I vini del Giro d’Italia 2013 — 16. etappe: Tilbake til Italia

Giro Giro_2013_00_16Nå har jeg hatt min hvile­dag. Ryt­ter­ne skal ha sin i mor­gen. Gårs­da­gens etap­pe var nok en dag med dår­lig turist­re­kla­me for Ita­lia. Så får vi se hva det blir til i dag. Det sis­te jeg har sett før det­te pub­li­se­res, er at etap­pen avslut­tes 4.250 meter tid­li­ge­re enn opp­rin­ne­lig plan, og ikke går helt til top­pen av Col du Gali­bi­er. Men det blir tøft nok likevel.

Vin­cen­zo Nibali har styr­ket gre­pet om den rosa trøy­en. Det sier også mye om styr­ken i Sky-laget at de hol­der tredje­plas­sen (med Rigo­ber­to Uran) selv om kap­tei­nen er ute av løpet og den kan­skje aller bes­te, Chris Froo­me, ikke deltar.

Brade­ly Wiggins og Ryder Hesje­dal er ute av Giro d’I­ta­lia. Det var ingen stor over­ras­kel­se. Når så gode ryt­te­re taper så mye som de har gjort også på rela­tivt let­te etap­per, da er det noe galt.

Det var hel­ler ingen stor over­ras­kel­se at Mark Caven­dish nok en gang stakk av med sei­e­ren på 13. etap­pe. Man må bare bli impo­nert over det han pres­te­rer. I HTC had­de han et lag som bare kjør­te for ham, og ga han et per­fekt opp­trekk. Man kun­ne si at han vant for­di han had­de så godt lag. Så for­svant HTC-toget, men Mark Caven­dish fort­sat­te å vin­ne. Så måt­te han star­te spur­ten tid­lig, uten noen hjelpe­ryt­te­re på en vel­dig lang etap­pe. Og han vin­ner da også. Når han vin­ner, skry­ter han uhem­met av laget, slik Rob­bie McEwen også all­tid gjor­de. I fjor full­før­te han Giro d’I­ta­lia. Det had­de ikke jeg ven­tet. Kan­skje full­fø­rer han i år også. Han sli­ter seg i alle fall opp fjel­le­ne. Han begyn­ner å bli voksen.

Vi går inn der ryt­ter­ne hatt sin and­re og sis­te hvile­dag. 16. etap­pe går fra Val­loire til Ivrea og tar oss til­ba­ke til Italia.

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 16. etap­pe: Til­ba­ke til Ita­lia