I vini del Giro d’Italia 2013 — hviledag i Firenze

GiroDet ble en gans­ke inter­es­sant etap­pe i går. Den tro­fas­te hjelpe­ryt­te­ren Adam Han­sen fikk sin størs­te sei­er. En bas­ker med det umu­li­ge nav­net Benat Intxaus­ti over­tok den rosa leder­trøy­en. Men for­hol­det mel­lom sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne er mer interessant.

Tempo­etap­pen som de skal ut på i dag, skul­le vel ha vært den etap­pen for tempo­spe­sia­lis­ten Brad­ley Wiggins skul­le ha skaf­fet seg et for­sprang på sine sam­men­lagt­kon­kur­ren­ter. I ste­det blir det en etap­pe hvor han må ta inn det han tap­te i går. Brad­ley Wiggins lig­ger nå ca 1:20 — 1:30 bak sine arges­te kon­kur­ren­ter. Jeg har ikke Johan Kag­ge­stads detalj­kunn­ska­per om alle ryt­ter­nes styr­ker og svak­he­ter. Men ver­ken Cadel Evans eller Ryder Hesje­dal er dår­li­ge tempo­syk­lis­ter. Det er sik­kert en del and­re også som er gode på tempo.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — hvile­dag i Firen­ze