I vini del Giro d’Italia 2013 — 12. etappe: Ned fra fjellet

Giro Giro_2013_00_12I dag må syk­lis­te­ne set­te seg på syk­le­ne igjen, og leg­ge i vei på giro­ens førs­te vir­ke­li­ge fjell­e­tap­pe. Det er avslu­ting på top­pen av en førs­te­ga­te­go­ri. Så nå må klat­rer­ne og sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne vise seg fram. Vi får vel noen svar. Er ikke fjor­års­vin­ne­ren Ryder Hesje­dal helt på høy­den i år, eller var de svak­he­ter han vis­te på sis­te etap­pe før hvile­da­gen bare et resul­tat av at han ikke var godt nok resti­tu­tert etter tempoetappen?

Vi er alle­re­de på vei ned fra det førs­te fjell­par­ti­et. 12. etap­pe går fra Lon­ga­ro­ne til Tre­vi­sio. Etap­pen har hvoe­d­ret­ning ned­over. Strengt tatt er vi vel nede fra fjel­le­ne alle­re­de ved start.

Last ned stør­re kart.

Vi hol­der oss i dag i den øst­li­ge delen av Vene­to. Vene­to er et av se stor vin­om­rå­de­ne i Ita­lia. Man­ge kjen­te ita­li­ens­ke viner kom­mer herfra. 

veneto-wine-map

Vi star­ter med Prosecco, som er Vene­tos mest kjen­te mus­se­ren­de vin. Den bes­te kom­mer fra Coneg­li­a­no-Val­dob­bia­de­ne, som vi kom­mer inn i etter 50–60 km. Prosecco er laget på dru­en Prosecco, så slik sett er det gans­ke enkelt. Det er en drue med duft av epler, pærer og bloms­ter. Den har et høyt syre­inn­hold, som gjør den godt egnet for pro­duk­sjon av mus­se­ren­de vin. Det lages også en stil­le vin på Prosecco, men den har jeg ald­ri smakt.

Prosecco har et trykk på tre atmo­sfæ­rer, som er halv­par­ten at det tryk­ket det van­lig­vis er i en mus­se­ren­de vin. Prosecco er ikke en av de sto­re mus­se­ren­de vine­ne. Men skal man noe friskt å drik­ke en varm dag, er Prosecco utmer­ket. Jeg har druk­ket en del Prosecco på utecafé­er i Vene­zia, og har man­ge gode min­ner knyt­tet til den vinen.

Col­li di Coneg­li­a­no er et områ­de som omslut­ter hele Coneg­li­a­no-Val­dob­bia­de­ne og går litt ut over det­te. Det­te er en DOC for viner som ikke er laget på Prosecco. Her bru­kes en del loka­le drue­ty­per som Inc­rocio Man­zo­ni (både rød og hvit) og Marze­mi­no. Det lages også noen spen­nen­de passitovi­ner. Det­te er inter­es­san­te viner som det er verdt å sma­ke på.

Litt len­ger mot syd­vest skal vi inn­om områ­det Mon­tel­lo e Col­li Aso­la­ni, som egent­lig er to områ­der: Mon­tel­lo og Col­li. Prosecco fra det­te områ­det er skilt ut som en egen DOCG: Col­li Aso­la­ni Prosecco DOCG eller bare Asole Prosecco DOCG. I områ­det dyr­kes mest Prosecco og Mer­lot. Vine­ne er på det jevne.

Astoria_95Den vinen som vin­ne­ren spru­ter ut etter hver etap­pe, er en prosecco. Det er en Asto­ria 9.5 Cold Wine PINK. Den kom­mer fra områ­det Tenu­ta Val de Brun. Jeg aner ikke hvor­dan den­ne vinen er. Jeg har ikke smakt den. Men jeg mis­li­ker at man søler bort god vin slik man gjør når man ris­ter på mus­se­ren­de vin for å spru­te på hver­and­re. Dess­uten blir jeg sit­ten­de med følel­sen av at de som beta­ler mye for å få sin vin eks­po­nert på den måten, er mer opp­tatt av embal­la­sje og mar­keds­fø­ring enn av inn­hol­det. Så nes­te gang jeg kjø­per prosecco blir det ikke den. Det kan godt hen­de at den er god. Men skul­le jeg fin­ne på å kjø­pe en slik vin, vil­le det være på tross av hel­ler enn på grunn av den­ne mar­keds­fø­rin­gen. Det fin­nes tross alt mye annen prosecco.

I Geir Salve­sens helt fers­ke artik­kel “Hur­ra for en god boble­vin”, hvor han kom­mer med noen anbe­fa­lin­ger til 17. mai, har han også med en prosecco.

På vei mot mål­byen Tre­vi­so er vi inn­om vin­om­rå­det Vini del Pia­ve eller bare Pia­ve. Det­te er et stort områ­de hvor Mer­lot er den domi­ne­ren­de dru­en. Vine­ne her er på det jev­ne. De er helt greie, men de skil­ler seg ikke noe sær­lig ut fra alle and­re viner som også er helt greie.

Jeg gjør et hopp fra Itaia til Oslo. I kveld skal jeg på vin­sma­kin­gen Natur­lig­vis her i Oslo. Det er en del ita­li­ens­ke viner på meny­en, blant annet fra Pie­mon­te, som vi kom­mer til i mor­gen. Kan­skje vil noen av de frans­ke vine­ne være verdt omta­le når vi kom­mer til Tour de Fran­ce i slut­ten av juni.

Det er to bøker man bør ha om man vil ori­en­te­re seg om ita­li­ensk vin. Ita­li­ensk vin og Gam­bero Ros­so Ita­li­an wines 2013. I til­legg til dis­se vil jeg nev­ne noen bøker som dek­ker bestem­te områ­der, når vi kom­mer til disse.

Ita­li­ensk vin

Det er ikke så lett å ori­en­te­re seg i det ita­li­ens­ke vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsenkom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Når man bru­ker boken som en guide til viner langs Giro d’I­ta­lia er det også et lite poeng at de har delt opp de ita­li­ens­ke vine­ne i fire grup­per: Leder­trøy­en, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Skjønt i leng­den blir den­ne til­nær­min­gen litt slit­som. En geo­gra­fisk sys­te­ma­tikk vil­le fun­gert bedre.

Gam­bero Ros­so Ita­li­an Wines 2013

Som tit­te­len anty­der, så er det­te en en kjøps­guide for ita­li­ens­ke viner. Den omta­ler 20.000 viner fra 2.350 pro­du­sen­ter — langt mer enn det er sunt å sma­ke på i løpet av et år. Skal man ori­en­te­re seg i gode kjøp av ita­li­ensk vin er det den­ne boken man bør ha. Bestill den fra Ama­zon UK. Boken fin­nes også i en Kind­le utgave.

I vini del Giro d’Italia 2013

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email