Nå er blogger og andre ytringer på internett offentlige

iTunes-illI august 2012 avgjor­de Høy­este­rett at blogg­inn­legg og and­re ytrin­ger ikke er “offent­li­ge” i straffe­retts­lig for­stand. For­kla­rin­gen var gam­le straffe­be­stem­mel­ser som ikke var til­pas­set dagens vir­ke­lig­het. Og ikke minst en straffe­lov som ble ved­tatt i 2005, men som Jus­tis­de­par­te­men­tet ikke har klart å set­te i kraft. Man er mildt sagt lite impo­nert av Jus­tis­de­par­te­men­tet. Åtte år etter at loven ble ved­tatt er det ingen unskyl­ding at man ikke har de nød­ven­di­ge data­sys­te­mer. Det er Jus­tis­de­par­te­men­tet som ikke har gjort job­ben sin.

Sist fre­dag, 24. mai 2013, ble end­rin­ger i straffe­lo­ven sank­sjo­nert i stats­råd og loven tråd­te i kraft straks. Blog­ger m.m. der­for nå er offent­li­ge.  Strl § 7 annet ledd lyder nå:

En hand­ling er offent­lig når den er fore­tatt i nær­vær av et stør­re antall per­soner, eller når den lett kun­ne iakt­tas og er iakt­tatt fra et offent­lig sted. Består hand­lin­gen i frem­set­tel­se av en ytring, er den også offent­lig når ytrin­gen er frem­satt på en måte som gjør den egnet til å nå et stør­re antall personer.

Con­ti­nue read­ing Nå er blog­ger og and­re ytrin­ger på inter­nett offent­li­ge