Syklister: Bli sett — bruk lys og masse refleks

BaklyktI natt skjed­de det nok en tra­gisk ulyk­ke. En syk­list ble påkjørt bak­fra og dreptRV 35 i Øvre Eiker i Bus­ke­rud. Det har ikke kom­met fram så man­ge detal­jer om ulyk­ken. Jeg skal ikke spe­ku­le­re om hvem som had­de mest skyld i ulykken.

Men ulyk­ken er en kraf­tig og ube­ha­ge­lig påmin­nel­se til alle som syk­ler: Vær syn­lig i tra­fik­ken! Det hjel­per lite om man kan si at bilis­ten had­de skyl­den, så len­ge bilis­ten fak­tisk ikke så deg og kjør­te på deg. Les også den­ne fra super­mo­sjo­nist og syk­kel­blog­ger Mar­tin P Hoff: “Opp­ford­ring: Ikke dra på tur uten bak­lykt”. Selv bru­ker jeg ofte lykt også i fullt dags­lys. Bilis­ter og motor­syk­lis­ter gjør det, så hvor­for skal ikke også syk­lis­ter sør­ge for å bli sett?

<edit>Da jeg skrev det­te var jeg ikke opp­merk­som på den­ne artik­ke­len i bladet Sam­ferd­sel: “Redu­sert ulyk­kes­ri­si­ko for syn­li­ge syk­lis­ter”. Les!</edit>

Knog_blinderNår jeg syk­ler om kvel­den ser jeg alt for man­ge som syk­ler uten lys. Det er ingen unskyld­ning for ikke å bru­ke lys. Det fin­nes små og gans­ke kraf­ti­ge, opp­lad­ba­re syk­kel­lyk­ter. Og det fin­nes selv­sagt man­ge med bat­te­ri. Selv bru­ker jeg for tiden oftest lyk­ter i Knog Blin­der-seri­en. Men jeg har and­re også.

CatEye_HL-EL620RCSom godt kjøre­lys på mørk vei liker jeg den­ne lil­le, men kraf­ti­ge opp­lad­ba­re lyk­ten HL-EL620RC fra Cat Eye. Det fin­nes også en enda kraf­ti­ge­re (men også tyng­re) HL-EL625RC, som jeg ikke har prøvd. Det fin­nes sik­kert man­ge and­re utmer­ke­de lyk­ter også. Men en grunn til at jeg har begynt å like lyk­te­ne fra Cat Eye godt, er at de har man­ge uli­ke lyk­ter som alle bru­ker sam­me feste­bra­kett. Jeg begyn­ner å bli lei av at enhver utstyrs­en­het kre­ver sin egen fes­te­ra­kett. Det er fint at man kan set­te ett enkelt feste­bra­kett for lykt på syk­ke­len, og set­te på en “lan­ter­ne” eller en “lys­kas­ter”, alt etter hva slags tur man skal ut på.

Knog_blinder_baklysJeg tar også med den­ne bak­lyk­ten fra Knog Blin­der-seri­en, som for tiden er min favoritt.

De dans­ke mag­net­lyk­te­ne Reelight er også fine. De fin­nes i man­ge vari­an­ter. De dri­ves av mag­ne­ter fes­tet på hju­let. Det blir en dyna­mo, men en dyna­mo som gir så lite mot­stand at det ikke mer­kes. De tren­ger ikke bat­te­ri og er all­tid på når man syk­ler. Det­te er “lan­ter­ner”, ikke lys man bru­ker for selv å se bed­re. Jeg har det­te på min vin­ter­syk­kel. I den mør­ke års­ti­den bør man ald­ri være mørk­lagt. Sist jeg spur­te etter dem i Nor­ge, fikk jeg høre at det ikke len­ger var noen som impor­ter­te dem. Jeg håper noen tar dem inn. Og uan­sett kan man bestil­le via net­tet. Utval­get i nors­ke syk­kel­bu­tik­ker er også pre­get av at uli­ke vari­an­ter av trim­syk­lis­ter domi­ne­rer i Nor­ge. Det kan være vans­ke­lig å fin­ne prak­tisk til­be­hør for hverdagssyklisten.

Å bli sett hand­ler ikke bare om lys. Det hand­ler også om valg av klær og bruk av refleks. Som regel bru­ker jeg enten en syk­kel­jak­ke i skarpt gult eller grønt, eller jeg har på en refleks­vest. Det er ikke akku­rat mine ynd­lings­far­ger. Men det hand­ler om min sik­ker­het som syk­list. Jeg lar den gå foran min forfengelighet.

Min erfa­ring som bilist er at en refleks­vest er lang mer syn­lig enn syk­kel­lyk­ter på mør­ke vei­er. Der­for sier jeg ja takk, beg­ge deler. Jeg har tatt sjan­sen på å bru­ke det­te bil­det fra Bike­brot­hers uten å spør­re om lov (som jeg selv­føl­ge­lig vet at jeg bur­de ha gjort), og da får jeg vel i det mins­te kvit­te­re med for­tel­le at de har fått laget en refleks­vest til­pas­set syk­lis­ter. (Jeg har ikke prøvd den, men deler deres frust­ra­sjon over blaf­ren­de og dår­lig fes­te­de refleks­ves­ter. Selv har jeg fun­net refleks­ves­ter som fun­ge­rer bed­re enn blaf­re­ve­s­te­ne hos Dechat­lon i Frankrike.)

Syklist_refleksvest

Vær syn­lig. Bruk lys og refleks. Det kan red­de livet ditt!

Print Friendly, PDF & Email