I vini del Giro d’Italia 2013 — 17. etappe: Caravaggio — Vicenza

Giro Giro_2013_00_17I dag skal ryt­ter­ne ha en meget vel­for­tjent hvi­le- og var­me­dag. Jeg vil tro at gans­ke man­ge gjer­ne tar en pau­se fra kald og våt fjell­syk­ling akku­rat nå. Vi tar også med at Thor Hus­hovd også avslut­tet bra i sol­var­me Cali­for­nia. Jeg håper at han nå syk­ler seg inn på BMC-laget i Tour de France.

15. etap­pe ga ingen end­rin­ger blant sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne. Jeg synes Pro­cy­cling traff godt med sin over­skrift etter gårs­da­gens etap­pe: “Snø­vær frøs sam­men­lagt­lis­ten i Giro d’I­ta­lia”. Men at man skul­le ende ved et min­nes­mer­ke for Mar­co Pan­ta­ni, kan jeg sty­re min begeist­ring for. Det er vel ingen som ikke tror at han var kraf­tig dopet da han vant Tour de Fran­ce i 1998 og da han sat­te sine man­ge klatrerekorder.

Mark Caven­dish og de and­re sprin­ter­ne over­lev­de den­ne etap­pen også, og kom i mål innen­for tids­gren­sen. De ser nok fram til den etap­pen vi har kom­met fram til, og som de skal syk­le ons­dag, etter en “medi­um moun­tain” på tirs­dag.  17. etap­pe går fra Cara­va­g­gio til Vin­cen­za. Den er flat, og den går i lav­lan­det. Sist jeg sjek­ket lang­tids­var­se­let for Bergamo, som ikke er så langt fra start­byen, meld­te Yr 18 gra­der og sol. Jeg synes ryt­ter­ne for­tje­ner en slik dag nå.

Last ned stør­re kart.

Vi star­ter i Lom­bar­dia og ender i Vene­to.

Når vi star­ter i byen Cara­va­g­gio kan vi ikke kom­me unna male­ren Cara­va­g­gio, eller Michel­ange­lo Meri­si da Cara­va­g­gio som var hans ful­le navn. Han kom ikke fra byen Cara­va­g­gio, og jeg må inn­røm­me at jeg ble litt skuf­fet da jeg opp­da­get det. Han var født i Mila­no, som ikke er så vel­dig langt unna. Uan­sett: Jeg synes både per­sonen og male­ren Cara­va­g­gio er så inter­es­sant at jeg tar med litt om ham like­vel. Han lev­de fra 1571 til 1610, og reg­nes som barok­kens førs­te sto­re maler. Han var ingen enkel per­son. Han drep­te en per­son ved navn Ranuc­cio Tom­ma­so­ni, ble dømt til døden og lev­de res­ten av sitt liv på flukt. Men det er vel som en har sagt (jeg har glemt hvem): Tar du demo­ne­ne fra en kunst­ner sit­ter du igjen med en formingslærer.

Hans bil­der var kon­tro­ver­si­el­le. Han mal­te natu­ra­lis­tisk. Han mal­te lidel­se og døde men­nes­ker slik at det så ut som lidel­se og døde men­nes­ker, ikke som mar­tyr­dom og hel­ge­ner. Man­ge innen den katols­ke kir­ke lik­te ikke det­te. Hvis du er i Roma og går mel­lom Pant­he­on og Piaz­za Navona, så stikk inn­om kir­ken San Luigi dei Fran­ce­si, hvor du kan se fle­re av Cara­va­g­gios bil­der, blant annet “Mat­teus’ kal­lel­se”, som er gjen­gitt nedenfor.

CaravaggioContarelli

Men vi får kom­me oss til vinen og fyl­le opp glas­se­ne. Vi star­ter i Lom­bar­dia og fort­set­ter inn i Vene­to. Vene­to er et av de sto­re vin­om­rå­de­ne. Men sis­te etap­pe går gjen­nom det sam­me områ­det, så vi må dele litt på gode­ne. De mest kjen­te Vene­to-vine­ne kom­mer der­for først på sis­te etappe.

veneto-wine-map

Vi star­ter litt øst for der de mest kjen­te vin­om­rå­de­ne slut­ter, i områ­det Arco­le. Det er et av de nyes­te klas­si­fi­ser­te områ­de­ne, og vises ikke på kar­tet over. Men det lig­ger litt syd-vest for Vicen­za. Her er det mye sand og silt i jord­smon­net, og vinen kal­les ofte vini di sab­bia. Det lages vin på Gra­gane­ga, samt inter­na­sjo­na­le drue­sor­ter: Røde Bor­deaux-dru­er og hvi­te Pinot-druer.

Nord-vest for Arco­le fin­ner vi Gam­bel­la­ra. Den vik­tigs­te drue­sor­ten er Gra­genga. Det pro­du­se­res også en Vin San­to. Vin San­to er, i lik­het med Recioto, laget på tør­ke­de dru­er. Men i Vin San­to er dru­ene tør­ket len­ger enn i Recioto. De tør­re hvi­te vine­ne min­ner om Soave. Men de loka­le eks­per­te­ne tar visst­nok ald­ri feil av de to vine­ne. (Men jeg er ikke noen lokal ekspert.)

Fort­set­ter vi mot nord, kom­mer vi til Mon­ti Lesini eller bare Les­sini. Det­te er et kupert områ­de hvor det pro­du­se­res vin på dru­en Dru­el­la. Man kan spe­ku­le­rer på om vårt ord drue har en sam­men­heng med sort­en Dru­el­la, men jeg vet ikke om det er en slik sam­men­heng. Det­te er en vin med mye eple­syre, og som er sær­lig godt egnet til å pro­du­se­re mus­se­ren­de vin. Det mes­te av vinen som pro­du­se­res her er der­for Spu­man­te.

Det størs­te områ­det inn mot mål­byen Vicen­za er Col­li Beri­ci. Her dyr­kes det man­ge uli­ke drue­sor­ter. Det er ni uli­ke vin­ty­per som er klas­si­fi­sert under Col­li Beri­ci DOC. Det lages en del vin på dru­en Tai Ros­so, viner som egent­lig må reg­nes som rosa­to (rosé­vin). Men de mest van­li­ge dru­ene er Gra­genga og Mer­lot.

Det er to bøker man bør ha om man vil ori­en­te­re seg om ita­li­ensk vin. Ita­li­ensk vin og Gam­bero Ros­so Ita­li­an wines 2013. I til­legg til dis­se vil jeg nev­ne noen bøker som dek­ker bestem­te områ­der, når vi kom­mer til disse.

Ita­li­ensk vin

Det er ikke så lett å ori­en­te­re seg i det ita­li­ens­ke vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Når man bru­ker boken som en guide til viner langs Giro d’I­ta­lia er det også et lite poeng at de har delt opp de ita­li­ens­ke vine­ne i fire grup­per: Leder­trøy­en, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Skjønt i leng­den blir den­ne til­nær­min­gen litt slit­som. En geo­gra­fisk sys­te­ma­tikk vil­le fun­gert bedre.

Gam­bero Ros­so Ita­li­an Wines 2013

Som tit­te­len anty­der, så er det­te en en kjøps­guide for ita­li­ens­ke viner. Den omta­ler 20.000 viner fra 2.350 pro­du­sen­ter — langt mer enn det er sunt å sma­ke på i løpet av et år. Skal man ori­en­te­re seg i gode kjøp av ita­li­ensk vin er det den­ne boken man bør ha. Bestill den fra Ama­zon UK. Boken fin­nes også i en Kind­le utga­ve.

I vini del Giro d’Italia 2013

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email