I vini del Giro d’Italia 2013 — 11. etappe: Tarvisio — Vajont

Giro Giro_2013_00_11I dag har ryt­ter­ne en vel­for­tjent hvile­dag. De prio­ri­te­rer nep­pe Firen­zes man­ge sever­dig­he­ter. Gårs­da­gen etter­lot seg noen spørs­måls­tegn. Den­ne gan­gen var det Ryder Hesje­dal som vis­te svak­hets­tegn. Og Cadel Evans synes å ha kom­met gans­ke raskt i form.

Vi har beve­get oss inn i fjel­le­ne. 11. etap­pe går fra Tar­vi­sio til Vajont. Når syk­lis­te­ne kom­mer hit har de alle­re­de en “high moun­tain” etap­pe bak seg, så kan­skje vil bil­det ha blitt litt kla­re­re når de kom­mer hit.

Last ned stør­re kart.

Vi star­ter i Fri­uli — Ven­zia Giulia og ender i Vene­to. Men den­ne etap­pen går så langt nord at vi er uten­for vin­om­rå­de­ne. Vi får der­for juk­se litt, og sni­ke oss et styk­ke syd­over. 6–7 mil syd for starts­te­det, omtrent midt­veis mel­lom byen Udi­ne og der etap­pen svin­ger 90 gra­der mot vest, er den nord­li­ge delen av vin­om­rå­det Col­lo Orie­nat­li del Fri­uli.  Hos oss gir ori­en­talsk asso­sia­sjo­ner i ret­ning av mys­tikk og 1001 natt. Men det betyr ikke noe annet enn øst­lig. Så Col­li Ori­en­ta­li del Frui­li betyr bare noe slikt som “Fri­ulis øst­li­ge bak­ker”.

Friuli vin

Lengst mot nord har man skilt ut et eget områ­de Raman­dolo, som er laget på den aro­ma­tis­ke dru­en Ver­duz­zo Fri­ula­no. Raman­dolo er en søt hvitvin.

Litt len­ger syd i Col­li Ori­en­ta­le del Fri­uli har man skilt ut områ­de­ne Cilia og Rosaz­zo. Om jeg har for­stått det rett, så er det­te områ­der som er skilt ut basert på kva­li­tet, ikke på bestem­te vin­ty­per. Det pro­du­se­res gans­ke man­ge uli­ke vin­ty­per i det­te områ­det. Det er ti hvi­te og ti røde end­rue­vi­ner, samt en bian­co, en ros­so og en dolce. Det er der­for vans­ke­lig å pluk­ke ut en eller to viner som er typis­ke for området.

Vi kan ta med en annen søt vin, som også har fått sin egen klas­si­fi­se­ring: Col­li Ori­en­ta­li del Frui­li Pico­lit, som selv­føl­ge­lig er laget på dru­en Pico­lit. Også det­te er en hvitvin.

Vi kan også ta med områ­det syd for Col­li Ori­en­ta­li: Col­lio Gorizi­ni, gjer­ne omtalt bare som Col­lio. Det er et real­tivt lite områ­de. DOC-klas­si­fi­se­rin­gen Col­lio omfat­ter tolv hvi­te og fem røde end­rue­vi­ner, i til­legg til Col­lio Bian­co og Col­lio Ros­so.

En mer detal­jert gjen­nom­gang av den­ne og and­re deler av Fri­uli — Ven­zia Giulia får utstå til en gang giro­en er inn­om dis­se områdene.

Etap­pen ender som nevnt i Vene­to, men nord for vin­om­rå­de­ne. Siden vi skal fort­set­te syd­over i Vene­to i mor­gen, blir det ingen Vene­to-viner i dag.

Vi har noen gan­ger pir­ket litt i ita­li­ensk poli­tikk. Man behø­ver ikke å ha fulgt sær­lig godt med for å ha sett at det er sto­re for­skjel­ler mel­lom nord og sør. I nord lig­ger vik­ti­ge og dyna­mis­ke øko­no­mis­ke sen­tra som Tori­no og Mila­no. Syd-Ita­lia er mye fat­ti­ge­re. Det har vært kref­ter i nord som har vil­let løs­rive Nord-Ita­lia fra det de med for­akt omta­ler som “Afri­ka”, hvil­ket vil si det mes­te av Ita­lia syd for Roma. Bil­det neden­for er tatt i Vene­zia i 1997. Jeg lik­te mar­ke­rin­gen: Tre T‑skjorter med far­ge­ne fra det ita­li­ens­ke flag­get, som et sym­bol på at man vil ha et sam­let Ita­lia. “Pada­nia” var det nav­net Lega Nord bruk­te om den sta­ten de vil­le ska­pe i nord — det som pla­ka­ten sier “nei, takk” til.

W1997-7183

Det er to bøker man bør ha om man vil ori­en­te­re seg om ita­li­ensk vin. Ita­li­ensk vin og Gam­bero Ros­so Ita­li­an wines 2013. I til­legg til dis­se vil jeg nev­ne noen bøker som dek­ker bestem­te områ­der, når vi kom­mer til disse.

Ita­li­ensk vin

Det er ikke så lett å ori­en­te­re seg i det ita­li­ens­ke vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsenkom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Når man bru­ker boken som en guide til viner langs Giro d’I­ta­lia er det også et lite poeng at de har delt opp de ita­li­ens­ke vine­ne i fire grup­per: Leder­trøy­en, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Skjønt i leng­den blir den­ne til­nær­min­gen litt slit­som. En geo­gra­fisk sys­te­ma­tikk vil­le fun­gert bedre.

Gam­bero Ros­so Ita­li­an Wines 2013

Som tit­te­len anty­der, så er det­te en en kjøps­guide for ita­li­ens­ke viner. Den omta­ler 20.000 viner fra 2.350 pro­du­sen­ter — langt mer enn det er sunt å sma­ke på i løpet av et år. Skal man ori­en­te­re seg i gode kjøp av ita­li­ensk vin er det den­ne boken man bør ha. Bestill den fra Ama­zon UK. Boken fin­nes også i en Kind­le utgave.

I vini del Giro d’Italia 2013

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email