I vini del Giro d’Italia 2013 — 1. etappe: Vulkansk svovelvin i Napoli

GiroGiro_2013_00_01Så er det å set­te føt­te­ne i peda­le­ne. Det er litt til­d­lig å star­te på førs­te etap­pe. Men det kan være tid for å set­te seg på syk­ke­len og ta turen til nær­mes­te Vin­mono­pol. For å sik­re seg noe å ha i glas­set når star­ten går.

Årets Giro d’I­ta­lia star­ter med en rund­tur syd-vest for Napo­li. Det er en flat etap­pe på 156 km. Det er alt­så ingen pro­log i år. Her kan det gå mot en hek­tisk og kao­tisk masse­spurt, hvor man­ge gjer­ne vil mar­ke­re seg og kun­ne ikle seg den rosa trøy­en på nes­te etappe.

Last ned stør­re kart.

Vi har fle­re gan­ger tid­li­ge­re i våre vir­tu­el­le vin­rei­ser i Ita­lia vært inn­om at den­ne delen av Ita­lia lig­ger i kol­li­sjons­so­nen mel­lom de afri­kans­ke og euro­pe­is­ke kon­t­in­tent, så det­te er et uro­lig områ­de rent geo­lo­gisk — og for så vidt også på and­re måter. Vi kjen­ner vul­ka­nen Vesuv, som lig­ger øst for Napo­li, vul­ka­nen som begrav­de byene Pom­peii og Her­ku­la­num i år 79 e.Kr.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 1. etap­pe: Vul­kansk svo­vel­vin i Napo­li