I vini del Giro d’Italia 2013 — 4. etappe: Småkuppert langs vristen.

Giro Giro_2013_00_04Det var vel ingen stor over­ras­kel­se at Mark Caven­dish vant førs­te etap­pe, og kan star­te i rosa i dag. Men mye kan snu seg i dag, på and­re  etap­pe. Nå er det lag­tem­po, og det er lagets styr­ke som avgjør. Laget må dess­uten ha trent på lag­tem­po. Det er ikke nok med ster­ke ryt­te­re hvis de ikke ber­hers­ker den­ne disi­pli­nen som lag. Det er der­for ikke sik­kert at Mark Caven­dish får behol­de trøy­en så lenge.

Vi lig­ger som van­lig foran ryt­ter­ne. 4. etap­pe er også klas­si­fi­sert som “medi­um moun­tain”. Når jeg skri­ver “små­kup­pert” i over­skrif­ten, er kan­skje det litt mis­vi­sen­de. For de fles­te av oss vil en små­kup­pert etap­pe være mer en hard nok.

Etap­pen går fra Poli­castro Bus­sen­ti­na til Ser­ra San Bruno. Vi beve­ger oss ned langs vris­ten, om vi hol­der oss i fot- eller støvlemetaforen.

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 4. etap­pe: Små­kup­pert langs vris­ten.