I vini del Giro d’Italia 2013 — hviledag i Firenze

GiroDet ble en gans­ke inter­es­sant etap­pe i går. Den tro­fas­te hjelpe­ryt­te­ren Adam Han­sen fikk sin størs­te sei­er. En bas­ker med det umu­li­ge nav­net Benat Intxaus­ti over­tok den rosa leder­trøy­en. Men for­hol­det mel­lom sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne er mer interessant.

Tempo­etap­pen som de skal ut på i dag, skul­le vel ha vært den etap­pen for tempo­spe­sia­lis­ten Brad­ley Wiggins skul­le ha skaf­fet seg et for­sprang på sine sam­men­lagt­kon­kur­ren­ter. I ste­det blir det en etap­pe hvor han må ta inn det han tap­te i går. Brad­ley Wiggins lig­ger nå ca 1:20 — 1:30 bak sine arges­te kon­kur­ren­ter. Jeg har ikke Johan Kag­ge­stads detalj­kunn­ska­per om alle ryt­ter­nes styr­ker og svak­he­ter. Men ver­ken Cadel Evans eller Ryder Hesje­dal er dår­li­ge tempo­syk­lis­ter. Det er sik­kert en del and­re også som er gode på tempo.

Cadel Evans kom til Giro d’I­ta­lia for å syk­le seg i form til Tour de Fran­ce, etter en ikke sær­lig over­be­vi­sen­de vår­se­song. Det kan se ut som om for­men er i ferd med å ta seg opp. Jeg til­la­ter meg å dve­le litt ved Cadel Evans. Han er en syk­list jeg all­tid har hatt sans for. Min respekt for Cadel Evans ble ikke mind­re etter at han vant Tour de Fran­ce. Å vin­ne det­te rit­tet er selv­føl­ge­lig en pre­sta­sjon Men det var hans evne til å se sin sei­er i per­spek­tiv som vir­ke­lig gjor­de at jeg fikk enda mer resekt for ham. Han vant 24. juli 2011, to dager etter bom­ben i Regje­rings­kvar­ta­let og mas­sa­kren på Utøya. Jeg var i Paris og så fina­len det året, med gans­ke blan­de­de følel­ser.

Etter å ha vært så nær fle­re gan­ger, lyk­tes Cadel Evans ende­lig å nå sitt livs sto­re mål. Han vant, og han var den førs­te aust­ra­li­er som vant Tour de Fran­ce. Han ble også den elds­te som har vun­net etter and­re ver­dens­krig. Men da han ble inter­vju­et om sei­e­ren og hva den betyd­de av den frans­ke sports­avi­sen L’Equi­pe, en avis som kun skri­ver om sport, sa han omtrent følgende:

Min sei­er betyr ingen ting. Vi lever i en bob­le. Det som har snudd min ver­den på hodet de sis­te dage­ne er tra­ge­di­en i Nor­ge, i til­legg til Amy Wine­hou­ses alt for tid­li­ge død.”

Men vi får hol­de oss til Giro d’I­ta­lia. Skjønt vi har kom­met til den førs­te hvile­da­gen, så i dag blir det ikke syk­ling. På hvile­da­gen plei­er syk­lis­te­ne å ta en “lett trille­tur”. Men om vi van­lig døde­li­ge skul­le for­sø­ke å hen­ge oss på, kun­ne det nok lett gå som da Jon Almaas skul­le inter­vjue Thor Hus­hovd.

Kun­ne man ha lagt hvile­da­gen til et bed­re sted enn Firen­ze? Jeg kan i alle fall ikke dy meg for å skri­ve noen lin­jer om den­ne byen, hel­ler enn å ta pause.

Michelangelo_david_extFiren­ze, renes­san­ses føde­sted. Byen hvor Leo­nar­do da Vin­ci og Michel­ange­lo vir­ket i lang tid.

For­ri­ge etap­pe star­tet i Michel­ange­los føde­by. Her i Firen­ze kan vi se noen av hans vik­tigs­te arbei­der. Men David­sta­tu­en uten­for det gam­le råd­hu­set er en kopi. For å se ori­gi­na­len må vi til Aka­de­mia­gal­le­ri­et.

Michelangelo_david_akaEr man i Firen­ze er Uffizi gal­le­ri­et et must. Uffizi er det sam­me ordet som office. Skal man først ha litt kunst på kon­to­ret, så er ikke det­te noen dår­lig sam­ling. Goog­le Art Pro­ject har man­ge bil­der fra Uffizi, så her kan man for­be­re­de seg. Men selv om man kan se bil­de­ne i en fan­tas­tisk opp­løs­ning, så blir det like­vel ikke som å se bil­de­ne i virkeligheten.

Ved Uffizi gal­le­ri­et må man reg­ne med kø. Men de smar­te kjø­per bil­let­ter på for­hånd. Man kjø­per bil­let­ter med inn­gang på et visst tids­punkt. Da går man for­bi de lan­ge køene av folk som blir sure­re og sure­re av å se alle som går for­bi køen.

Boti­cel­lis “Venus’ fød­sel” er et av man­ge kjen­te male­ri­er man kan se i Ufizzi galleriet.

Boticelli_The-Birth-of-Venus

Vi kan besø­ke den fan­tas­tis­ke kate­adra­len Duo­mo. Kom­po­nis­ten Guilla­me Dufay skal ha brukt de arki­tek­to­nis­ke pro­por­sjo­ner som utgangs­punkt for en motett han kom­po­ner­te til kate­dra­lens inn­vi­el­se i 1436.

Duomo_Firenze

Den gam­le bro­en Pon­te Vecchio over elven Arno er slik bro­er en gang var: Tran­ge, kao­tis­ke og med et virr­varr av salgs­bo­der på beg­ge sider.

W1997-7293

Selv­føl­ge­lig kan man nyte de man­ge gode toscans­ke viner også på hvile­da­gen. Når man først er her, bur­de det vært mer enn én hviledag.

Det er to bøker man bør ha om man vil ori­en­te­re seg om ita­li­ensk vin. Ita­li­ensk vin og Gam­bero Ros­so Ita­li­an wines 2013. I til­legg til dis­se vil jeg nev­ne noen bøker som dek­ker bestem­te områ­der, når vi kom­mer til disse.

Ita­li­ensk vin

Det er ikke så lett å ori­en­te­re seg i det ita­li­ens­ke vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Når man bru­ker boken som en guide til viner langs Giro d’I­ta­lia er det også et lite poeng at de har delt opp de ita­li­ens­ke vine­ne i fire grup­per: Leder­trøy­en, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Skjønt i leng­den blir den­ne til­nær­min­gen litt slit­som. En geo­gra­fisk sys­te­ma­tikk vil­le fun­gert bedre.

Gam­bero Ros­so Ita­li­an Wines 2013

Som tit­te­len anty­der, så er det­te en en kjøps­guide for ita­li­ens­ke viner. Den omta­ler 20.000 viner fra 2.350 pro­du­sen­ter — langt mer enn det er sunt å sma­ke på i løpet av et år. Skal man ori­en­te­re seg i gode kjøp av ita­li­ensk vin er det den­ne boken man bør ha. Bestill den fra Ama­zon UK. Boken fin­nes også i en Kind­le utga­ve.

I vini del Giro d’Italia 2013

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email