I vini del Giro d’Italia 2013 — 21. etappe: Finalen

Giro Giro_2013_00_21Så har vi kom­met til fina­len. I år er det ikke tem­po, men en avslut­ning som lig­ner mer på det vi kjen­ner fra Tour de Fran­ce: En helt flat fel­les­start som avslut­tes med fle­re run­der inne i mål­byen. Så vidt jeg har for­stått er det fem run­der. Når vi kom­mer til slut­ten, ang­rer jeg all­tid litt på at jeg hol­der meg to dager foran ryt­ter­ne. Jeg vil tro at det mes­te i rea­li­te­ten er avgjort når ryt­ter­ne star­ter på fina­len — skjønt bonus­se­kun­der gjør at det kan være tid å hen­te også på avsnlutningsetappen.

Etter gårs­da­gens bakke­tem­po ser det ut til at Vin­cen­zo Nibali har kon­troll. Med over fire minut­ter til Cadel Evans og Rigo­ber­to Uran er det vans­ke­lig å se at han skal kun­ne tape det­te. Kam­pen om poeng­trøy­en er mer spen­nen­de. Nå har Mark Caven­dish 4 poengs ledel­se på Evans og 10 på Nibali. Jeg tror det er teo­re­tisk mulig å ta 90 poeng på de tre sis­te etap­pe­ne om man vin­ner både etap­pe­ne og mel­lom­sprin­ter. I prak­sis er det mer ten­ke­lig at Mark Caven­dish kan vin­ne fina­len og få 25 poeng. Nibali eller Evans tar nep­pe poeng på den­ne etap­pen. Men de kan pluk­ke en del poeng på de to gjen­stå­en­de fjell­e­tap­pe­ne, og der får ikke Caven­dish noe.

Når jeg syk­ler er jeg gans­ke for­nøyd om jeg hol­der 25–30 km/t på flat­mark. Jeg mer­ket meg at det er omtrent det sam­men som gjen­nom­snitts­far­ten som ryt­ter­ne had­de på gårs­da­gens bakke­tem­po. Det går ikke akku­rat sak­te, hel­ler ikke nå det går opp­over og alle må gjø­re hele job­ben selv.

Vi har kom­met til fina­len. 21. og sis­te etap­pe går fra Rie­se Pio X til Bres­cia. Etap­pen er helt flat, uten en enes­te kate­go­ri­sert stigning.

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 21. etap­pe: Fina­len