I vini del Giro d’Italia 2013 — 15. etappe: Inn i franske fjell.

Giro Giro_2013_00_15Sett gjen­nom nors­ke bril­ler er det Nor­ge og Cali­for­nia som har gitt syk­kel­in­ter­es­ser­te mest å gle­de seg over. Alex­an­der Kristoff, Edvald Boa­sson Hagen og ung­gut­ten Sond­re Holst Enger to de tre førs­te plas­se­ne på gårs­da­gens etap­pe i Gla­va Tour of Nor­way.

Men aller mest gle­de­lig er det å se at Thor Hus­hovd vir­ke­lig er på vei til­ba­ke. Han vis­te både kjøre­styr­ke og spur­t­egen­ska­per da han ble num­mer tre på gårs­da­gens etap­pe i Tour of Cali­for­nia. Tre dager på rad har han vært helt frem­me. Nå kan vi vir­ke­lig begyn­ne å se frem­over mot Tour de Fran­ce med, for­hå­pent­lig­vis, rekord­man­ge nord­menn på start­stre­ken. Leg­ger man sjå­vi­nis­men til side, er Jens Voigt en av de syk­kel­ryt­ter­ne jeg liker aller best. At han tar en frekk en og lyk­kes, er bare moro.

Fra sol­fyl­te Cali­for­nia skal vi til­ba­ke til regn­tun­ge Ita­lia. Årets Giro d’I­ta­lia har ikke vært den bes­te turist­re­kla­men så langt. Et inn­trykk man sit­ter igjen med, er at det reg­ner mye og kraf­tig i Ita­lia. Det er ikke ofte man ser så man­ge syk­lis­ter i et ritt av det­te kali­be­ret som syk­ler med lan­ge buk­ser og lang­er­me­de trøy­er som man gjor­de på gårs­da­gens etappe..

Det ble Mark Caven­dish igjen. Det ga nep­pe sto­re odds å tip­pe det. Men det må være surt for de som har sit­tet i brudd å bli tatt igjen når det er omtrent 300 meter igjen til mål. Vi kan nok også vin­ke et defi­ni­tivt far­vel til Brad­ley Wiggins sjan­ser til å vin­ne giro­en, eller å kom­me på pal­len. Når han taper 3:17 til sine kon­kur­ren­ter, inklu­si­ve Rigo­ber­to Uran, på en etap­pe som den­ne, er det vel mer et spørs­mål om han kom­mer til å fullføre.

I dag skal ryt­ter­ne i gang med årets sto­re kul­tur- og vin­e­tap­pe. Det er også en gans­ke flat etap­pe. Men den er lang, 254 km. Det går en del opp og ned mot slut­ten, så kan­skje vil noen prø­ve å ris­te av seg de mest utpre­ge­de sprin­ter­ne før de kom­mer til spurten.

Vi har kom­met til nok en hard fjell­e­tap­pe. 15. etap­pe tar oss inn i Frank­ri­ke, og opp på en av de klas­sis­ke top­per fra Tour de Fran­ce. Ryt­ter­ne skal over Col du Télé­graphe før den avslut­tes på top­pen av Col du Gali­bi­er, 2642 meter over havet. Det er nes­ten 200 meter høy­ere enn Gald­hø­pig­gen (2469 m).

Når jeg skri­ver de sis­te opp­da­te­rin­ger på det­te er jeg i Frank­ri­ke. Jeg er glad for at mitt nors­ke abon­ne­ment på Euro­sport­play­er også fun­ge­rer her, slik at jeg får til­gang til norsk Eurosport.

Last ned stør­re kart.

Om det er klas­sis­ke frans­ke fjell, så er det lite vin å fin­ne i dis­se områ­de­ne. Vi svin­ger inn­om vin­om­rå­det Valsusa. Men det er vans­ke­lig å fin­ne ut noe sær­lig om det­te områ­det. Det er et områ­de som ble klas­si­fi­sert på midt­en av 1990-tal­let. Her pro­du­se­res rødvin på vel­kjen­te dru­er som Bar­be­ra og Dol­cet­to. Men det bru­kes også loka­le dru­er som Neret­to og Ava­na. Det er omtrent så mye jeg har klart å fin­ne ut om vinen fra det­te området.

Det pro­du­se­res ikke mye av den­ne vinen, så den er nep­pe lett å fin­ne uten­for sitt eget områ­de. Viner som pro­du­se­res opp mot fjel­le­ne blir ofte for det mes­te solgt til turis­ter i områ­det. Kan­skje er et til­fel­let her også. Jeg vet ikke.

Det blir ikke noe bed­re når vi kom­mer over på fransk side av gren­sen. Så det er bare å håpe at du har litt vin igjen fra den 13. etap­pen som du ennå ikke har ruk­ket å sma­ke på.

Etter den­ne etap­pen er det hvile­dag. Man kan sik­kert nyte frisk luft i de frans­ke alper. Men vi må rei­se langt for å fin­ne vin. Så vi tar også en dags pau­se her.

Boken Moun­tain High, med under­tit­tel Europe’s grea­test cycle climbs er en beskri­velse av Euro­pas 50 mest kjen­te fjell­over­gan­ger, i alle fall de fjell­over­gan­gene som er mest kjent for syk­kel­in­ter­es­serte. Vi får beskri­vel­ser, his­to­rikk, bil­der og tek­niske beskri­vel­ser. Det­te er en flott bok om man drøm­mer om å syk­le noen av dis­se bak­kene, om man litt mer kon­kret vur­de­rer å gjø­re det, om man plan­leg­ger å se syk­lis­ter på nært hold  — eller om man bare vil sit­te i sofa­en og se and­re sli­te seg opp dis­se bak­ke­ne. Col du Gali­bi­er er en av top­pe­ne som er omtalt.

Det er to bøker man bør ha om man vil ori­en­te­re seg om ita­li­ensk vin. Ita­li­ensk vin og Gam­bero Ros­so Ita­li­an wines 2013. I til­legg til dis­se vil jeg nev­ne noen bøker som dek­ker bestem­te områ­der, når vi kom­mer til disse.

Ita­li­ensk vin

Det er ikke så lett å ori­en­te­re seg i det ita­li­ens­ke vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Når man bru­ker boken som en guide til viner langs Giro d’I­ta­lia er det også et lite poeng at de har delt opp de ita­li­ens­ke vine­ne i fire grup­per: Leder­trøy­en, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Skjønt i leng­den blir den­ne til­nær­min­gen litt slit­som. En geo­gra­fisk sys­te­ma­tikk vil­le fun­gert bedre.

Gam­bero Ros­so Ita­li­an Wines 2013

Som tit­te­len anty­der, så er det­te en en kjøps­guide for ita­li­ens­ke viner. Den omta­ler 20.000 viner fra 2.350 pro­du­sen­ter — langt mer enn det er sunt å sma­ke på i løpet av et år. Skal man ori­en­te­re seg i gode kjøp av ita­li­ensk vin er det den­ne boken man bør ha. Bestill den fra Ama­zon UK. Boken fin­nes også i en Kind­le utga­ve.

I vini del Giro d’Italia 2013

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email