Selvfølgelig er det plass til syklister og fotgjengere

[Inn­legg pub­li­sert i Aften­pos­ten 23. april 2013.]

Syk­kel­tra­fik­ken skal dob­les. Man fryk­ter fle­re ulyk­ker. Aften­pos­ten spør om det er plass nok til både syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re.

For å ta det sis­te først: Spørs­må­let er feil stilt. Syk­lis­ter, fot­gjen­ge­re og kol­lek­tiv­trans­port tar ikke mye plass. Det er mer enn nok av plass i Oslo til både syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re. De som tar mye plass, både når de kjø­rer og når de er par­kert, er pri­vat­bi­le­ne. Bile­ne tar like mye plass, enten de har for­bren­nings­mo­tor eller dri­ves av elek­tri­si­tet. En ny syk­list er en bilist mind­re i trafikken.

Gavle_trafikk
Bil­de­ne fra Gäv­le i Sve­ri­ge viser 40 per­soner i pri­vat­bil, i buss og på syk­kel. Det er liten tvil om hvem som kre­ver ufor­holds­mes­sig stor plas.

Con­ti­nue read­ing Selv­føl­ge­lig er det plass til syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re