Kontroller mot sykling på rødt lys

WIMG_3287_DxOHer får han bot for å syk­le på rød lys” er over­skrif­ten på NRK Øst­lands­sen­din­gens repor­ta­sje fra en tra­fikkon­troll ret­tet mot syk­lis­ter. Det er surt å beta­le 900 kr for slikt. Men det er greit nok. Man skal ikke syk­le på rødt lys. I syk­kel­lan­det Dan­mark får man 1000 kr i bot for å syk­le på rødt lys. Man får også 700 kr i bot for å syk­le på for­tau­et. I Dan­mark har man ikke valgt “løs­nin­gen” med å sky­ve syk­lis­te­nes pro­ble­mer over på fot­gjen­ger­ne. Man har lagt til ret­te for syk­lis­ter i stedet.

Bymiljø­eta­ten skal sam­ti­dig ha aksjon mot par­ke­ring i syk­kel­felt. Sli­ke aksjo­ner bur­de pågå hele året. Gebyr for å par­ke­re der det er “all stans for­budt”, som i et syk­kel­felt, bur­de være høy­ere enn å over­tre “par­ke­ring for­budt”.

Men om poli­ti­et ikke bare skal for­ster­ke inn­tryk­ket av dem selv som en syk­kel­fiendt­lig etat, må de også iverk­set­te aksjo­ner mot bilis­ter som er hen­syns­løse over­for syk­lis­ter: Bilis­ter som ikke over­hol­der vike­plikt, som har for liten avstand ved pas­se­ring, ikke respek­te­rer syk­kel­bok­ser, osv. Jeg har ald­ri hørt om at poli­ti­et noen gang har gjen­nom­ført sli­ke kon­trol­ler. Det er typisk at det er avbil­det en politi­mann på motorsyk­kel på bil­det i repor­ta­sjen. Poli­ti­et ser tra­fik­ken fra bilis­ters og motor­syk­lis­ters per­spek­tiv. Alle i poli­ti­et bur­de sen­des ut på i alle fall ukent­li­ge syk­kel­tu­rer i byen, i sivil.

Con­ti­nue read­ing Kon­trol­ler mot syk­ling på rødt lys

I vini del Giro d’Italia 2013 — 7. etappe: Abruzzo: Et oversiktilig vinområde i Italia!

Giro Giro_2013_00_07Det ble ikke like farge­rikt på gårs­da­gens etap­pe som på den før der. Men med ita­li­ensk vin­ner, Enrico Bat­tag­lin, fra et ita­li­ensk lag, Bar­di­a­ni, og en ny dag med ita­lie­ner, Luca Pao­li­ni, i rosa, er nok hjem­me­pub­li­kum­met svært godt for­nøyd med Giro­en så langt. Brad­ley Wiggins er nok ikke like godt for­nøyd. Han tap­te tid til sine har­des­te konkurrenter.

Det var ikke akku­rat “syden­vær” ved avslut­nin­gen av gårs­da­gens etap­pe. Men nå har i alle fall ryt­ter­ne kom­met til det syd­ligs­te punk­tet i årets Giro.

Vi har kom­met fra til 7. etap­pe, som går fra San Sav­lo til Pes­ca­ra.

Last ned stør­re kart.

Vi har nå gjort et hopp nord­over, og har så vidt pas­sert gren­sen til vin­om­rå­det Abruz­zo, hvor vi skal hol­de oss i dag.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 7. etap­pe: Abruz­zo: Et over­sik­ti­lig vin­om­rå­de i Ita­lia!