I vini del Giro d’Italia 2013 — 18. etappe: Bakketempo i Trentino

Giro Giro_2013_00_18Så er det på’an igjen. Ryt­ter­ne skal ut på en ny etap­pe, og vær­mel­din­gen sier regn både ved start og i mål­byen. Men det er hel­dig­vis ikke meldt vel­dig mye regn (i alle fall var det ikke det sist jeg sjek­ket). Det er all­tid spen­nen­de å se hvem som star­ter og hvor man­ge som har valgt å stå av etter en hvile­dag. Kan­skje noen gjer­ne vil ha med seg mor­gen­da­gens fla­te eap­pe, som vi var inn­om i går, og gir seg før den etap­pen vi nå har kom­met til?

Vi skal fram til 18. etap­pe, som går fra Mori til Pol­sa. Det­te kort bakke­tem­po. Ryt­ter­ne skal opp 1000 m i løpet av 19,4 km. Det­te er intro­duk­sjo­nen til to vir­ke­lig har­de fjell­e­tap­per de nes­te to dage­ne. Man kan unders på om det lig­ger spe­si­el­le tan­ker bak å star­te i Mori. Menen­to mori — husk at du skal dø — som har sin opp­rin­nel­se i Roma. Jeg klip­per det­te fra Wiki­pe­dia om bak­grun­nen for uttrykket:

Etter tra­di­sjo­nen stam­mer uttryk­ket fra en skikk i det gam­le Roma. Når en gene­ral eller hær­fø­rer vend­te hjem etter en bety­de­lig sei­er, ble han ofte av sena­tet inn­vil­get en tri­umf eller et tri­umf­tog; den høy­es­te æres­be­vis­ning som kun­ne bli noen romersk bor­ger til del. Han holdt da sitt inn­tog gjen­nom byen frem til Forum Roma­num, stå­en­de i en strids­vogn, mens han mot­tok fol­kets hyl­lest. Tri­umf­to­get bestod ellers av hans trop­per, for­nem­me krigs­fan­ger og krigs­byt­te. På vog­nen, bak tri­um­fa­to­ren, stod en sla­ve som had­de to opp­ga­ver: Å hol­de sei­ers­kran­sen av laur­bær over hodet hans, og til sta­dig­het å min­ne ham på at selv om han var sei­er­her­re i dag, ven­tet en ny dag i mor­gen. Sla­ven gjor­de det­te ved å min­ne her­ren om at han var døde­lig, ved å hvis­ke Memen­to mori i øret på ham: Husk, du skal dø (bok­sta­ve­lig: Jeg min­ner om at du skal dø). ”

Vete­ra­nen Jens Voigt har sagt at sli­ke tempo­etap­per er en “semi-rest day” for de som ikke har sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner eller ambi­sjo­ner om å vin­ne etap­pen. Men jeg er ikke så sik­ker på at det gjel­der når det bare går oppover.

Under tid­li­ge­re års giro­er vil­le jeg ha sagt at det er nå sprin­ter­ne plut­se­lig opp­da­ger at de har et vondt kne eller noe annet som gjør at de dess­ver­re ikke kun­ne syk­le de sis­te fjell­e­tap­pe­ne. Men i år har de valgt å avslut­te med en flat fel­les­start i ste­det for tempo­etap­pe. I år har der­for sprin­ter­ne noe å hen­te på den sis­te etap­pen, og vel­ger kan­skje å hen­ge med vide­re. Kan­skje er det dis­se som kan tren­ge påmin­nel­sen “memen­to mori” før tre dager med fjell.

Last ned stør­re kart.

Med en kna­pt 20 km lang bakke­tem­po er det ikke mye vin å fin­ne langs etap­pen. Men noe blir det. Vi er øst for den nord­li­ge enden av Gar­da­sjø­en, i vin­om­rå­det Tren­ti­no — Alto Adi­ge. Det­te er egent­lig to områ­der, og vi er i Tren­ti­no. Det er fle­re over­lap­pen­de områ­der her.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 18. etap­pe: Bakke­tem­po i Tren­ti­no