I vini del Giro d’Italia 2013 — 5. etappe: Langs fotbuen

GiroGiro_2013_00_05

Det var vel ingen stor over­ras­kel­se at Sky vant lag­tem­po. I Ita­lia er det nok jubel for at en ita­lie­ner, Sal­va­to­re Puc­cio, nå kan ikle seg den rosa leder­trøy­en. Her i Syd-Ita­lia hvor jeg er nå (men er på vei hjem omtrent når det­te leses), var det jubel i gate­ne søn­dag etter­mid­dag. Vi tok en tur for å se hva de fei­ret. Litt til min skuf­fel­se vis­te det seg at det bare var den loka­le Juv­en­tus-fan­sen som fei­ret at Juv­en­tus var blitt ita­li­ensk mes­ter i fotball.

Vi lig­ger som van­lig litt foran syk­kel­ryt­ter­ne, og har nådd giro­ens syd­ligs­te punkt. Nå snur vi og set­ter kur­sen mot nord, om enn med en start mot nord-øst. 5. etap­pe føl­ger for det mes­te fot­buen, og går fra Con­sen­za til Mate­ra.

Giro_2013_05

 

Last ned stør­re kart.

Vi star­ter i Cala­b­ria og kom­mer etter hvert over i Basi­li­ca­ta. Vi føl­ger kys­ten, men drei­er nord­over og inn i lan­det rett før vi had­de kom­met over i Pug­lia.

Star­ten på dagens etap­pe er i vin­om­rå­det Don­ni­ci. I føl­ge Ita­li­ensk vin pro­du­ser­te de her vel­an­set­te lyse, men hardt­slå­en­de viner. Men star­byen Con­sen­zas vekst har gått hardt utover de bes­te vin­mar­ke­ne. Men de fre­he­ver en pro­du­s­net, Spada­fo­ra. Med den­ne pro­du­sen­te­ne har Don­ni­ci ende­lig begynt på en for­tjent renes­san­se. Også Ita­li­an Wine 2013 har med den­ne pro­du­sen­ten. Det har nylig kom­met et nytt klas­si­fi­sert områ­de her: Con­sen­za DOC.

Går vi til Ita­li­an Wines 2013, skri­ver de følgende:

Anot­her area that is coming along nice­ly i Con­sen­za. The Ter­re de Con­sen­za DOC was laun­ched recent­ly and a good­ly num­ber of wine­ries have alre­ady joined the new pro­tec­tion con­sor­ti­um. A tiny encla­ve in Con­sen­za der­ser­ves a spec­i­al men­tion. The Sarace­na wine area is see­ing pro­gress from lots of small ope­ra­tions and pro­duc­tion that was initi­al­ly limi­ted to Mos­cato Passi­to is diver­si­fy­ing nicely.”

Sca­race­na er en liten by, eller kan­skje et områ­de som ikke er så lett å fin­ne på noe vin­kart. Syk­lis­te­ne svin­ger mot Det jonis­ke hav litt før de vil­le ha kom­met hit. Men vi tar det med. Deres Mos­cato Passi­to vir­ker som en vel­dig spen­nen­de vin. Men den synes ikke å være til­gjen­ge­lig hos Vin­mono­po­let. Så det­te er en vin jeg får lete etter and­re steder.

Ita­li­an Wine 2013 nev­ner dis­se pro­du­sen­te­ne fra Consenza:

  • Luigi Vio­la (Sarace­na). De har blitt beløn­net med tre glass for sine Mos­cato Passito-viner.
  • Don­ni­ci 99
  • Pier Gior­go Fal­vo (Sarace­na)
  • Feu­do de Sanseverino
  • Ter­re del Gufo — Muzzillo

Syk­lis­te­ne hol­der seg langs kys­ten. Men skal vi lete etter vin, må vi ta en liten sving inn i lan­det. Førs­te stopp er Pol­li­no, 3–4 mil inn i lan­det. I Ita­li­ensk vin skri­ver de bare at Pol­li­no “ende­lig synes å ha fått sving på sake­ne”. De nev­ner en pro­du­sent: Vig­naio­li del Pol­li­no, som, fort­satt i føl­ge boken, pro­du­se­rer en god og fast Pol­li­no som de kal­ler Rubi­no, laget på ren Mag­liocco Cani­no –en av Ita­lias utal­li­ge drue­va­ri­an­ter som bare dyr­kes i et lite områ­de. Den­ne pro­du­sen­ten er det også fun­net plass til i Ita­li­an Wines 2013.

Geo­gra­fi­en blir litt rote­te her. Syk­lis­te­ne pas­se­rer San Vito di Luzzi mel­lom start­byen Con­sen­za og Sarace­na.  Ita­li­ensk vin har span­dert et avsnitt med egen over­skrift om det­te områ­det, selv om det ikke er len­ger enn at vi kan gjen­gi det hele:

Det­te er et kupert områ­de rundt elven Cra­tis midt­ers­te løp som inn­til rela­tivt nylig har vært nok­så upå­ak­tet. Poen­sia­let er som over­alt i Cala­b­ria høyt, og vine­ne fra de sene­re år har budt på en kon­stant sti­gen­de kvalitet.”

De nev­ner også en pro­du­sent: Vivaqua. Deres bes­te vin skal være IGT-vinen Mari­nó.

Vi for­la­ter Cala­b­ria. Men før vi gjør det, får vi nev­ne at Ciró kan­skje er det områ­det som lager den bes­te, i alle fall den mest kjen­te vinen fra Cal­bria. Den får vi ta med et år syk­lis­te­ne skal inn­om her.

Vi fort­set­ter inn i Basi­li­ca­ta. Det er et områ­de som berø­rer både det Tyr­re­nis­ke og det Jonis­ke havet. Men Basi­li­ca­ta er ikke det mest spen­nen­de vin­om­rå­det. I Ita­li­ensk vin står det:

Basi­li­ca­ta er defi­ni­tivt ikke blant de tone­an­gi­ven­de ita­li­ens­ke vin­re­gio­ner, men er ikke desto mind­re inne i en riven­de utvik­ling. Mens det for ti år siden kun var én DOC og få kva­li­tets­pro­du­sen­ter, er det i dag 4 DOC-er og fle­re enn 50 pro­du­sen­ter av regio­nens sto­re vin, Agli­a­ni­co del Vulture.”

Syk­lis­te­ne stop­per i Mate­ra, som er før de vil­le ha kom­met inn i områ­det for Agli­a­ni­co del Vul­tu­re.

Under fot­buen, i Tarento­buk­ten, dyr­kes det mye blå­skjell som kan nytes i Syd-Ita­lia og sik­kert man­ge and­re steder.

Dansk publikum har forberedt seg godt til prologen i Herning 2012.
Dansk pub­li­kum had­de for­be­redt seg godt til pro­lo­gen i Her­ning 2012. Det er nok en god del var­me­re i Syd-Italia.

Det er to bøker man bør ha om man vil ori­en­te­re seg om ita­li­ensk vin. Ita­li­ensk vin og Gam­bero Ros­so Ita­li­an wines 2013. I til­legg til dis­se vil jeg nev­ne noen bøker som dek­ker bestem­te områ­der, når vi kom­mer til disse.

Ita­li­ensk vin

Det er ikke så lett å ori­en­te­re seg i det ita­li­ens­ke vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsenkom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Når man bru­ker boken som en guide til viner langs Giro d’I­ta­lia er det også et lite poeng at de har delt opp de ita­li­ens­ke vine­ne i fire grup­per: Leder­trøy­en, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Skjønt i leng­den blir den­ne til­nær­min­gen litt slit­som. En geo­gra­fisk sys­te­ma­tikk vil­le fun­gert bedre.

Gam­bero Ros­so Ita­li­an Wines 2013

Som tit­te­len anty­der, så er det­te en en kjøps­guide for ita­li­ens­ke viner. Den omta­ler 20.000 viner fra 2.350 pro­du­sen­ter — langt mer enn det er sunt å sma­ke på i løpet av et år. Skal man ori­en­te­re seg i gode kjøp av ita­li­ensk vin er det den­ne boken man bør ha. Bestill den fra Ama­zon UK. Boken fin­nes også i en Kind­le utga­ve.

I vini del Giro d’Italia 2013

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email