I vini del Giro d’Italia 2013 — 16. etappe: Tilbake til Italia

Giro Giro_2013_00_16Nå har jeg hatt min hvile­dag. Ryt­ter­ne skal ha sin i mor­gen. Gårs­da­gens etap­pe var nok en dag med dår­lig turist­re­kla­me for Ita­lia. Så får vi se hva det blir til i dag. Det sis­te jeg har sett før det­te pub­li­se­res, er at etap­pen avslut­tes 4.250 meter tid­li­ge­re enn opp­rin­ne­lig plan, og ikke går helt til top­pen av Col du Gali­bi­er. Men det blir tøft nok likevel.

Vin­cen­zo Nibali har styr­ket gre­pet om den rosa trøy­en. Det sier også mye om styr­ken i Sky-laget at de hol­der tredje­plas­sen (med Rigo­ber­to Uran) selv om kap­tei­nen er ute av løpet og den kan­skje aller bes­te, Chris Froo­me, ikke deltar.

Brade­ly Wiggins og Ryder Hesje­dal er ute av Giro d’I­ta­lia. Det var ingen stor over­ras­kel­se. Når så gode ryt­te­re taper så mye som de har gjort også på rela­tivt let­te etap­per, da er det noe galt.

Det var hel­ler ingen stor over­ras­kel­se at Mark Caven­dish nok en gang stakk av med sei­e­ren på 13. etap­pe. Man må bare bli impo­nert over det han pres­te­rer. I HTC had­de han et lag som bare kjør­te for ham, og ga han et per­fekt opp­trekk. Man kun­ne si at han vant for­di han had­de så godt lag. Så for­svant HTC-toget, men Mark Caven­dish fort­sat­te å vin­ne. Så måt­te han star­te spur­ten tid­lig, uten noen hjelpe­ryt­te­re på en vel­dig lang etap­pe. Og han vin­ner da også. Når han vin­ner, skry­ter han uhem­met av laget, slik Rob­bie McEwen også all­tid gjor­de. I fjor full­før­te han Giro d’I­ta­lia. Det had­de ikke jeg ven­tet. Kan­skje full­fø­rer han i år også. Han sli­ter seg i alle fall opp fjel­le­ne. Han begyn­ner å bli voksen.

Vi går inn der ryt­ter­ne hatt sin and­re og sis­te hvile­dag. 16. etap­pe går fra Val­loire til Ivrea og tar oss til­ba­ke til Italia.

Last ned stør­re kart.

Vi skal til­ba­ke fra Frank­ri­ke og inn i Ita­lia, og til­ba­ke til Pie­mon­te. Men vi er nord for de vik­ti­ge vin­om­rå­de­ne. Vi kom­mer igjen til Valsusa, og den­ne gan­gen skal vi gjen­nom hele dalen. Men det er ikke noe mer å si om vinen her­fra i dag enn det var i går.

Vi fort­set­ter inn i områ­det Canave­se. Men det er ikke stort mer å fin­ne ut om den­ne enn om de and­re mind­re (i pro­duk­sjon) områ­de­ne. Det­te er hva de skri­ver i Ita­li­ensk vin:

Canave­se DOC — Liten DOC i Nord-Pie­mon­te vest for Ver­cel­li med en Ros­so og sepa­ra­te utga­ver for neb­bio­lo og bar­be­ra. I 2006 lå pro­duk­sjo­nen på 5 654 hl fra 97 ha.”

Der­med har jeg brakt vide­re alt jeg vet om det­te området.

Hvis vi fort­set­ter 4–5 mil vide­re i etap­pens hoved­ret­ning der den­ne slut­ter, kom­mer vi til noen fle­re vin­om­rå­der. I et så vin­fat­tig områ­de som vi når er inne i, må vi kun­ne ta noen sli­ke utflukter.

Pro­duk­sjo­nen her er ikke på langt når så stor som i de områ­dene vi var inn­om på førs­te og and­re etap­pe. Kva­li­te­ten når hel­ler ikke helt opp til Barolo og Bar­ba­resco. Om jeg­har for­stått det rett, så er Neb­biolo den vik­tigste dru­en i dis­se områ­dene. Med ita­li­ensk for­kjær­lig­het for det loka­le og sans for å for­virre uten­for­stå­ende, kal­ler man her Neb­biolo for Span­na. Men også her pro­du­se­res det inter­es­sant vin.

Vi gål først inn i vin­om­rå­det Col­line Nova­resi. Det er et lite områ­de som pro­du­se­rer vin på Neb­biolo, Uva Rara (Bonar­da), Bar­bera, Ves­po­lina og Croa­tina. Et til­sva­rende områ­de litt len­ger vest er Cos­te del­la Sesia. Hol­der vi oss til Ita­li­ensk vin, er det­te ikke så vedig inter­es­san­te områ­der. De beteg­ner dem som opp­sam­lings-DOCer som dels over­lap­per syv and­re områ­der. De fan­ger opp viner som ikke opp­fyl­ler kra­ve­ne i dis­se områ­ene, eller som liger uten­for dis­se områ­de­ne. Et søk på “Nova­resi” ga den­ne gan­gen 5 treff hos Vin­mono­po­let., men det er visst bare tre av dem som i øye­blik­ket er til­gjen­ge­lig. Jeg fant tre viner fra Cos­te del­la Sesia.

Det er syv små DOCG områ­der der etap­pen pas­se­rer. To av dis­se vies litt mer enn bare en sum­ma­risk omtal­te i Ita­li­ensk vinGat­ti­nara og Ghem­me. Går vi et styk­ke til­bake i tid, til midt­en av 1800-tal­let had­de Gat­ti­nara like godt ry som Barolo. Men områ­det har vært gjen­nom en lang­va­rig kri­se. Vinen er nå i ferd med å gjen­vinne sitt renom­mé. Pro­du­sen­ter som nev­nes er Antoniolo, Tra­va­g­lini, Tor­rac­cia del Panta­vigna og Sergio Gat­ti­nara. Sist jeg søk­te etter Gat­ti­nara hos Vin­mono­po­let fikk jeg opp 16 viner, 14 røde og 2 rosé.

StransiGhem­me er et til­sva­rende områ­de, og vine­ne her­fra kan lig­ne på vine­ne fra Gat­ti­nara. Pro­du­sen­ter som frem­he­ves Ita­li­ensk vin er Can­tal­upo, Pla­ti­netti, Rovel­lotti og Torac­cia del Pianta­vigna. Men jeg had­de for få dager siden gle­den av å sma­ke på fle­re viner fra Iop­pa. Det var en rosé fra Col­line Nova­resi., en enkel Neb­bio­lo-basert bord­vin og tre rødvi­ner Ghem­me. Av dis­se var det to røde Ghem­me som ikke er i salg på Vin­mono­po­let. Ende­lig var den en søt, rød dess­vert­vin, Stransì, laget på Ves­po­lina. uJeg synes det­te var viner som vis­te at man får utmer­ket Pie­mon­te-vin også uten­for de mest kjen­te områ­de­ne. Du kan lese mer om Iop­pa og deres viner på Ole Udsens vin­blogg. Et søk på Ghem­me hos Vin­mono­po­let ga åtte treff, alle røde viner.

Det er to bøker man bør ha om man vil ori­en­te­re seg om ita­li­ensk vin. Ita­li­ensk vin og Gam­bero Ros­so Ita­li­an wines 2013. I til­legg til dis­se vil jeg nev­ne noen bøker som dek­ker bestem­te områ­der, når vi kom­mer til disse.

Ita­li­ensk vin

Det er ikke så lett å ori­en­te­re seg i det ita­li­ens­ke vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsenkom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Når man bru­ker boken som en guide til viner langs Giro d’I­ta­lia er det også et lite poeng at de har delt opp de ita­li­ens­ke vine­ne i fire grup­per: Leder­trøy­en, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Skjønt i leng­den blir den­ne til­nær­min­gen litt slit­som. En geo­gra­fisk sys­te­ma­tikk vil­le fun­gert bedre.

Gam­bero Ros­so Ita­li­an Wines 2013

Som tit­te­len anty­der, så er det­te en en kjøps­guide for ita­li­ens­ke viner. Den omta­ler 20.000 viner fra 2.350 pro­du­sen­ter — langt mer enn det er sunt å sma­ke på i løpet av et år. Skal man ori­en­te­re seg i gode kjøp av ita­li­ensk vin er det den­ne boken man bør ha. Bestill den fra Ama­zon UK. Boken fin­nes også i en Kind­le utga­ve.

I vini del Giro d’Italia 2013

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email