Selvfølgelig er det plass til syklister og fotgjengere

[Inn­legg pub­li­sert i Aften­pos­ten 23. april 2013.]

Syk­kel­tra­fik­ken skal dob­les. Man fryk­ter fle­re ulyk­ker. Aften­pos­ten spør om det er plass nok til både syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re.

For å ta det sis­te først: Spørs­må­let er feil stilt. Syk­lis­ter, fot­gjen­ge­re og kol­lek­tiv­trans­port tar ikke mye plass. Det er mer enn nok av plass i Oslo til både syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re. De som tar mye plass, både når de kjø­rer og når de er par­kert, er pri­vat­bi­le­ne. Bile­ne tar like mye plass, enten de har for­bren­nings­mo­tor eller dri­ves av elek­tri­si­tet. En ny syk­list er en bilist mind­re i tra­fik­ken.

Gavle_trafikk
Bil­de­ne fra Gäv­le i Sve­ri­ge viser 40 per­soner i pri­vat­bil, i buss og på syk­kel. Det er liten tvil om hvem som kre­ver ufor­holds­mes­sig stor plas.

Så len­ge poli­ti­ker­ne ikke er vil­li­ge til å iverk­set­te effek­ti­ve til­tak for å begren­se bil­tra­fik­ken i byom­rå­der, jager bilis­te­ne de myke tra­fi­kan­te­ne vekk fra vei­en. I Oslo prio­ri­te­rer poli­ti­ker­ne gate­par­ke­ring frem­for frem­kom­me­lig­het og sik­ker­het for syk­lis­ter. Da blir det pro­ble­mer.

Det er ikke noe som tyder på at økning i syk­kel­tra­fik­ken fører til fle­re ulyk­ker. Selv om syk­kel­tra­fik­ken har økt, har antal­let ulyk­ker ikke økt. Antal­let ulyk­ker har hel­ler gått ned. Sam­men er vi ster­ke. Jo fle­re som syk­ler, desto tryg­ge­re er det å syk­le.

Syk­lis­ter må ned fra for­tau­ene. Nor­ge er et av de få, muli­gens det enes­te lan­det hvor syk­ling på for­tau er til­latt. Ingen sivi­li­ser­te syk­kel­land til­la­ter syk­ling på for­tau­ene. Nors­ke poli­ti­ker­ne «løs­te» syk­lis­te­nes pro­ble­mer ved å sky­ve det over på fot­gjen­ger­ne. Slik vred de seg unna å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for syk­ling og man sør­get for at syk­lis­ter i mind­re grad hind­rer de hel­li­ge bile­ne.

Syk­lis­te­nes plass er i kjøre­fel­tet, even­tu­elt i syk­kel­felt eller syk­kel­vei de få ste­de­ne det­te fin­nes og har aksep­ta­bel stan­dard. Syk­ler man­ge nok i vei­en, tvin­ges bile­ne til å ta hen­syn. Bilis­te­ne blir vant til at syk­lis­te­ne er der. Da blir det tryg­ge­re for alle.

Hvis bilis­te­ne for alvor begyn­ner å mer­ke syk­lis­te­ne, vil kan­skje poli­ti­ker­ne og plan­leg­ger­ne også våk­ne.

Print Friendly, PDF & Email
 • Ximi­nez

  En ny syk­list er en bilist mind­re i tra­fik­ken.’ er feil. Da har du ikke lest artik­ke­len.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg kan ikke se at artik­ke­len sier noe som helst om det. Det er ikke akku­rat noen 1:1 for­hold, men det kan ikke være tvil om at hvis fle­re vel­ger syk­kel vil det blir fær­re biler.

 • Olav­Tor­vund

  Bile­ne har tett­het mer som par­ker­te biler enn som kjø­ren­de, så de tar nok mer plass. Dess­uten står de tre i bred­den. En trikk eller to bus­ser kan erstat­te 1–1,5 km bil­kø.

  Syk­lis­te­ne syk­ler nok hel­ler ikke like tett som i hoved­fel­tet i sto­re syk­kel­ritt når far­ten ikke er alt for høy (rela­tivt sett). Litt mer plass bør de ha enn det bil­det viser. Men hoved­po­en­get er uan­sett det sam­me: Det er bile­ne som ska­per plass­pro­ble­mer, og som der­med er pro­ble­met. Både syk­kel og kol­lek­tiv­trans­port er løs­nin­ger til det­te pro­ble­met.

 • Ximi­nez

  Det er ikke akku­rat noen 1:1 for­hold, men det kan ikke være tvil om at hvis fle­re vel­ger syk­kel vil det blir fær­re biler.”
  Det er hvis det er null tra­fikk­vekst. Det er feil­slut­nin­gen.

  For å site­re artik­ke­len: “Regje­rin­gens mål er at tra­fikk­veks­ten i byene i åre­ne som kom­mer skal tas til fots, på syk­kel og med kol­lek­tiv­trans­port.”
  De går alt­så ikke inn for at eksis­te­ren­de tra­fikk skal kon­ver­te­res til syk­lis­ter, men at øknin­gen i tra­fikk ikke skal føre til fle­re biler. Det vil selv­føl­ge­lig være en del av den eksis­te­ren­de tra­fik­ken som går over til syk­kel, og en del av den nye tra­fik­ken som blir bil — men det tota­le bil­det skal være at all økning skjer til fots, syk­kel og kol­lek­tivt.

 • Olav­Tor­vund

  Regje­rin­gens mål er dess­ver­re alt for pus­le­te. Man må få bil­tra­fik­ken ned. Det er alt for man­ge biler alle­re­de i dag. I Paris ble bil­tra­fik­ken redu­sert med 24% i løpet av åtte år, og den er sik­kert ytter­li­ge­re redu­sert nå. Det er mulig, men det er et spørs­mål om poli­tisk vil­je. Når det størs­te pro­sjek­tet i NTP for Oslo­re­gio­nen er ny motor­vei inn mot Oslo, leg­ges det opp til økt bil­tra­fikk — uan­sett hva slags reto­rikk regje­rin­gen måt­te bru­ke.

  Det er for trangt. Bile­ne tar for mye plass. Bil­tra­fik­ken må redu­se­res.

 • Olav­Tor­vund

  Det er gans­ke man­ge røde syk­kel­felt i Neder­land, men kan­skje ikke inne i de sto­re byene.

  Fak­tisk er syk­kel­felt tryg­ge­re enn syk­kel­vei­er. Ulyk­ke­ne skjer der man krys­ser annen vei, og da er syk­kel­felt bed­re. Men det opp­le­ves ikke slik. Det nyt­ter ikke å kom­me trek­ken­de med en sta­ti­stikk som sier at det er tryg­ge­re i syk­kel­fel­tet når folk som syk­ler ikke opp­le­ver det slik. Skal fle­re syk­le må de føle seg tryg­ge på syk­ke­len, ikke bare i sta­ti­stik­ken.

  Guro Ranes mis­tet jeg mye av respek­ten for etter den­ne saken http://blogg.torvund.net/2011/04/13/er-det-greit-at-avd-dir-guro-ranes-i-vegdirektoratet-synser-offentlig-om-trafikk/

 • David Sort­land

  Jeg synes det er litt skrem­men­de at Guro Ranes er Tra­fikk­sik­ker­hets­di­rek­tør i Sta­tens Veg­ve­sen. Hun har en skrem­men­de hold­ning til syk­ling og tra­fikk­sik­ker­het.

 • Olav­Tor­vund

  Bil­tra­fik­ken må ned. Gate­are­al må fri­gjø­res til fot­gjen­ge­re, syk­lis­ter og kol­lek­tiv­trans­port. Antall par­ke­rings­plas­ser må ned. Par­ke­ring betalt av arbeids­gi­ver må skatt­leg­ges som alle and­re frynse­go­der. Da blir det bed­re for alle.

 • Olav­Tor­vund

  For å site­re Jonas Gahr Stø­re etter at han had­de syk­let hjem­me­fra til Stor­tin­get for å åpne “Syk­le til job­ben” aksjo­nen: “En av de man­ge gle­de­ne ved å syk­le er å syk­le for­bi bil­kø­ene”.

 • Ximi­nez

  Tja… Så og si alle bile­ne på par­ke­rings­plas­se­ne i områ­det her (150–200 biler ihvert­fall) har et eller fle­re barne­se­ter. Jeg kan hver­ken syk­le eller bru­ke kol­lek­tiv­tra­fikk til jobb — og det er man­ge som har det sam­me pro­ble­met. Så da må jeg beta­le da, for at jeg har vært så u-lur at jeg har for­mert meg.

 • Olav­Tor­vund

  Man­ge sky­ver de som skal trans­por­te­re barn foran seg i sin argu­men­ta­sjon for bil­bruk. Jeg har sett litt uli­ke tall, men det er i alle fall godt under 10% av de som kjø­rer bil som trans­por­te­rer barn. En del av de trans­por­te­ne kun­ne gans­ke sik­kert vært erstat­tet med syk­kel, enten ved at bar­na syk­let selv (gjer­ne i føl­ge med for­eld­re), eller i til­hen­ger eller på barne­sete. Hvis halv­par­ten av de som ikke frak­ter barn lot bilen stå, vil­le vil­le alle byer blitt bed­re ste­der å være.

 • Ximi­nez

  Tror en god del av den halv­par­ten av de som ikke frak­ter barn bryr seg lite om hvor mye det kos­ter — de har råd til det uan­sett. Se på tra­fik­ken i rush­ti­den i Trond­heim, og sam­men­likn snitt­al­de­ren på bile­ne som kjø­rer. Det er vesent­lig nyere og dyre­re biler som kjø­rer i bykjer­nen enn det den gene­rel­le bil­par­ken skul­le til­si. Det er alle­re­de dyrt å bru­ke bil. Jeg bru­ker ikke bil for­di jeg vil — men for­di jeg må. Jeg har ikke tid til å bru­ke to-tre timer eks­tra hver enes­te dag på å trans­por­te­re meg og fami­lie.
  Ja, jeg “sky­ver” bar­net mitt foran meg i argu­men­ta­sjo­nen — for­di det rett og slett ikke er noen alter­na­ti­ver. Vel, alter­na­ti­vet er for­så­vidt å sel­ge bilen og bru­ke taxi i ste­det for — men det går mye opp i opp…

 • Mari­us Kots­bak

  Kil­de: http://www.youtube.com/user/Ungenergino?feature=watch

  Kan­skje du må vur­de­re en el-syk­kel, om bak­ke­ne er pro­ble­met?

 • Olav­Tor­vund

  Du må ikke gjø­re den ele­men­tæ­re feil at du gene­ra­li­se­rer ut fra din egen situa­sjon. Det er kan­skje hardt å inn­se, men det hand­ler ikke nød­ven­dig­vis om deg. Halv­par­ten av alle bil­tu­rer er under 5 km. Man­ge av dis­se kun­ne ha valgt syk­kel. Had­de halv­par­ten av de som skal kor­te­re enn 5 km syk­let, had­de det blitt mye bed­re for alle.

 • Olav­Tor­vund

  Fær­re par­ker­ke­rings­plas­ser, gjer­ne sterk begrens­ning av lang­tids­par­ke­ring vil uan­sett redu­se­re bil­tra­fik­ken. Det sam­me vil til­tak som gjør frem­kom­me­lig­het for bil i sen­trum dår­li­ge­re.

 • Olav­Tor­vund

  Det kom­mer til å bli man­ge el-syk­ler i åre­ne som kom­mer.

 • Ximi­nez

  I så fall så vil det vel tvin­ge meg til å byt­te til en barne­hage uten­for byen, etter­som jeg ikke kan få par­kert om mor­ran. Det er jo fan­tas­tisk.

 • Ximi­nez

  Er halv­par­ten av alle bil­tu­rene *i sen­trum*? Hvis ikke de er i sen­trum, så er det tal­let full­sten­dig ubru­ke­lig.

 • Peter Udbjørg

  I byer med oppe­gå­en­de kol­lek­tiv­trans­port (som Oslo) tren­ger man sjel­den bil. Syk­kel, trikk, t-bane, buss. Det enes­te er at det å syk­le i byen suger, det er et salig kaos der nede. Jeg skjøn­ner godt de som ikke tør. Det med unger i barne­hage: Det som trengs, er barne­ha­ger der folk bor, så de ikke behø­ver å dyt­te unga inn i en for­uren­sen­de og plass­kre­ven­de blikk­eske, fram­for å syk­le dem eller syk­le med dem, til barne­ha­gen. Det er jo gans­ke høl i hue når man får barne­hage­plass på and­re siden av byen. Eller å ste­der med r… kol­lek­tiv­til­bud. Glad jeg ikke bor på Vålerenga/Kampen og har unge/r som får plass i Kvær­ner­da­len barne­hage. For det er ingen kol­lek­tiv­for­bin­del­se mel­lom Galge­berg og gam­le Jøtul. Så det blir apos­tel­hes­ter (eller syk­kel…) og så en annen lurve­buss ned til byen, fram­for den mere direk­te ruten man had­de før, da barne­ha­gen lå i den gam­le SFO’en til Våler­en­ga sko­le. Sær­lig hjem­vei­en vil være seig, det er bratt opp fra Kvær­ner.

  Ellers for­el­so jeg for byde­len (gam­le Oslo) at det ene løpet på jern­bane­brua ved Tøy­en Tra­fo (det som had­de vært brukt til å kjø­re tra­fo­de­ler på da Tra­fo var en tra­fo) kun­ne bli gang­for­bin­del­se fra Kam­pen (nå må man ta en kjempe­om­vei, først over Esnjø­vei­en også rundt hele byg­get og inn på bak­si­den, kjøre­ad­koms­ten). Byde­len sa bare ja og ha, og så rev JBV bro­ka­ret. Til­sva­ren­de kun­ne vi anlagt en gangi/sykkelbro fra krys­set ved Svartdalsveien/Ekebergveien til Galge­berg, så vi slapp den kji­pe dum­pa ved Kvær­ner. En sånn bru kun­ne blitt ele­gant og smek­ker, fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter vei­er ikke så mye som biler. Men det får vi ald­ri…

  Hva er det med den­ne byen?‘ Vi skri­ver 2013, og frem­de­les er den totalt i lom­ma på et Tærings­liv som har stiv­na i 60-tal­lets bil­for­her­li­gel­se? Jam­før de avsin­di­ge pla­ne­ne om 300!!! P-plas­ser under Youngs­tor­get, og et Tærings­liv som får hattif­nat­ter for­di de ikke får fle­re? Vi tren­ger fle­re P-plas­ser i sen­trum som vi tren­ger et høl i hue. Skal jeg hja en desig­ner­sofa i Møl­ler­gata, for­ven­ter jeg at butik­ken kjø­rer den hjem til meg. Ellers er det Kul­tur­in­sti­tu­sjo­nen på Furu­set, med flat­pak­ke­de god­bi­ter, hvor­til det går egen buss, og t-bane (litt å gå, men man har da sekk og tral­ler) eller grøn­ne Ruter#-busser. Og de til­byr selv­sagt hjem­kjø­ring (til en pris, men hvor ofte kjø­per man ny sofa? Og er det noen vits i å hol­de en hel bil bare for å frak­te en sofa en gang i tiåret?). Til­sva­ren­de med hvi­te­va­rer og brune­va­rer. Sto­re kje­der innen den nisjen til­byr gjer­ne både fri hjem­kjø­ring, og bort­kjø­ring av gam­le varer. Det er jo bra.

  At Bog­stad­vei­en skal være avhen­gig av bilen for å fun­ge­re, er jo tøv, bare se på Karl Johans gate. Bog­stad­vei­en som handle­gate blir jo mere og mere kje­de­lig, what­with kje­de­nes inn­marsj. Nå er det igjen to (tre, om vi reg­ner med jern­vare­hand­le­ren på Rosen­borg) skik­ke­li­ge for­ret­nin­ger der. Res­ten er bare kje­de­fi­lia­ler. Og DNBs annek­sjon av Vin­kel­går­den er bare trist. Før var det liv på Vin­kel­plas­sen, med kaffe­for­ret­ning (og kaffe­bar), 7–11, under­tøy (for damer), sko­bu­tikk, urma­ker, tann­le­ger og Krishnas Cui­si­ne. Nå er det ingen­ting. Skal Tærings­li­vet ha kun­der, må de kun­ne til­by noe attrak­tivt. En Bog­stad­vei med bare biler og kje­der er tun­ga ut av vin­du­et. Idag tar Tus­chen Por­chen for å hand­le blonde­un­der­tøy på H&M. Det vil hun kun­ne fort­set­te med, og hun kom­mer garan­tert til å kjø­re og stå i vei­en for trikk og syk­kel. En by som had­de vært 2013 og ikke 1960 i hue, had­de gjort som Montpel­li­er, og par­kert Tus­chen med Por­chen og lagt til ret­te for de som rei­ser kol­lek­tivt og går og syk­ler. Men ikke Oslo. Sukk.

  Tor­vund: At du hol­der koken er beund­rings­sver­dig. At noen tar job­ben som Don Quixo­te, er stort. Nå mener jeg ikke at det er quixo­tic å prø­ve å få litt for­nuft inn i Veg­ve­sen og Råd­hus, men hel­ler det at det er som å kjem­pe mot vind­møl­ler, jam­før Dron­ning Eufeis­mes gate & Håkon Vs gate (Oslos svar på Sta­lin Allee).

 • Lars Male Hart­vik­sen

  +1 for å hol­de koken oppe.

 • arthe­max

  For­de­len med syk­kel­vei­er frem­for syk­kel­felt er at de ikke er knyt­tet til vei­en som skal krys­ses. En syk­kel­vei kan gå over eller under bil­vei­en. Et syk­kel­felt vil føl­ge bil­vei­en og måt­te krys­se alle vei­er den krys­ser.

  Nett­opp der­for er det så få syk­kel­felt i Neder­land, man har sepa­rert syk­kel­vei­net­tet fra bil­vei­net­tet slik at biler og syk­lis­ter kom­mer i så få kon­flikt­si­tua­sjo­ner som mulig. Der bil­vei­en må krys­ses har syk­lis­te­ne blitt prio­ri­tert.

  Hvis syk­kel­fel­te­ne er dob­belt så tryg­ge som syk­kel­vei­ene ved krys­sing av bil­vei, men syk­kel­fel­te­ne krys­ser vei­er tre gan­ger så ofte, er syk­kel­vei­en fort­satt tryg­ge­re i prak­sis.

  Poen­get ditt om at folk må føle seg tryg­ge på syk­ke­len er der­imot det vik­tigs­te argu­men­tet for at syk­kel­vei­er er bed­re enn syk­kel­felt.