I vini del Giro d’Italia 2013 — 10. etappe: Slutt på hvilen, inn i fjellene

Giro Giro_2013_00_10Nå begyn­ner en uke som kan bli hard for de vir­ke­lig sto­re syk­kel­fans. I dag star­ter Tour of Cali­for­nia, med blant annet Thor Hus­hovd og pub­li­kums­ynd­ling Jens Voigt på start­stre­ken. Ons­dag star­ter Gla­va Tour of Nor­way, med Edvald Boa­sson Hagen, Gab­ri­el Rasch, Lars Petter Nord­haug og Alex­an­der Kristoff blant del­ta­ker­ne. Og giro­en rul­ler videre.

Jeg had­de ven­tet at Brad­ley Wiggins skul­le ha sik­ret seg en ledel­se gårs­da­gens tem­po som han kun­ne tære på vide­re. At han etter førs­te tem­po skul­le lig­ge 1:16 bak Vin­cen­zo Nibali og 47 sek etter Cadel Evans, det had­de i alle fall ikke jeg ven­tet. Det er to uker igjen og mye kan skje. Men Brad­ley Wiggins er ikke den favo­rit­ten nå som han var i mine øyne før start.

I dag skal ryt­ter­ne ut på 9. etap­pe, som er en ny “medi­um moun­tain”. På den­ne etap­pen møter de giro­ens førs­te første­ka­te­go­ri-fjell. Kan­skje vil noen av fjell­gei­te­ne vise seg fram, og noen lag vil kan­skje tes­te om Brad­ley Wiggins’ klatre­form hel­ler ikke er helt på topp. Vi får se.

I mor­gen er det hvile­dag. Men vi har alle­re­de lagt hvile­da­gen bak oss og skal inn i fjel­le­ne len­ger nord. Det blir en bru­tal start etter hvile­da­gen. Det kan nok ten­kes at en og annen gjen­re skul­le ha hatt noen dager til i Firen­ze. Vi har beve­get oss langt mot nord-øst og 10. etap­pe er den førs­te “high moun­tain” etappen.

Last ned stør­re kart.

Vi er nå i det nord-øst­re hjør­net av Ita­lia, nær gren­sen til Øster­ri­ket i nord og Slo­ve­nia i øst. Vi er i vin­om­rå­det Fri­uli — Vene­zia Giulia. Det­te er et av Ita­lias frems­te hvit­vins­om­rå­der. Vi har flyt­tet oss langt fra fore­gå­en­de etap­pe i Tosca­na. Her er det de inter­na­sjo­na­le drue­sor­te­ne som domi­ne­rer, selv om det også her fin­nes noen loka­le varianter.

Friuli vin

Områ­det lengst i nord utgjør de Kar­nis­ke og Julis­ke alper. Her er det ikke mulig å dyr­ke vin. Vin­om­rå­de­ne er på slette­lan­det, så vi må ta med vin fra star­ten i dag, eller i alle fall fra de førs­te 5–6 milene.

For 100 mil­lio­ner år siden lå det­te områ­det under vann. Men, som vi har vært inn­om man­ge gan­ger, så pres­ser Afri­ka på Euro­pa og lan­det pres­ses opp. Der­for lig­ger det et solid kalk­lag som såle av gam­mel hav­bunn. Men det er sær­lig stein og grus som har blitt lagt igjen etter sis­te istid som pre­ger den­ne delen av Fri­uli. Det er det­te som har gitt nav­net til dagens hoved­om­rå­de for vin, Fri­uli Gra­ve. Gra­ve betyr grus.

Fri­uli Gra­ve er det størs­te områ­det i regio­nen Fri­uli — Vene­zia Giulia. Her pro­du­se­res omtrent halv­par­ten av regio­nens viner. Sær­lig i den vest­li­ge delen av Frui­li Gra­ves er pre­get av sto­re pro­du­sen­ter og vine­ne anses som gans­ke kjedelige.

De mer inter­es­san­te vine­ne fra Fri­ulli — Vene­zia Gui­lia fin­ner vi len­ger øst. Vi tar en liten tur inn­om dem i mor­gen, selv om etap­pen ikke går der.

Når det er lite vin, kan vi dve­le litt ved ita­li­ensk mat. Skjønt det er like vans­ke­lig å si noe om ita­li­ensk mat som om ita­li­ensk vin. Det er sto­re regio­na­le for­skjel­ler. Like­vel: Man­ge har sik­kert stus­set over den tra­di­sjo­nel­le ita­li­ens­ke fem-ret­te­ren: Anti­pas­ti, pas­ta, hoved­rett, ost og så til slutt des­sert. Jeg er nep­pe ale­ne om å synes at det blir alt for mye å spi­se om man skal ha alle dis­se ret­te­ne. Men min søs­ter Syl­vis dekom­po­ne­ring av den­ne meny­en ga det hele mer mening.

Man star­ter med litt res­ter fra i går, sam­men med noe salat, gam­melt brød og selv­føl­ge­lig toma­ter og oli­ven­olje. Kan­skje også noe annet som man had­de for hån­den. Det er dagens anti­pas­ti. Hoved­inn­ta­ket av kalo­ri­er får man gjen­nom korn, i form av pas­ta. Der­et­ter kom­mer den dyres­te delen av mål­ti­det: Pro­tei­ne­ne som man får gjen­nom kjøtt eller fisk. Som man­ge har erfart, så er tra­di­sjo­nen at man ser­ve­rer en fisk eller et kjøtt­styk­ke uten noe til­be­hør. Er man fort­satt ikke mett, man man spi­se litt ost. Ost er tra­di­sjo­nelt en meto­de for å opp­be­va­re melk. Til slutt avslut­ter man kan­skje med litt frukt, som man også har hatt rike­lig av. Det­te er langt enk­le­re enn det vi i dag fin­ner på meny­ene hos “ita­li­ens­ke res­tau­ran­ter”. Men det er den typ­si­ke ita­li­ens­ke meny­en, som også har fun­gert godt for en fat­tig befolkning.

9788203390234Det er man­ge bøker om ita­li­ensk mat. Jeg tar med den­ne: To grå­di­ge ita­lie­ne­re er skre­vet av to av Lon­dons mest kjen­te kok­ker, de gode ven­ne­ne Anto­nio Car­lu­c­cio og Gen­na­ro Con­tal­do. De har reist til­ba­ke til hjem­lan­det for å gjen­opp­ta for­bin­del­sen med sin kuli­na­ris­ke arv, utfors­ke gam­le og nye tra­di­sjo­ner og avdek­ke sje­len i ita­li­ensk gastro­no­mi. Den­ne boken blitt en inter­na­sjo­nal bestselger.

Det er to bøker man bør ha om man vil ori­en­te­re seg om ita­li­ensk vin. Ita­li­ensk vin og Gam­bero Ros­so Ita­li­an wines 2013. I til­legg til dis­se vil jeg nev­ne noen bøker som dek­ker bestem­te områ­der, når vi kom­mer til disse.

Ita­li­ensk vin

Det er ikke så lett å ori­en­te­re seg i det ita­li­ens­ke vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Når man bru­ker boken som en guide til viner langs Giro d’I­ta­lia er det også et lite poeng at de har delt opp de ita­li­ens­ke vine­ne i fire grup­per: Leder­trøy­en, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Skjønt i leng­den blir den­ne til­nær­min­gen litt slit­som. En geo­gra­fisk sys­te­ma­tikk vil­le fun­gert bedre.

Gam­bero Ros­so Ita­li­an Wines 2013

Som tit­te­len anty­der, så er det­te en en kjøps­guide for ita­li­ens­ke viner. Den omta­ler 20.000 viner fra 2.350 pro­du­sen­ter — langt mer enn det er sunt å sma­ke på i løpet av et år. Skal man ori­en­te­re seg i gode kjøp av ita­li­ensk vin er det den­ne boken man bør ha. Bestill den fra Ama­zon UK. Boken fin­nes også i en Kind­le utgave.

I vini del Giro d’Italia 2013

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email