ve plan­leg­ging på den måten. I et områ­de som Bjør­vi­ka bur­de det være en selv­føl­ge at man star­tet med fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter, der­et­ter kol­lek­tiv­tans­port, så vare­trans­port og til slutt pri­vat­bil. Det er åpen­bart at det ikke er slik man har plan­lagt Bjørvika.

En syk­kel­eks­press­vei gjen­nom Bjør­vi­ka bur­de vært høyt på agen­da­en da Bjør­vi­ka ble plan­lagt. Man har brukt masse­vis av pen­ger på nye vei­er for biler. Det er fint at de har blitt gjemt under sjø­en. Men det bur­de være en selv­føl­ge at man også sør­ger for sik­ke­lig frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter når sli­ke pro­sjek­ter plan­leg­ges. Men sli­ke ten­ker man fort­satt ikke i Norge.

For bare å ha sagt det også: En syk­kel­eks­press­vei er ikke en motor­vei. En vei med bred­de som to van­li­ge kjøre­felt vil gi utmer­ket frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter. Has­tig­he­ten for trans­port­syk­lis­ter er typisk 20–40 km/t, alt­så en vel­dig lav has­tig­het om man ser det bili­støy­ne. En bil i 30 km/t er langt far­li­ge­re enn en syk­kel i sam­me has­tig­het. Og syk­ler har ikke brå­ken­de moto­rer, slik biler har.

Men det aller ver­ste: Det er ingen pla­ner om å leg­ge til ret­te for syk­lis­ter i Nylands­vei­en. Det er intet mind­re enn en skan­da­le. Områ­det rundt Oslo S er en øy av ufrem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter. Veg­ve­se­net skus­let bort Jern­bane­tor­get. Da Jern­bane­tor­get skul­le opp­rus­tes het det også at det skul­le bli bed­re for­hold for syk­lis­ter. Men som van­lig “ble det ikke plass” til syk­lis­ter. Igjen ble det man­ja­na, man­ja­na, og vage løf­ter om at det skul­le kom­me noe annet et annet sted.

Nå føl­ger de opp med en enda stør­re for­søm­mel­se ved ikke å benyt­te mulig­he­ten til å leg­ge til ret­te for syk­kel i Nylands­vei­en. Det er gans­ke enkelt util­gi­ve­lig, og en synd vi skal sør­ge for ikke blir glemt. Det er også slø­sing med pen­ger, for det blir selv­føl­ge­lig mye dyre­re når de må byg­ge om en gans­ke ny vei. For det må de! Det er helt enkelt ikke aksep­ta­belt at man ved sli­ke vei­pro­sjek­ter ikke leg­ger til ret­te for sykkel.

Sykkel_NylandsveienSer vi på syk­kel­kar­tet for Oslo, så ser vi at det ikke er noen syk­kel­kor­ri­dor fra Grü­ner­løk­ka mot Bjør­vi­ka. Der­imot mener åpen­bart de som plan­leg­ger slikt at det er behov for en fire­felts­vei til­rette­lagt for biler mel­lom Tøyen­ha­gen og Bjør­vi­ka. Det er selv­føl­ge­lig langt vik­ti­ge­re at man har gode for­hold til syk­lis­ter enn at det leg­ges til ret­te for fort­satt stor biltrafikk.

Syk­kel­trasé­en i Haus­manns­gt må for­len­ges ned til Nylansveien/Vahls gt. Og det må selv­føl­ge­lig leg­ges til ret­te for syk­kel i de deler av Haus­manns­gt der det nå mangler.

Vide­re må syk­kel­trasé­en i Tof­tes­gt for­len­ges gjen­nom Her­slebs gt og Jens Bjel­kes gt til Nylands­vei­en og Vahls gt.

Det vil­le gitt en kraf­tig for­be­dering av for­hol­de­ne for syk­lis­ter i den­ne delen av byen. Men Veg­ve­se­net vil nok en gang skus­le bot en gyl­den mulig­het. Kan­skje er det også hove­syk­kel­pla­nens for­ban­nel­se som hvi­ler over det­te pro­sjek­tet. Hvis noen byrå­kra­ter en gang tenk­te at folk ikke skal syk­le her, så er det en unn­skyld­ning for ikke å ta hen­syn til syk­kel i plan­leg­ging av nye prosjekter.

Print Friendly, PDF & Email