I vini del Giro d’Italia 2013 — 14. etappe: Lite vin, men gode sykkelminner!

Giro_2013_00_14Giro Fly i går ettermiddag/ kveld gjor­de at jeg ikke fikk sett noe av gårs­da­gens etap­pe. Men jeg for­står av det jeg har lest i etter­tid at det var mye action, uten at det end­ret noe i sam­men­dra­get. I dag er det mest ned­over­bak­ke, så nå vil sprin­ter­ne får en ny mulig­het. Jeg til tro det blir masse­spurt, og blir ikke over­ras­ket om Mark Caven­dish kan inn­kas­se­re enda en etappeseier.

Vi har kom­met til 14. etap­pe og set­ter igjen kur­sen mot fjel­le­ne. Etap­pen går fra Cer­ve­re til Bar­do­necchica, og det er en ny etap­pe med avslut­ning på top­pen. Og det er en etap­pe som gir oss et påskudd til å mim­re litt over nors­ke sykkelprestasjoner.

Last ned stør­re kart.

Det går opp og ned her i ver­den. Sær­lig når vi nær­mer oss fjel­le­ne. I går druk­net vi nes­te i vin. I dag er det ikke så mye å hen­te. Vi hol­der oss i Pie­mon­te, men er uten­for de mest kjen­te vinområdene.

Vi kan ta en liten avstik­ker til byen Cueno for å fin­ne litt inter­es­sant øl. Det kan sma­ke godt etter all den vinen vi had­de i går. Du kan lese om ølet Bala­din hos Ape­ri­tif. Ølet er å få på Vinmonopolet.

Vi pas­se­rer vel egent­lig uten­om Col­line Saluz­ze­si. Men i dag har vi ikke råd til å være alt for kres­ne. Men så mye er det ikke å fin­ne ut om den­ne. Det­te er det som står i Ita­li­ensk vin:

Liten DOC mel­lom Pine­rolo og Cueno med sepa­ra­te utga­ver for gam­le loka­le sor­ter som qua­g­li­a­no og pela­ver­ga (gen­ti­le di pagno).”

Så vel­dig mye klo­ke­re ble vi ikke av det. Pro­duk­sjo­nen er liten, så det er nep­pe lett å fin­ne den uten­for regio­nen. De dru­ene som nev­nes er loka­le, og fin­nes kna­pt uten­for Piemonte.

Det nes­te vin­om­rå­det er når vi kom­mer inn til Pine­rolo. Hel­ler ikke det­te er det sto­re vin­om­rå­det, ver­ken kva­li­ta­tivt eller kvan­ti­ta­tivt. Det­te er hva Ita­li­ensk vin sier:

Liten DOC syd­vest for Tori­no med sepa­ra­te utga­ver for bonar­da pie­mon­te­se, dol­cet­to og fre­sia, samt de mer spe­si­el­le, så som doux d’hen­ry og ramie.”

Doux d’Hen­ry — Hen­rys søte — er en lokal spe­sia­li­tet. Men det er ikke så lett å fin­ne infor­ma­sjon om dru­en Doux d’Hen­ry, og anta­ge­lig­vis enda vans­ke­li­ge­re å fin­ne vinen. Det pro­du­se­res ikke mye av den­ne. Tid­li­ge­re har jeg sam­men­lig­net noen dyr­kings­om­rå­der med Bygd­øy. Men Bygd­øy blir alt for stor her. Dyr­kings­om­rå­det er ca 17 hek­tar, hvil­ket til­sva­rer omtrent 2/3 av Slotts­par­ken.

Pine­role­se Ramie er en enda sjeld­ne­re vin en Doux d’Hen­ry. Det­te er en vin som lages av tre dru­er: Ava­na, Aver­en­go og Neret­to. Nå begyn­ner det å bli vans­ke­lig å fin­ne refe­ran­ser for stør­rel­sen av dykrings­om­rå­det. Det utgjør ca tre hek­tar. Det er litt mer enn Nisse­ber­get, det øst­re hjør­net av Slotts­par­ken. Det gir ca 7,5 tonn dru­er. Mye vin blir det ikke av slikt.

Men om vi ikke fin­ner så mye vin, så fin­ner vi gode syk­kel­min­ner. Det var inn til Pine­rolo Edvald Boa­sson Hagen tok sin and­re etappe­sier  i Tour de Fran­ce 2011, etter at det had­de vært dob­belt norsk på etap­pen før med Thor Hus­hovd foran Edvald Boa­sson Hagen på and­re. Det var etter det frans­ke aviser begyn­te å reg­ne seg fram til at frans­ke ryt­tere bur­de ha hatt 67,5 etappe­sei­ere og 157,5 dager i gul trøye, om de had­de fått like god uttel­ling som de to nors­ke ryt­terne. Siden den var i områ­det, kan vi span­dere et gjen­syn med etap­pen. Vi tåler å se det­te en gang til. Det­te er fra svensk Euro­sport, og det er i to deler.

Og del 2:

Om jeg har for­stått det rett, skal de nå syk­le opp den bak­ken som de syk­let ned mot mål da Edvald Boa­sson Hagen vant.

Det er to bøker man bør ha om man vil ori­en­te­re seg om ita­li­ensk vin. Ita­li­ensk vin og Gam­bero Ros­so Ita­li­an wines 2013. I til­legg til dis­se vil jeg nev­ne noen bøker som dek­ker bestem­te områ­der, når vi kom­mer til disse.

Ita­li­ensk vin

Det er ikke så lett å ori­en­te­re seg i det ita­li­ens­ke vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsenkom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Når man bru­ker boken som en guide til viner langs Giro d’I­ta­lia er det også et lite poeng at de har delt opp de ita­li­ens­ke vine­ne i fire grup­per: Leder­trøy­en, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Skjønt i leng­den blir den­ne til­nær­min­gen litt slit­som. En geo­gra­fisk sys­te­ma­tikk vil­le fun­gert bedre.

Gam­bero Ros­so Ita­li­an Wines 2013

Som tit­te­len anty­der, så er det­te en en kjøps­guide for ita­li­ens­ke viner. Den omta­ler 20.000 viner fra 2.350 pro­du­sen­ter — langt mer enn det er sunt å sma­ke på i løpet av et år. Skal man ori­en­te­re seg i gode kjøp av ita­li­ensk vin er det den­ne boken man bør ha. Bestill den fra Ama­zon UK. Boken fin­nes også i en Kind­le utga­ve.

I vini del Giro d’Italia 2013

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email