Selvfølgelig er det plass til syklister og fotgjengere

[Inn­legg pub­li­sert i Aften­pos­ten 23. april 2013.]

Syk­kel­tra­fik­ken skal dob­les. Man fryk­ter fle­re ulyk­ker. Aften­pos­ten spør om det er plass nok til både syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re.

For å ta det sis­te først: Spørs­må­let er feil stilt. Syk­lis­ter, fot­gjen­ge­re og kol­lek­tiv­trans­port tar ikke mye plass. Det er mer enn nok av plass i Oslo til både syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re. De som tar mye plass, både når de kjø­rer og når de er par­kert, er pri­vat­bi­le­ne. Bile­ne tar like mye plass, enten de har for­bren­nings­mo­tor eller dri­ves av elek­tri­si­tet. En ny syk­list er en bilist mind­re i trafikken.

Gavle_trafikk
Bil­de­ne fra Gäv­le i Sve­ri­ge viser 40 per­soner i pri­vat­bil, i buss og på syk­kel. Det er liten tvil om hvem som kre­ver ufor­holds­mes­sig stor plas.

Så len­ge poli­ti­ker­ne ikke er vil­li­ge til å iverk­set­te effek­ti­ve til­tak for å begren­se bil­tra­fik­ken i byom­rå­der, jager bilis­te­ne de myke tra­fi­kan­te­ne vekk fra vei­en. I Oslo prio­ri­te­rer poli­ti­ker­ne gate­par­ke­ring frem­for frem­kom­me­lig­het og sik­ker­het for syk­lis­ter. Da blir det problemer.

Det er ikke noe som tyder på at økning i syk­kel­tra­fik­ken fører til fle­re ulyk­ker. Selv om syk­kel­tra­fik­ken har økt, har antal­let ulyk­ker ikke økt. Antal­let ulyk­ker har hel­ler gått ned. Sam­men er vi ster­ke. Jo fle­re som syk­ler, desto tryg­ge­re er det å syk­le.

Syk­lis­ter må ned fra for­tau­ene. Nor­ge er et av de få, muli­gens det enes­te lan­det hvor syk­ling på for­tau er til­latt. Ingen sivi­li­ser­te syk­kel­land til­la­ter syk­ling på for­tau­ene. Nors­ke poli­ti­ker­ne «løs­te» syk­lis­te­nes pro­ble­mer ved å sky­ve det over på fot­gjen­ger­ne. Slik vred de seg unna å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for syk­ling og man sør­get for at syk­lis­ter i mind­re grad hind­rer de hel­li­ge bilene.

Syk­lis­te­nes plass er i kjøre­fel­tet, even­tu­elt i syk­kel­felt eller syk­kel­vei de få ste­de­ne det­te fin­nes og har aksep­ta­bel stan­dard. Syk­ler man­ge nok i vei­en, tvin­ges bile­ne til å ta hen­syn. Bilis­te­ne blir vant til at syk­lis­te­ne er der. Da blir det tryg­ge­re for alle.

Hvis bilis­te­ne for alvor begyn­ner å mer­ke syk­lis­te­ne, vil kan­skje poli­ti­ker­ne og plan­leg­ger­ne også våkne.

Print Friendly, PDF & Email