Syklister: Bli sett — bruk lys og masse refleks

BaklyktI natt skjed­de det nok en tra­gisk ulyk­ke. En syk­list ble påkjørt bak­fra og dreptRV 35 i Øvre Eiker i Bus­ke­rud. Det har ikke kom­met fram så man­ge detal­jer om ulyk­ken. Jeg skal ikke spe­ku­le­re om hvem som had­de mest skyld i ulykken.

Men ulyk­ken er en kraf­tig og ube­ha­ge­lig påmin­nel­se til alle som syk­ler: Vær syn­lig i tra­fik­ken! Det hjel­per lite om man kan si at bilis­ten had­de skyl­den, så len­ge bilis­ten fak­tisk ikke så deg og kjør­te på deg. Les også den­ne fra super­mo­sjo­nist og syk­kel­blog­ger Mar­tin P Hoff: “Opp­ford­ring: Ikke dra på tur uten bak­lykt”. Selv bru­ker jeg ofte lykt også i fullt dags­lys. Bilis­ter og motor­syk­lis­ter gjør det, så hvor­for skal ikke også syk­lis­ter sør­ge for å bli sett?

<edit>Da jeg skrev det­te var jeg ikke opp­merk­som på den­ne artik­ke­len i bladet Sam­ferd­sel: “Redu­sert ulyk­kes­ri­si­ko for syn­li­ge syk­lis­ter”. Les!</edit>

Knog_blinderNår jeg syk­ler om kvel­den ser jeg alt for man­ge som syk­ler uten lys. Det er ingen unskyld­ning for ikke å bru­ke lys. Det fin­nes små og gans­ke kraf­ti­ge, opp­lad­ba­re syk­kel­lyk­ter. Og det fin­nes selv­sagt man­ge med bat­te­ri. Selv bru­ker jeg for tiden oftest lyk­ter i Knog Blin­der-seri­en. Men jeg har and­re også.

CatEye_HL-EL620RC Con­ti­nue read­ing Syk­lis­ter: Bli sett — bruk lys og mas­se refleks

I vini del Giro d’Italia 2013 — 8. etappe: Tempo i Marche

Giro Giro_2013_00_08Det var nok bra for ryt­ter­ne at de slapp unna styr­reg­net som var i mål­om­rå­det. Men det var fort­satt vått og glatt da ryt­ter­ne kom, som ga dra­ma­tikk. Det ble tysk sei­er. Men ita­li­ens­ke Luca Pao­li­ni beholdt den rosa trøy­en. Så hjem­me­pub­li­kum­met er sik­kert fornøyd.

I dag skal ryt­ter­ne star­te 6. etap­pe i Mola di Bari, som jeg besøk­te sist lør­dag. Men vi har kom­met til 8. etap­pe, som er 55,5 km tem­po. Det er her de med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner, ikke minst tempo­spe­sia­lis­ten Brad­ley Wiggins, for alvor må begyn­ne å vise kortene.

Last ned stør­re kart.

Vi har igjen for­flyt­tet oss et styk­ke nord­over, uten at ryt­ter­ne har behøvd å syk­le selv. Vi er i vin­om­rå­det Mar­che.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 8. etap­pe: Tem­po i Mar­che