Hurra, Munch i Bjørvika! Endelig!

LambdaSå tok SV til for­nuft og sør­get for at saken om Munch-muse­et kun­ne kom­me ut av død­van­net. Edvard Munch får ende­lig det muse­et han bur­de ha fått for len­ge siden. Takk, SV!

For min del kun­ne Munch-muse­et gjer­ne ha vært på Tøy­en. Å lage en typisk norsk loka­li­se­rings­de­batt ut valg mel­lom to tom­ter som lig­ger 1.500 meter fra hver­and­re, er poli­tisk spill på sitt ver­ste. Spørs­må­let har vært vur­dert man­ge gan­ger, og de fag­li­ge utred­nin­ge­ne, såvel byg­nings­mes­sig som muse­ums­mes­sig, peker mot Bjør­vi­ka. Da for­hol­der jeg meg til det.

Con­ti­nue read­ing Hur­ra, Munch i Bjør­vi­ka! Ende­lig!

Røff guide til Tour de France 2013

9788251658676Så er Giro d’I­ta­lia over. Vi har lagt inn en hvile­dag, slik det gjer­ne er på man­da­ger i lan­ge etappe­ritt. Men så er det på tide å ret­te blik­ket mot lør­dag 29. juni og årets sto­re syk­kel­høyde­punkt: Tour de Fran­ce. Man må stil­le godt for­be­redt til sli­ke lan­ge ritt. For oss som for det mes­te kom­mer til å føl­ge rit­tet foran TV-skjer­men er Johan Kag­ge­stad og Hans Petter Bakke­teigs “Røff guide til de Tour de Fran­ce 2013” et nyt­tig hjelpe­mid­del både i for­be­re­del­ses­fa­sen og under rittet.

Boken er lagt opp etter sam­me mal som tid­li­ge­re utga­ver. Drøyt halv­par­ten av boken er byg­get opp med utgangs­punkt i de 21 etap­pe­ne som skal syk­les. Det er den­ne delen jeg synes er mest interessant.

Con­ti­nue read­ing Røff guide til Tour de Fran­ce 2013

Nå er blogger og andre ytringer på internett offentlige

iTunes-illI august 2012 avgjor­de Høy­este­rett at blogg­inn­legg og and­re ytrin­ger ikke er “offent­li­ge” i straffe­retts­lig for­stand. For­kla­rin­gen var gam­le straffe­be­stem­mel­ser som ikke var til­pas­set dagens vir­ke­lig­het. Og ikke minst en straffe­lov som ble ved­tatt i 2005, men som Jus­tis­de­par­te­men­tet ikke har klart å set­te i kraft. Man er mildt sagt lite impo­nert av Jus­tis­de­par­te­men­tet. Åtte år etter at loven ble ved­tatt er det ingen unskyl­ding at man ikke har de nød­ven­di­ge data­sys­te­mer. Det er Jus­tis­de­par­te­men­tet som ikke har gjort job­ben sin.

Sist fre­dag, 24. mai 2013, ble end­rin­ger i straffe­lo­ven sank­sjo­nert i stats­råd og loven tråd­te i kraft straks. Blog­ger m.m. der­for nå er offent­li­ge.  Strl § 7 annet ledd lyder nå:

En hand­ling er offent­lig når den er fore­tatt i nær­vær av et stør­re antall per­soner, eller når den lett kun­ne iakt­tas og er iakt­tatt fra et offent­lig sted. Består hand­lin­gen i frem­set­tel­se av en ytring, er den også offent­lig når ytrin­gen er frem­satt på en måte som gjør den egnet til å nå et stør­re antall personer.

Con­ti­nue read­ing Nå er blog­ger og and­re ytrin­ger på inter­nett offent­li­ge

I vini del Giro d’Italia 2013 — 21. etappe: Finalen

Giro Giro_2013_00_21Så har vi kom­met til fina­len. I år er det ikke tem­po, men en avslut­ning som lig­ner mer på det vi kjen­ner fra Tour de Fran­ce: En helt flat fel­les­start som avslut­tes med fle­re run­der inne i mål­byen. Så vidt jeg har for­stått er det fem run­der. Når vi kom­mer til slut­ten, ang­rer jeg all­tid litt på at jeg hol­der meg to dager foran ryt­ter­ne. Jeg vil tro at det mes­te i rea­li­te­ten er avgjort når ryt­ter­ne star­ter på fina­len — skjønt bonus­se­kun­der gjør at det kan være tid å hen­te også på avsnlutningsetappen.

Etter gårs­da­gens bakke­tem­po ser det ut til at Vin­cen­zo Nibali har kon­troll. Med over fire minut­ter til Cadel Evans og Rigo­ber­to Uran er det vans­ke­lig å se at han skal kun­ne tape det­te. Kam­pen om poeng­trøy­en er mer spen­nen­de. Nå har Mark Caven­dish 4 poengs ledel­se på Evans og 10 på Nibali. Jeg tror det er teo­re­tisk mulig å ta 90 poeng på de tre sis­te etap­pe­ne om man vin­ner både etap­pe­ne og mel­lom­sprin­ter. I prak­sis er det mer ten­ke­lig at Mark Caven­dish kan vin­ne fina­len og få 25 poeng. Nibali eller Evans tar nep­pe poeng på den­ne etap­pen. Men de kan pluk­ke en del poeng på de to gjen­stå­en­de fjell­e­tap­pe­ne, og der får ikke Caven­dish noe.

Når jeg syk­ler er jeg gans­ke for­nøyd om jeg hol­der 25–30 km/t på flat­mark. Jeg mer­ket meg at det er omtrent det sam­men som gjen­nom­snitts­far­ten som ryt­ter­ne had­de på gårs­da­gens bakke­tem­po. Det går ikke akku­rat sak­te, hel­ler ikke nå det går opp­over og alle må gjø­re hele job­ben selv.

Vi har kom­met til fina­len. 21. og sis­te etap­pe går fra Rie­se Pio X til Bres­cia. Etap­pen er helt flat, uten en enes­te kate­go­ri­sert stigning.

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 21. etap­pe: Fina­len

I vini del Giro d’Italia 2013 — 20. etappe: Det avgjørende slaget

Giro Giro_2013_00_20Så klar­te noen å dra fra i bak­ke­ne, og Gio­van­ni Vis­con­ti kun­ne inn­as­se­re en ny sei­er. I sam­men­dra­get skjed­de det ingen ting mel­lom sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne. Men Cadel Evans tok inn to poeng på Mark Caven­dish i kam­pen om røde trøya. De kan vise seg å bli avgjø­ren­de. I fjor var Mark Caven­dish ett poeng fra å vin­ne denne.

Dagens etap­pe er en bakke­tem­po. Det skal bli spen­nen­de å se hvor man­ge av sprin­ter­ne og and­re som ikke har stort å bidra med i de tre nes­te klatre­etap­pe­ne som vel­ger å stå av nå.

Jeg kjen­ner ikke syk­lis­te­nes styr­ker og svak­he­ter godt nok til å vur­de­re deres sjan­ser her. Her gjel­der det å kun­ne hol­de et jevnt, høyt tem­po i mot­bak­ke. Eve­nen til rykk betyr nep­pe stort på en tempo­etap­pe. Sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne vil kjø­re det de mak­ter i håp om å ta tid fra hver­and­re. Noen vil ha ambi­sjo­ner om å vin­ne etap­pen, eller i alle fall vise seg fram. Res­ten vil spa­re kref­ter og ikke sat­se på noe annet enn å kom­me innen­for tids­gren­sen. Men om jeg har for­stått det rett, deles det ut poeng også på den­ne etap­pen. Det er ikke usann­syn­lig at Cadel Evans vil være blant de 15 bes­te, og der­med ta noen poeng. Og enda mer sann­syn­lig er det at Mark Caven­dish ikke vil være blant de 15 bes­te, og ikke ta noen poeng i dag.

Vi har kom­met fram til det avgjø­ren­de sla­get. 20. etap­pe er en ny fjell­e­tap­pe. Sis­te etap­pe er en para­da­marsj som i Tour de Fran­ce. Det skal rik­tig­nok deles ut noen bonus­se­kun­der på sis­te etap­pe. Men det blir nep­pe sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne som inn­kas­se­rer dis­se. Den som har den rosa leder­trøy­en etter 20. etap­pe vil vin­ne giroen.

Last ned stør­re kart.

Vi er fort­satt i Alto Adi­ge. Vi star­ter i den nord-vest­li­ge delen, som vi var inn­om i går. Nå fort­set­ter vi gjen­nom dalen til de mer sen­tra­le deler av Alto Adige.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 20. etap­pe: Det avgjø­ren­de sla­get

I vini del Giro d’Italia 2013 — 19. etappe: Ponte di Legno — Val Martello/Martelltal

Giro Giro_2013_00_19I går var jeg på rei­se hele etter­mid­da­gen og kvel­den og fikk ikke sett noe av giro­en. Men jeg har i alle fall sett resul­ta­te­ne. Jeg har kon­sta­tert at det ikke ble noen end­rin­ger i sam­men­dra­get, og at Mark Caven­dish fort­satt hen­ger med. Den etap­pen de skal ut på i dag, er tem­me­lig flat. Det er noen mind­re top­per mot slut­ten, og noen vil kan­skje prø­ve å ris­te av seg de mest utpre­ge­de sprin­ter­ne der. Enten kla­rer et brudd å gå inn, eller så blir det en ny masse­spurt. Jeg blir ikke over­ras­ket om det blir nok en sier til Mark Cavendish.

Vi har lagt den­ne etap­pen bak oss, og har kom­met til den nest sis­te fjell­e­tap­pen. 19. etap­pe er fjell og fjell. Den går fra Pon­te di Legno til Val Martello/Martelltal. Under­veis skal de over Pas­sio di Gavia og Pas­so del­lo Stel­vio før de ender Val Martello/Martelltal. Det­te er nok en etap­pe som sprin­ter­ne gru­er seg til, om de i det hele tatt har tenkt å syk­le den.

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 19. etap­pe: Pon­te di Legno — Val Martello/Martelltal

I vini del Giro d’Italia 2013 — 18. etappe: Bakketempo i Trentino

Giro Giro_2013_00_18Så er det på’an igjen. Ryt­ter­ne skal ut på en ny etap­pe, og vær­mel­din­gen sier regn både ved start og i mål­byen. Men det er hel­dig­vis ikke meldt vel­dig mye regn (i alle fall var det ikke det sist jeg sjek­ket). Det er all­tid spen­nen­de å se hvem som star­ter og hvor man­ge som har valgt å stå av etter en hvile­dag. Kan­skje noen gjer­ne vil ha med seg mor­gen­da­gens fla­te eap­pe, som vi var inn­om i går, og gir seg før den etap­pen vi nå har kom­met til?

Vi skal fram til 18. etap­pe, som går fra Mori til Pol­sa. Det­te kort bakke­tem­po. Ryt­ter­ne skal opp 1000 m i løpet av 19,4 km. Det­te er intro­duk­sjo­nen til to vir­ke­lig har­de fjell­e­tap­per de nes­te to dage­ne. Man kan unders på om det lig­ger spe­si­el­le tan­ker bak å star­te i Mori. Menen­to mori — husk at du skal dø — som har sin opp­rin­nel­se i Roma. Jeg klip­per det­te fra Wiki­pe­dia om bak­grun­nen for uttrykket:

Etter tra­di­sjo­nen stam­mer uttryk­ket fra en skikk i det gam­le Roma. Når en gene­ral eller hær­fø­rer vend­te hjem etter en bety­de­lig sei­er, ble han ofte av sena­tet inn­vil­get en tri­umf eller et tri­umf­tog; den høy­es­te æres­be­vis­ning som kun­ne bli noen romersk bor­ger til del. Han holdt da sitt inn­tog gjen­nom byen frem til Forum Roma­num, stå­en­de i en strids­vogn, mens han mot­tok fol­kets hyl­lest. Tri­umf­to­get bestod ellers av hans trop­per, for­nem­me krigs­fan­ger og krigs­byt­te. På vog­nen, bak tri­um­fa­to­ren, stod en sla­ve som had­de to opp­ga­ver: Å hol­de sei­ers­kran­sen av laur­bær over hodet hans, og til sta­dig­het å min­ne ham på at selv om han var sei­er­her­re i dag, ven­tet en ny dag i mor­gen. Sla­ven gjor­de det­te ved å min­ne her­ren om at han var døde­lig, ved å hvis­ke Memen­to mori i øret på ham: Husk, du skal dø (bok­sta­ve­lig: Jeg min­ner om at du skal dø). ”

Vete­ra­nen Jens Voigt har sagt at sli­ke tempo­etap­per er en “semi-rest day” for de som ikke har sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner eller ambi­sjo­ner om å vin­ne etap­pen. Men jeg er ikke så sik­ker på at det gjel­der når det bare går oppover.

Under tid­li­ge­re års giro­er vil­le jeg ha sagt at det er nå sprin­ter­ne plut­se­lig opp­da­ger at de har et vondt kne eller noe annet som gjør at de dess­ver­re ikke kun­ne syk­le de sis­te fjell­e­tap­pe­ne. Men i år har de valgt å avslut­te med en flat fel­les­start i ste­det for tempo­etap­pe. I år har der­for sprin­ter­ne noe å hen­te på den sis­te etap­pen, og vel­ger kan­skje å hen­ge med vide­re. Kan­skje er det dis­se som kan tren­ge påmin­nel­sen “memen­to mori” før tre dager med fjell.

Last ned stør­re kart.

Med en kna­pt 20 km lang bakke­tem­po er det ikke mye vin å fin­ne langs etap­pen. Men noe blir det. Vi er øst for den nord­li­ge enden av Gar­da­sjø­en, i vin­om­rå­det Tren­ti­no — Alto Adi­ge. Det­te er egent­lig to områ­der, og vi er i Tren­ti­no. Det er fle­re over­lap­pen­de områ­der her.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 18. etap­pe: Bakke­tem­po i Tren­ti­no

I vini del Giro d’Italia 2013 — 17. etappe: Caravaggio — Vicenza

Giro Giro_2013_00_17I dag skal ryt­ter­ne ha en meget vel­for­tjent hvi­le- og var­me­dag. Jeg vil tro at gans­ke man­ge gjer­ne tar en pau­se fra kald og våt fjell­syk­ling akku­rat nå. Vi tar også med at Thor Hus­hovd også avslut­tet bra i sol­var­me Cali­for­nia. Jeg håper at han nå syk­ler seg inn på BMC-laget i Tour de France.

15. etap­pe ga ingen end­rin­ger blant sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne. Jeg synes Pro­cy­cling traff godt med sin over­skrift etter gårs­da­gens etap­pe: “Snø­vær frøs sam­men­lagt­lis­ten i Giro d’I­ta­lia”. Men at man skul­le ende ved et min­nes­mer­ke for Mar­co Pan­ta­ni, kan jeg sty­re min begeist­ring for. Det er vel ingen som ikke tror at han var kraf­tig dopet da han vant Tour de Fran­ce i 1998 og da han sat­te sine man­ge klatrerekorder.

Mark Caven­dish og de and­re sprin­ter­ne over­lev­de den­ne etap­pen også, og kom i mål innen­for tids­gren­sen. De ser nok fram til den etap­pen vi har kom­met fram til, og som de skal syk­le ons­dag, etter en “medi­um moun­tain” på tirs­dag.  17. etap­pe går fra Cara­va­g­gio til Vin­cen­za. Den er flat, og den går i lav­lan­det. Sist jeg sjek­ket lang­tids­var­se­let for Bergamo, som ikke er så langt fra start­byen, meld­te Yr 18 gra­der og sol. Jeg synes ryt­ter­ne for­tje­ner en slik dag nå.

Last ned stør­re kart.

Vi star­ter i Lom­bar­dia og ender i Vene­to.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 17. etap­pe: Cara­va­g­gio — Vicen­za

I vini del Giro d’Italia 2013 — 16. etappe: Tilbake til Italia

Giro Giro_2013_00_16Nå har jeg hatt min hvile­dag. Ryt­ter­ne skal ha sin i mor­gen. Gårs­da­gens etap­pe var nok en dag med dår­lig turist­re­kla­me for Ita­lia. Så får vi se hva det blir til i dag. Det sis­te jeg har sett før det­te pub­li­se­res, er at etap­pen avslut­tes 4.250 meter tid­li­ge­re enn opp­rin­ne­lig plan, og ikke går helt til top­pen av Col du Gali­bi­er. Men det blir tøft nok likevel.

Vin­cen­zo Nibali har styr­ket gre­pet om den rosa trøy­en. Det sier også mye om styr­ken i Sky-laget at de hol­der tredje­plas­sen (med Rigo­ber­to Uran) selv om kap­tei­nen er ute av løpet og den kan­skje aller bes­te, Chris Froo­me, ikke deltar.

Brade­ly Wiggins og Ryder Hesje­dal er ute av Giro d’I­ta­lia. Det var ingen stor over­ras­kel­se. Når så gode ryt­te­re taper så mye som de har gjort også på rela­tivt let­te etap­per, da er det noe galt.

Det var hel­ler ingen stor over­ras­kel­se at Mark Caven­dish nok en gang stakk av med sei­e­ren på 13. etap­pe. Man må bare bli impo­nert over det han pres­te­rer. I HTC had­de han et lag som bare kjør­te for ham, og ga han et per­fekt opp­trekk. Man kun­ne si at han vant for­di han had­de så godt lag. Så for­svant HTC-toget, men Mark Caven­dish fort­sat­te å vin­ne. Så måt­te han star­te spur­ten tid­lig, uten noen hjelpe­ryt­te­re på en vel­dig lang etap­pe. Og han vin­ner da også. Når han vin­ner, skry­ter han uhem­met av laget, slik Rob­bie McEwen også all­tid gjor­de. I fjor full­før­te han Giro d’I­ta­lia. Det had­de ikke jeg ven­tet. Kan­skje full­fø­rer han i år også. Han sli­ter seg i alle fall opp fjel­le­ne. Han begyn­ner å bli voksen.

Vi går inn der ryt­ter­ne hatt sin and­re og sis­te hvile­dag. 16. etap­pe går fra Val­loire til Ivrea og tar oss til­ba­ke til Italia.

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 16. etap­pe: Til­ba­ke til Ita­lia

I vini del Giro d’Italia 2013 — 15. etappe: Inn i franske fjell.

Giro Giro_2013_00_15Sett gjen­nom nors­ke bril­ler er det Nor­ge og Cali­for­nia som har gitt syk­kel­in­ter­es­ser­te mest å gle­de seg over. Alex­an­der Kristoff, Edvald Boa­sson Hagen og ung­gut­ten Sond­re Holst Enger to de tre førs­te plas­se­ne på gårs­da­gens etap­pe i Gla­va Tour of Nor­way.

Men aller mest gle­de­lig er det å se at Thor Hus­hovd vir­ke­lig er på vei til­ba­ke. Han vis­te både kjøre­styr­ke og spur­t­egen­ska­per da han ble num­mer tre på gårs­da­gens etap­pe i Tour of Cali­for­nia. Tre dager på rad har han vært helt frem­me. Nå kan vi vir­ke­lig begyn­ne å se frem­over mot Tour de Fran­ce med, for­hå­pent­lig­vis, rekord­man­ge nord­menn på start­stre­ken. Leg­ger man sjå­vi­nis­men til side, er Jens Voigt en av de syk­kel­ryt­ter­ne jeg liker aller best. At han tar en frekk en og lyk­kes, er bare moro.

Fra sol­fyl­te Cali­for­nia skal vi til­ba­ke til regn­tun­ge Ita­lia. Årets Giro d’I­ta­lia har ikke vært den bes­te turist­re­kla­men så langt. Et inn­trykk man sit­ter igjen med, er at det reg­ner mye og kraf­tig i Ita­lia. Det er ikke ofte man ser så man­ge syk­lis­ter i et ritt av det­te kali­be­ret som syk­ler med lan­ge buk­ser og lang­er­me­de trøy­er som man gjor­de på gårs­da­gens etappe..

Det ble Mark Caven­dish igjen. Det ga nep­pe sto­re odds å tip­pe det. Men det må være surt for de som har sit­tet i brudd å bli tatt igjen når det er omtrent 300 meter igjen til mål. Vi kan nok også vin­ke et defi­ni­tivt far­vel til Brad­ley Wiggins sjan­ser til å vin­ne giro­en, eller å kom­me på pal­len. Når han taper 3:17 til sine kon­kur­ren­ter, inklu­si­ve Rigo­ber­to Uran, på en etap­pe som den­ne, er det vel mer et spørs­mål om han kom­mer til å fullføre.

I dag skal ryt­ter­ne i gang med årets sto­re kul­tur- og vin­e­tap­pe. Det er også en gans­ke flat etap­pe. Men den er lang, 254 km. Det går en del opp og ned mot slut­ten, så kan­skje vil noen prø­ve å ris­te av seg de mest utpre­ge­de sprin­ter­ne før de kom­mer til spurten.

Vi har kom­met til nok en hard fjell­e­tap­pe. 15. etap­pe tar oss inn i Frank­ri­ke, og opp på en av de klas­sis­ke top­per fra Tour de Fran­ce. Ryt­ter­ne skal over Col du Télé­graphe før den avslut­tes på top­pen av Col du Gali­bi­er, 2642 meter over havet. Det er nes­ten 200 meter høy­ere enn Gald­hø­pig­gen (2469 m).

Når jeg skri­ver de sis­te opp­da­te­rin­ger på det­te er jeg i Frank­ri­ke. Jeg er glad for at mitt nors­ke abon­ne­ment på Euro­sport­play­er også fun­ge­rer her, slik at jeg får til­gang til norsk Eurosport.

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 15. etap­pe: Inn i frans­ke fjell.