I vini del Giro d’Italia 2013 — 15. etappe: Inn i franske fjell.

Giro Giro_2013_00_15Sett gjen­nom nors­ke bril­ler er det Nor­ge og Cali­for­nia som har gitt syk­kel­in­ter­es­ser­te mest å gle­de seg over. Alex­an­der Kristoff, Edvald Boa­sson Hagen og ung­gut­ten Sond­re Holst Enger to de tre førs­te plas­se­ne på gårs­da­gens etap­pe i Gla­va Tour of Nor­way.

Men aller mest gle­de­lig er det å se at Thor Hus­hovd vir­ke­lig er på vei til­ba­ke. Han vis­te både kjøre­styr­ke og spur­t­egen­ska­per da han ble num­mer tre på gårs­da­gens etap­pe i Tour of Cali­for­nia. Tre dager på rad har han vært helt frem­me. Nå kan vi vir­ke­lig begyn­ne å se frem­over mot Tour de Fran­ce med, for­hå­pent­lig­vis, rekord­man­ge nord­menn på start­stre­ken. Leg­ger man sjå­vi­nis­men til side, er Jens Voigt en av de syk­kel­ryt­ter­ne jeg liker aller best. At han tar en frekk en og lyk­kes, er bare moro.

Fra sol­fyl­te Cali­for­nia skal vi til­ba­ke til regn­tun­ge Ita­lia. Årets Giro d’I­ta­lia har ikke vært den bes­te turist­re­kla­men så langt. Et inn­trykk man sit­ter igjen med, er at det reg­ner mye og kraf­tig i Ita­lia. Det er ikke ofte man ser så man­ge syk­lis­ter i et ritt av det­te kali­be­ret som syk­ler med lan­ge buk­ser og lang­er­me­de trøy­er som man gjor­de på gårs­da­gens etappe..

Det ble Mark Caven­dish igjen. Det ga nep­pe sto­re odds å tip­pe det. Men det må være surt for de som har sit­tet i brudd å bli tatt igjen når det er omtrent 300 meter igjen til mål. Vi kan nok også vin­ke et defi­ni­tivt far­vel til Brad­ley Wiggins sjan­ser til å vin­ne giro­en, eller å kom­me på pal­len. Når han taper 3:17 til sine kon­kur­ren­ter, inklu­si­ve Rigo­ber­to Uran, på en etap­pe som den­ne, er det vel mer et spørs­mål om han kom­mer til å fullføre.

I dag skal ryt­ter­ne i gang med årets sto­re kul­tur- og vin­e­tap­pe. Det er også en gans­ke flat etap­pe. Men den er lang, 254 km. Det går en del opp og ned mot slut­ten, så kan­skje vil noen prø­ve å ris­te av seg de mest utpre­ge­de sprin­ter­ne før de kom­mer til spurten.

Vi har kom­met til nok en hard fjell­e­tap­pe. 15. etap­pe tar oss inn i Frank­ri­ke, og opp på en av de klas­sis­ke top­per fra Tour de Fran­ce. Ryt­ter­ne skal over Col du Télé­graphe før den avslut­tes på top­pen av Col du Gali­bi­er, 2642 meter over havet. Det er nes­ten 200 meter høy­ere enn Gald­hø­pig­gen (2469 m).

Når jeg skri­ver de sis­te opp­da­te­rin­ger på det­te er jeg i Frank­ri­ke. Jeg er glad for at mitt nors­ke abon­ne­ment på Euro­sport­play­er også fun­ge­rer her, slik at jeg får til­gang til norsk Eurosport.

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 15. etap­pe: Inn i frans­ke fjell.