I vini del Giro d’Italia 2013 — 9. etappe: Chianti!

Giro Giro_2013_00_09Det var ingen stor over­ras­kel­se at Mark Caven­dish vant gårs­da­gens fla­te etap­pe. Han står nå med to etappe­sei­ere og kan ikle seg den røde poeng­trøy­en på dagens etappe.

Jeg kom­mer sik­kert til å gjen­ta det. Men jeg liker ikke poeng­be­reg­nin­gen i Giro d’I­ta­lia sær­lig godt. Det gis like man­ge poeng til vin­ne­ren, uan­sett hva slags etap­pe det er. I Tour de Fran­ce gis det fle­re poeng på fla­te etap­per, fær­re på fjell­e­tap­per. På fjell­e­tap­per kan man hel­ler sam­le klatre­po­eng. Med det ita­li­ens­ke poeng­sys­te­met, blir det i mye stør­re grad slik at “the win­ner takes it all”. I 2012 vant Ryder Hesje­dal med Joaquim Rod­ri­guez på and­re plass. Rod­ri­guez vant poeng­trøy­en, med Hesje­dal på tred­je. Mark Caven­dish kom på and­re plass i kam­pen om poeng­trøy­en, bare ett poeng bak Rod­ri­guez. Det var en vel­dig sterk pre­sta­sjon med en slik poeng­be­reg­ning. Det blir mer spen­nen­de når det er fle­re kon­kur­ran­ser i kon­kur­ran­sen, hvor det ikke er de sam­me som er favo­rit­ter i alle gre­ner. Kan­skje vil det også moti­ve­re fle­re til å full­fø­re Giroen.

Den etap­pen de skal ut på i dag, den syv­en­de, er nok ikke en etap­pe for Mark Caven­dish. Det er ingen høye top­per, men det går opp og ned hele tiden. Det er typisk en etap­pe hvor det kan gå et brudd som får gå inn.

Men vi skal fram til Tosca­na, hvor 9. etap­pe går tar oss fra San Sepol­cro til Firen­ze.

Last ned stør­re kart.

Skul­le jeg rei­se til Ita­lia som turist på dis­se tider og se én etap­pe i årets Giro, vil­le jeg ha valgt den­ne. Det er en “medi­um moun­tain” etap­pe. Slik sett ikke av de mest spek­ta­ku­læ­re, men inter­es­sant nok. Så er det Tosca­na, med sine vak­re land­ska­per, flot­te byer, kul­tur og god vin. Hva mer kan man for­lan­ge på en ferie, i alle fall når det like­vel er for tid­lig på året for å bade i Middelhavet?

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 9. etap­pe: Chi­an­ti!