Ingen norske byer blant verdens ledende sykkelbyer

PedalkraftI dag ble lis­ten over ver­dens 20 bes­te syk­kel­byer lagt fram. Det er vel ikke over­ras­ken­de for noen at ingen nors­ke byer er med på den lis­ten. Det er vel hel­ler ikke over­ras­ken­de, men like­vel litt trist, at ingen nors­ke medi­er synes å være inter­es­sert. Nors­ke medi­er skri­ver bare om kokur­ran­ser hvor Nor­ge hev­der seg, og aller helst kon­kur­ran­ser hvor det stort sett bare er Nor­ge som deltar.

Man kan lese litt om hvor­dan under­sø­kel­sen ble gjen­nom­ført her. 150 byer har blitt vur­dert, men bare 20 er ran­gert, i alle fall på den lis­ten som er offent­lig­gjort. Jeg skul­le gjer­ne ha sett hvor langt nede på lis­ten vi fin­ner Oslo og and­re nors­ke byer.

Byene er vur­dert etter 13 kri­te­ri­er:

 • Advo­cacy
 • Bicy­cle Culture
 • Bicy­cle Facilities
 • Bicy­cle Infrastructure
 • Bike Share Programme
 • Gen­der Split
 • Modal Share For Bicycles
 • Modal Share Increase Sin­ce 2006
 • Per­cep­tion of Safety
 • Poli­tics
 • Soci­al Acceptance
 • Urban Plan­ning
 • Traf­fic Calming

And the win­ner is: Amster­dam.

Con­ti­nue read­ing Ingen nors­ke byer blant ver­dens leden­de syk­kel­byer