I vini del Giro d’Italia 2013 — 2. etappe: Et øyhopp til Ischia

GiroGiro_2013_00_02Vi gjør et øyhopp til øya Isch­ia.

And­re etap­pe er en gans­ke kort lag­tem­po, 17,4 km, på øya Isch­ia. Men om den ikke er så lang, så bør den være lang nok til å ska­pe litt tids­for­skjel­ler mel­lom lage­ne. Der­med blir det ikke bare spur­te­ne som avgjør hvem som kan ikle seg den rosa trøy­en. Når det­te leg­ges ut har ryt­ter­ne ennå ikke star­tet. Men det er vel ikke sær­lig dris­tig å tip­pe at en fra det laget som vin­ner lag­tem­po­en bærer rosa trøye nes­te dag.

Last ned stør­re kart.

Vi er på en øy, og enhver øy har en vel­dig natur­lig avgrens­ning. Det er to vin­dis­trik­ter, Isch­ia DOC og Epomeo IGT. Det har vært dyr­ket vin på Isch­ia len­ge, i mer enn 2.700 år. Vin­pro­duk­sjon har betydd mye for øko­no­mi­en. Men i de sene­re åre­ne har turis­men over­tatt mer og mer, og har for­trengt vin­mar­ke­ne. Vin dyr­kes nå for det mes­te på sma­le ter­ras­ser i brat­te og høye deler av øya.

Det dyr­kes mest grøn­ne dru­er, og den mest utbred­te er Bian­colel­la. Av blå dru­er er det mest Guar­nac­cia og Per’ e’ Palum­mo.

WIMG_7329_DxODe bes­te pro­du­sen­te­ne skal være D’Am­bra Vini d’Isch­ia og Pie­tra­tor­cia. I føl­ge Gam­bero Ros­so kan D’Am­bra Vini d’Isch­ia i alle fall del­vis gi et inn­trykk av hvor­dan vin­dyr­kin­gen var før bygge­spe­ku­la­sjo­ner på 60-tal­let øde­la land­ska­pet og bru­ken av jorden.

Jeg kom­mer til å gjen­ta noen gan­ger at man bør drik­ke lokal vin når man er i et vin­pro­du­se­ren­de områ­de. Så er man på Isch­ia, da drik­ker man vin her­fra. Men av det jeg har klart å lese meg til, er ikke det­te et områ­de jeg vil anstren­ge meg noe sær­lig for å fin­ne vin fra.

Det dyr­kes også mye sitro­ner på Ischia.

Det er to bøker man bør ha om man vil ori­en­te­re seg om ita­li­ensk vin. Ita­li­ensk vin og Gam­bero Ros­so Ita­li­an wines 2013. I til­legg til dis­se vil jeg nev­ne noen bøker som dek­ker bestem­te områ­der, når vi kom­mer til disse.

Ita­li­ensk vin

Det er ikke så lett å ori­en­te­re seg i det ita­li­ens­ke vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsenkom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Når man bru­ker boken som en guide til viner langs Giro d’I­ta­lia er det også et lite poeng at de har delt opp de ita­li­ens­ke vine­ne i fire grup­per: Leder­trøy­en, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupettoen.Skjønt i leng­den blir den­ne til­næ­rin­gen litt slit­som. En geo­gra­fisk sys­te­ma­tikk vil­le fun­gert bedre.

Gam­bero Ros­so Ita­li­an Wines 2013

Som tit­te­len anty­der, så er det­te en en kjøps­guide for ita­li­ens­ke viner. Den omta­ler 20.000 viner fra 2.350 pro­du­sen­ter — langt mer enn det er sunt å sma­ke på i løpet av et år. Skal man ori­en­te­re seg i gode kjøp av ita­li­ensk vin er det den­ne boken man bør ha. Bestill den fra Ama­zon UK. Boken fin­nes også i en Kind­le utga­ve.

I vini del Giro d’Italia 2013

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email