Ingen norske byer blant verdens ledende sykkelbyer

PedalkraftI dag ble lis­ten over ver­dens 20 bes­te syk­kel­byer lagt fram. Det er vel ikke over­ras­ken­de for noen at ingen nors­ke byer er med på den lis­ten. Det er vel hel­ler ikke over­ras­ken­de, men like­vel litt trist, at ingen nors­ke medi­er synes å være inter­es­sert. Nors­ke medi­er skri­ver bare om kokur­ran­ser hvor Nor­ge hev­der seg, og aller helst kon­kur­ran­ser hvor det stort sett bare er Nor­ge som deltar.

Man kan lese litt om hvor­dan under­sø­kel­sen ble gjen­nom­ført her. 150 byer har blitt vur­dert, men bare 20 er ran­gert, i alle fall på den lis­ten som er offent­lig­gjort. Jeg skul­le gjer­ne ha sett hvor langt nede på lis­ten vi fin­ner Oslo og and­re nors­ke byer.

Byene er vur­dert etter 13 kri­te­ri­er:

 • Advo­cacy
 • Bicy­cle Culture
 • Bicy­cle Facilities
 • Bicy­cle Infrastructure
 • Bike Share Programme
 • Gen­der Split
 • Modal Share For Bicycles
 • Modal Share Increase Sin­ce 2006
 • Per­cep­tion of Safety
 • Poli­tics
 • Soci­al Acceptance
 • Urban Plan­ning
 • Traf­fic Calming

And the win­ner is: Amster­dam.

Etter Amster­dam føl­ger Køben­havn. Neder­land bekref­ter sin posi­sjon med Utrecht som nr. 3. Der­et­ter føl­ger Sevil­la og Bor­deaux på delt 4. plass. Her er hva de skri­ver om Sevilla:

Sevil­le is the pos­ter child of the modern bicy­cle plan­ning move­ment. Not­hing less. From a modal share of 0.5% in 2006, the city went from zero to hero and now boa­sts 7% modal share. The rap­id rise in bicy­cle traf­fic was due to visio­na­ry poli­ti­cal will. 80 km of bicy­cle infra­struc­tu­re was com­pleted in just one year and more was added later. The trans­for­ma­tion was rap­id, inten­se and posi­ti­ve. Other cities look to Sevil­le for inspi­ra­tion and they have shown what is possible.”

Jeg had­de gjer­ne sett at de som har ansvar for syk­kel i Oslo kun­ne ta en liten “syk­kel­fe­rie” i Sevil­la. Vi tar med noe av det de skri­ver om Bor­deaux også:

Eve­ry coun­try needs a city that just gets on with it and shows what is pos­sib­le. Bor­deaux is that city in Fran­ce. For many years, Stras­bourg was regar­ded as the pre­mi­er cycling city but Bor­deaux storms into fourth spot on the Top 20 of the Copen­ha­ge­nize Index for what it has achie­ved in the past five or so years.”

Kan­skje kan Stavanger/Sandnes ta Bor­deaux-rol­len i Nor­ge? Eller vil Trond­heim ta opp konkurransen?

Etter min regne­måte skul­le nes­te på lis­ten være nr. 6, når det er delt 4. plass. Men her til­de­ler de fem­te plass til nok en fransk by, Nan­tes, en plass de deler med bel­gis­ke Ant­wer­pen. Igjen er noe av omta­len verd å site­re. Det­te skri­ver de om Nantes:

If the­re is one city in Euro­pe that is taking a serious look at a chan­ging the game, it’s Nan­tes. Enor­mous poli­ti­cal will is key to the para­digm shift in the city and the metro area.”

Er det noe Nor­ge og Oslo mang­ler, er det poli­tisk vil­je. Det er prat, prat og prat, og plan på plan på plan. Men så len­ge gjen­nom­fø­rings­vil­jen og ‑evnen svik­ter full­sten­dig, da hjel­per det ikke med pla­ner og prat. Vi kan også ta med litt om Antwerpen:

Poli­ti­cal engage­ment is impres­si­ve — in the 2006 elections, 100 km of bicy­cle infra­struc­tu­re was pro­mi­sed and it was com­pleted in the mon­ths up to the 2012 elections.”

I Oslo har poli­ti­ker­ne i ca 36 år lovet 180 km syk­kel­vei, og fort­satt har de bare klart å full­fø­re omtrent halv­par­ten, det mes­te med alt for dår­lig standard.

Neder­land tar den nes­te plas­sen, med Utrecht. Åtten­de plass etter min tel­ling, sjet­te plass på ran­kin­gen. Førs­te svens­ke by, Malmø, kom­mer på plas­sen etter. Der­et­ter føl­ger Ber­lin, Dub­lin, Tokyo, så Mun­chen, Mon­treal og Nagoya (delt). Rio er førs­te sør-ame­ri­kans­ke by, på 16. plass etter min tel­ling, 12. i ran­kin­gen. Det viser kan­skje at de er på vei til det de må gjø­re før fot­ball-VM og OL.

Bar­ce­lo­na og Buda­pest deler den nes­te plas­sen. Til slutt på lis­ten fin­ner vi Paris og Ham­burg. Jeg har syk­let en del i Paris, på deres utmer­ke­de bysyk­ler. Jeg mer­ker meg der­for det­te de skri­ver om Paris:

If eve­ry city had poli­ti­cal vision like Paris, regar­ding live­ab­le cities, the world would be a bet­ter place. Paris has left Lon­don and New York in the dust over the past 6 years. In par­ti­cu­lar, New York is making efforts to catch up, but Paris’ com­mit­ment to impro­ving con­ditions for Citizen Cyclists remains strong. The city’s bike share sys­tem remains a success and an impres­si­ve num­ber of stret­ch­es featu­re bicy­cle infrastructure.”

Jeg skul­le øns­ke at Nor­ge og Oslo vil­le ta opp kon­kur­ran­sen. Men som nevnt fore­trek­ker man i Nor­ge hel­ler å del­ta i gre­ner hvor det er liten kon­kur­ran­se. El-bil, det skal man sat­se på i Nor­ge. Nor­ge vil bli ver­dens­mes­ter i el-bil. Det ser det ut til at man kla­rer. Ved van­vit­tig høye sub­si­di­er har man sør­get for at el-bil er en suk­sess i Nor­ge, mens det er en fias­ko i alle and­re land.

Det er typisk norsk å være god i kon­kur­ran­ser hvor bare nord­menn deltar.

 

 

Print Friendly, PDF & Email