I vini del Giro d’Italia 2013 — 20. etappe: Det avgjørende slaget

Giro Giro_2013_00_20Så klar­te noen å dra fra i bak­ke­ne, og Gio­van­ni Vis­con­ti kun­ne inn­as­se­re en ny sei­er. I sam­men­dra­get skjed­de det ingen ting mel­lom sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne. Men Cadel Evans tok inn to poeng på Mark Caven­dish i kam­pen om røde trøya. De kan vise seg å bli avgjø­ren­de. I fjor var Mark Caven­dish ett poeng fra å vin­ne denne.

Dagens etap­pe er en bakke­tem­po. Det skal bli spen­nen­de å se hvor man­ge av sprin­ter­ne og and­re som ikke har stort å bidra med i de tre nes­te klatre­etap­pe­ne som vel­ger å stå av nå.

Jeg kjen­ner ikke syk­lis­te­nes styr­ker og svak­he­ter godt nok til å vur­de­re deres sjan­ser her. Her gjel­der det å kun­ne hol­de et jevnt, høyt tem­po i mot­bak­ke. Eve­nen til rykk betyr nep­pe stort på en tempo­etap­pe. Sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne vil kjø­re det de mak­ter i håp om å ta tid fra hver­and­re. Noen vil ha ambi­sjo­ner om å vin­ne etap­pen, eller i alle fall vise seg fram. Res­ten vil spa­re kref­ter og ikke sat­se på noe annet enn å kom­me innen­for tids­gren­sen. Men om jeg har for­stått det rett, deles det ut poeng også på den­ne etap­pen. Det er ikke usann­syn­lig at Cadel Evans vil være blant de 15 bes­te, og der­med ta noen poeng. Og enda mer sann­syn­lig er det at Mark Caven­dish ikke vil være blant de 15 bes­te, og ikke ta noen poeng i dag.

Vi har kom­met fram til det avgjø­ren­de sla­get. 20. etap­pe er en ny fjell­e­tap­pe. Sis­te etap­pe er en para­da­marsj som i Tour de Fran­ce. Det skal rik­tig­nok deles ut noen bonus­se­kun­der på sis­te etap­pe. Men det blir nep­pe sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne som inn­kas­se­rer dis­se. Den som har den rosa leder­trøy­en etter 20. etap­pe vil vin­ne giroen.

Last ned stør­re kart.

Vi er fort­satt i Alto Adi­ge. Vi star­ter i den nord-vest­li­ge delen, som vi var inn­om i går. Nå fort­set­ter vi gjen­nom dalen til de mer sen­tra­le deler av Alto Adige.

Jeg til­la­ter meg en repri­se på inn­led­nin­gen fra i går. Alto Adi­ge er stort sett fjell. I føl­ge Vin­mono­po­lets beskri­velse er 99 % av area­let fjell. Dolo­mit­tene er gren­sen mot øst, Alpe­ne gren­sen mot nord og vest. Her er det kal­de vin­tre. Men her fin­ner vi også noen av de områ­dene i Ita­lia som har høy­est som­mer­tem­pe­ra­tu­rer. Enkel­te ste­der dyr­kes dru­er helt opp til 1000 meter over havet. Det er sto­re tem­pe­ra­tur­for­skjel­ler mel­lom natt og dag, som gir lang mod­nings­tid og god utvik­ling av smak.

Det sat­ses sta­dig mer på hvit­vin i det­te områ­det. Dru­ene Pinot Gri­gio, Pinot Bian­co og Char­don­nay domi­ne­rer, men Sau­vig­non Blanc blir også sta­dig mer popu­lær. Men vi fin­ner også dru­er som i alle fall jeg for­bin­der mest med tysk vin­pro­duk­sjon: Syl­va­ner, Mül­ler-Thur­gau, Ker­ner, Velt­li­ner og Ries­ling. Og sist, men ikke minst: Gewürz­tra­mi­ner.

Jeg for­bin­der Gewürz­tra­mi­ner først og fremst med Alsa­ce. Men Alsa­ce er et områ­de som har veks­let mel­lom å høre til Frank­rike og Tysk­land, alt etter hvem som har vun­net og tapt kri­ger mel­lom de to sta­tene. Så det er også et områ­de med blan­det kul­tu­rell iden­ti­tet, som Alto Adi­ge. Det i alle fall ikke jeg var klar over før jeg begyn­te å under­søke det­te områ­de nær­mere for å fin­ne vin langs Giro d’I­ta­lia, er at Gewürz­tra­mi­ner fak­tisk har navn fra lands­byen Tra­min, eller Tre­meno på ita­li­ensk. Den lig­ger her i Alto Adi­ge, kna­ppe 20 km syd for Bol­zano. Om dru­en har sin opp­rin­nelse her, vet jeg ikke. Men nav­net til­sier uan­sett en langt ster­kere til­knyt­ning til Alto Adi­ge enn hva i alle fall jeg var klar over.

Til rødvin bru­kes også “inter­na­sjo­nale”, i prak­sis frans­ke dru­er som Caber­net Sau­vig­non, Mer­lot og Pinot Noir. Men det dyr­kes også mye av loka­le dru­er som Schi­ava og Lag­rein. Her en omta­le i Ape­ri­tif av en for meg til nå ukjent vin, Sjel­den, rime­lig og mor­som rødvin.

Man fin­ner en del mer infor­ma­sjon på nett­si­den til vin­dyr­kerne fra områ­det. Jeg vil også nev­ne nett­ste­det Winecountry.it som har gode ­over­sikts­kart som viser de enkel­te vinområdene.

spellegrino_detailMan bør all­tid ser­ve­re vann ved siden av vin. Man drik­ker vann for tørs­ten, vin for sma­ken. Jeg synes stort sett det er gans­ke tåpe­lig å impor­te­re vann på flas­ke til Nor­ge. Men øns­ker man mine­ral­vann som er det ita­lie­ne­re kal­ler fizzan­te, alt­så lett per­len­de, er det vans­ke­lig å fin­ne noe bed­re enn San Pelle­gri­no. I dag skal ryt­ter­ne over Pas­so di San Pelle­gri­no når de er drøyt halv­veis. Jeg lar den top­pen være en ord­krok som det­te mine­ral­van­net kan hen­ges på. Det er en til­sni­kel­se. Det kom­mer ikke her­fra. Mine­ral­van­net San Pelle­gri­no kom­mer fra San Pelle­gri­no Ter­me, som lig­ger ca 5 mil nord-øst for Mila­no. Men vi tar det med her likevel.

Boken Moun­tain High, med under­tit­tel Europe’s grea­test cycle climbs er en beskri­velse av Euro­pas 50 mest kjen­te fjell­over­gan­ger, i alle fall de fjell­over­gan­gene som er mest kjent for syk­kel­in­ter­es­serte. Vi får beskri­vel­ser, his­to­rikk, bil­der og tek­niske beskri­vel­ser. Det­te er en flott bok om man drøm­mer om å syk­le noen av dis­se bak­kene, om man litt mer kon­kret vur­de­rer å gjø­re det, om man plan­leg­ger å se syk­lis­ter på nært hold  — eller om man bare vil sit­te i sofa­en og se and­re sli­te seg opp dis­se bak­ke­ne. Avslut­nings­top­pen, Tre Cri­me di Laver­do, er omtalt i boken.

Det er to bøker man bør ha om man vil ori­en­te­re seg om ita­li­ensk vin. Ita­li­ensk vin og Gam­bero Ros­so Ita­li­an wines 2013. I til­legg til dis­se vil jeg nev­ne noen bøker som dek­ker bestem­te områ­der, når vi kom­mer til disse.

Ita­li­ensk vin

Det er ikke så lett å ori­en­te­re seg i det ita­li­ens­ke vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Når man bru­ker boken som en guide til viner langs Giro d’I­ta­lia er det også et lite poeng at de har delt opp de ita­li­ens­ke vine­ne i fire grup­per: Leder­trøy­en, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Skjønt i leng­den blir den­ne til­nær­min­gen litt slit­som. En geo­gra­fisk sys­te­ma­tikk vil­le fun­gert bedre.

Gam­bero Ros­so Ita­li­an Wines 2013

Som tit­te­len anty­der, så er det­te en en kjøps­guide for ita­li­ens­ke viner. Den omta­ler 20.000 viner fra 2.350 pro­du­sen­ter — langt mer enn det er sunt å sma­ke på i løpet av et år. Skal man ori­en­te­re seg i gode kjøp av ita­li­ensk vin er det den­ne boken man bør ha. Bestill den fra Ama­zon UK. Boken fin­nes også i en Kind­le utga­ve.

I vini del Giro d’Italia 2013

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email