I vini del Giro d’Italia 2013 — 20. etappe: Det avgjørende slaget

Giro Giro_2013_00_20Så klar­te noen å dra fra i bak­ke­ne, og Gio­van­ni Vis­con­ti kun­ne inn­as­se­re en ny sei­er. I sam­men­dra­get skjed­de det ingen ting mel­lom sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne. Men Cadel Evans tok inn to poeng på Mark Caven­dish i kam­pen om røde trøya. De kan vise seg å bli avgjø­ren­de. I fjor var Mark Caven­dish ett poeng fra å vin­ne denne.

Dagens etap­pe er en bakke­tem­po. Det skal bli spen­nen­de å se hvor man­ge av sprin­ter­ne og and­re som ikke har stort å bidra med i de tre nes­te klatre­etap­pe­ne som vel­ger å stå av nå.

Jeg kjen­ner ikke syk­lis­te­nes styr­ker og svak­he­ter godt nok til å vur­de­re deres sjan­ser her. Her gjel­der det å kun­ne hol­de et jevnt, høyt tem­po i mot­bak­ke. Eve­nen til rykk betyr nep­pe stort på en tempo­etap­pe. Sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne vil kjø­re det de mak­ter i håp om å ta tid fra hver­and­re. Noen vil ha ambi­sjo­ner om å vin­ne etap­pen, eller i alle fall vise seg fram. Res­ten vil spa­re kref­ter og ikke sat­se på noe annet enn å kom­me innen­for tids­gren­sen. Men om jeg har for­stått det rett, deles det ut poeng også på den­ne etap­pen. Det er ikke usann­syn­lig at Cadel Evans vil være blant de 15 bes­te, og der­med ta noen poeng. Og enda mer sann­syn­lig er det at Mark Caven­dish ikke vil være blant de 15 bes­te, og ikke ta noen poeng i dag.

Vi har kom­met fram til det avgjø­ren­de sla­get. 20. etap­pe er en ny fjell­e­tap­pe. Sis­te etap­pe er en para­da­marsj som i Tour de Fran­ce. Det skal rik­tig­nok deles ut noen bonus­se­kun­der på sis­te etap­pe. Men det blir nep­pe sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne som inn­kas­se­rer dis­se. Den som har den rosa leder­trøy­en etter 20. etap­pe vil vin­ne giroen.

Last ned stør­re kart.

Vi er fort­satt i Alto Adi­ge. Vi star­ter i den nord-vest­li­ge delen, som vi var inn­om i går. Nå fort­set­ter vi gjen­nom dalen til de mer sen­tra­le deler av Alto Adige.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 20. etap­pe: Det avgjø­ren­de sla­get