I vini del Giro d’Italia 2013 — 8. etappe: Tempo i Marche

Giro Giro_2013_00_08Det var nok bra for ryt­ter­ne at de slapp unna styr­reg­net som var i mål­om­rå­det. Men det var fort­satt vått og glatt da ryt­ter­ne kom, som ga dra­ma­tikk. Det ble tysk sei­er. Men ita­li­ens­ke Luca Pao­li­ni beholdt den rosa trøy­en. Så hjem­me­pub­li­kum­met er sik­kert fornøyd.

I dag skal ryt­ter­ne star­te 6. etap­pe i Mola di Bari, som jeg besøk­te sist lør­dag. Men vi har kom­met til 8. etap­pe, som er 55,5 km tem­po. Det er her de med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner, ikke minst tempo­spe­sia­lis­ten Brad­ley Wiggins, for alvor må begyn­ne å vise kortene.

Last ned stør­re kart.

Vi har igjen for­flyt­tet oss et styk­ke nord­over, uten at ryt­ter­ne har behøvd å syk­le selv. Vi er i vin­om­rå­det Mar­che.

marche-wine-map

I dag vel­ger jeg å star­te med des­ser­ten, og jeg star­ter litt syd for dagens tra­sé. Skjønt egent­lig star­ter jeg på den utmer­ke­de fiske­re­sa­tu­r­an­ten Mares i Skov­vei­en i Oslo, for omtrent en måned siden. Vi spis­te en utmer­ket fire­ret­ter, men til­hø­ren­de viner. Vin­kel­ne­ren var i det rau­se hjør­net, så vi fikk sma­ke på et par viner i til­legg til de som sto på vin­me­ny­en. Kan­skje fikk vi en bonus for å kom­me gans­ke sent: Åpne­de flas­ker med vin som de uan­sett ikke kun­ne ser­ve­re dagen etter.

W20130412_223956Etter å ha druk­ket meg gjen­nom Tour de Fran­ce og Giro d’I­ta­lia i noen år, har jeg smakt man­ge viner jeg ellers ikke vil­le ha hatt fan­ta­si nok til å kjø­pe. Ikke minst har jeg opp­da­get man­ge gode des­sert­vi­ner. Etter først å ha ser­vert en Recioto di Soave, kom vin­kel­ne­ren med Lacri­ma Di Mor­ro d’Alba Passi­to, som hun sa var fra Mar­che. Jeg så på flas­ken, og pro­te­ster­te: “Alba, det er da i Pie­mon­te, ikke i Marche?”

Ita­li­ensk vin er mang­fol­dig og for­vir­ren­de. Det er det som gjør Ita­lia så spen­nen­de som vin­land. Jeg bur­de selv­sagt ha visst at vin­kel­ne­re på gode res­tau­ran­ter kan sitt fag. Jeg skul­le ikke ha pro­te­stert mot det hun sa. På den annen side: Da had­de vi gått glipp av for­tel­lin­gen om vinen.

Alle som kan litt om ita­li­ensk vin, vet at Alba lig­ger i Pie­mon­te, kjent for bl.a. Bar­be­ra d’Alba. Men det fin­nes også en liten by i Mar­che som heter Alba. Der dyr­ker de dru­en Lacri­ma, og pro­du­se­rer vinen Lacri­ma di Mor­ro d’Alba. Vi kan gi ordet til Ita­li­ensk vin, og ta med et lite utdrag av det de skriver:

En av Mar­ches — ja, hele Ita­lias — mer spe­si­el­le viner har mot alle odds vokst seg stør­re de sene­re åre­ne. … i en vin­ver­den pre­get av sta­dig fle­re ens­ret­te­de “desig­ner­vi­ner” og kjønns­løse bag-in-box­er, er viner som er litt anner­le­des et til­trengt friskt pust. … Resul­ta­tet er meget spe­si­elt, men til vel­valgt mat som for eksem­pel sala­mi eller stekt patte­gris fun­ge­rer den vel­dig bra. Ste­fa­no Man­ci­nel­li er områ­dets selv­be­stal­te­de ambas­sa­dør, og hans viner er også blan de bes­te med en rela­tivt fyl­dig og aro­ma­tisk stil. Han lager også litt av den sjeld­ne passitova­ri­ant, hvor dru­ene hen­ger til tørk i måneds­vis og siden lag­rer i fly­ten­de form på bar­ri­ques og tonneaux.”

Det var den­ne sjel­den­he­ten vi ble ser­vert på Mares. Vi fikk en vin som sto svært godt til den delen av des­ser­ten som var laget av sjo­ko­la­de. Men som hun sa: Den dre­per sor­be­ten (banan og kiwi, om jeg hus­ker rett). Vi fikk et utmer­ket mål­tid, en hyg­ge­lig kveld, fikk sma­ke noen for oss ukjen­te viner, og vi lær­te litt mer om ita­li­ensk vin.

Jeg avrun­der den­ne lil­le his­to­ri­en med litt erfa­rings­ba­sert vin­kunn­skap: Spi­ser du på en god res­tau­rant, så velg vin­me­ny­en om de har det. Et glass vin til hver rett er et utmer­ket kon­sept. De har valgt noe som pas­ser, og kan­skje får du noen spen­nen­de over­ras­kel­ser. Det er en del viner jeg har lært å kjen­ne på den­ne måten. Har de ikke vin­meny, så spør vin­kel­ne­ren om råd. Det er job­ben deres å vel­ge viner som pas­ser til maten, og de kan mye mer enn hva vi ama­tø­rer har mulig­het til å til­eg­ne oss. Hvis jeg vel­ger selv uten vei­led­ning, ender jeg nes­ten all­tid på et trygt valg: En vin jeg kjen­ner fra før. Men det er mer mor­somt nå man får en helt ukjent vin som viser seg å pas­se svært godt til den maten man spiser.

SIMG_7384_DxODagens etap­pe star­ter i områ­det Bian­chel­lo del Meta­uro. Det er et DOC-områ­de hvor det pro­du­se­res fris­ke, lyse og let­te hvit­vi­ner. De har stort sett ikke så mye dyb­de og karak­ter. Morel­li reg­nes som den bes­te pro­du­sen­ten, fulgt av Fio­r­i­ni og Solazzi.

Bian­chel­lo del Meta­uro lig­ger i sin hel­het innen­for områ­det Col­li Pesa­re­si. Det­te er et stort områ­de hvor man tid­li­ge­re for det mes­te pro­du­ser­te en rødvin av San­giove­se. Det­te er end­ret, og nå pro­du­se­res det man­ge røde og hvi­te viner basert på en rek­ke uli­ke drue­sor­ter. Men hol­der vi oss til Ita­li­ensk vin, så er det ikke så mye kva­li­tets­vin som kom­mer fra det­te områ­det. Man­ci­ni er den leden­de pro­du­sen­ten i områ­det. Deres viner er i hoved­sak laget på Pinot Nero. Men de pro­du­se­rer også en vin de kal­ler Blu, som lages på den sjeld­ne og farge­ster­ke dru­en Ance­l­ot­ta.

Den vinen som Mar­che først og fremst er kjent for, er hvit­vin laget på Ver­dicchio. Men den, og en del inter­es­sant rødvin, pro­du­se­res et styk­ke syd for dagens etap­pe. Vi var inn­om dem i 2011 og  2012, så nå kan de ven­te til nes­te gang Giro­en skal inn­om de dele­ne av Marche.

Det er også verdt å få med seg at Sil­vio Ber­lus­co­ni tap­te anke­sa­ken, og at dom­men på fire års feng­sel for skatte­un­dra­gel­ser blir stå­en­de. Jeg kan ikke si at jeg bekla­ger et slikt utfall.

Det er to bøker man bør ha om man vil ori­en­te­re seg om ita­li­ensk vin. Ita­li­ensk vin og Gam­bero Ros­so Ita­li­an wines 2013. I til­legg til dis­se vil jeg nev­ne noen bøker som dek­ker bestem­te områ­der, når vi kom­mer til disse.

Ita­li­ensk vin

Det er ikke så lett å ori­en­te­re seg i det ita­li­ens­ke vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsenkom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Når man bru­ker boken som en guide til viner langs Giro d’I­ta­lia er det også et lite poeng at de har delt opp de ita­li­ens­ke vine­ne i fire grup­per: Leder­trøy­en, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Skjønt i leng­den blir den­ne til­nær­min­gen litt slit­som. En geo­gra­fisk sys­te­ma­tikk vil­le fun­gert bedre.

Gam­bero Ros­so Ita­li­an Wines 2013

Som tit­te­len anty­der, så er det­te en en kjøps­guide for ita­li­ens­ke viner. Den omta­ler 20.000 viner fra 2.350 pro­du­sen­ter — langt mer enn det er sunt å sma­ke på i løpet av et år. Skal man ori­en­te­re seg i gode kjøp av ita­li­ensk vin er det den­ne boken man bør ha. Bestill den fra Ama­zon UK. Boken fin­nes også i en Kind­le utga­ve.

I vini del Giro d’Italia 2013

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email