Nå er blogger og andre ytringer på internett offentlige

iTunes-illI august 2012 avgjorde Høyesterett at blogginnlegg og andre ytringer ikke er “offentlige” i strafferettslig forstand. Forklaringen var gamle straffebestemmelser som ikke var tilpasset dagens virkelighet. Og ikke minst en straffelov som ble vedtatt i 2005, men som Justisdepartementet ikke har klart å sette i kraft. Man er mildt sagt lite imponert av Justisdepartementet. Åtte år etter at loven ble vedtatt er det ingen unskylding at man ikke har de nødvendige datasystemer. Det er Justisdepartementet som ikke har gjort jobben sin.

Sist fredag, 24. mai 2013, ble endringer i straffeloven sanksjonert i statsråd og loven trådte i kraft straks. Blogger m.m. derfor nå er offentlige.  Strl § 7 annet ledd lyder nå:

En handling er offentlig når den er foretatt i nærvær av et større antall personer, eller når den lett kunne iakttas og er iakttatt fra et offentlig sted. Består handlingen i fremsettelse av en ytring, er den også offentlig når ytringen er fremsatt på en måte som gjør den egnet til å nå et større antall personer.

Dette tilsvarer det som sto i strl § 135a om diskriminerende ytringer. Siden den generelle definisjonen av offentlig nå er endret, er det unødvendig med en egen definisjon av § 135a, så den er endret på dette punktet.

Straffeloven § 10 om hva som skal anses for trykt skrift er ikke endret, så den er fortsatt like foreldet som den har vært.

Vi får minne om at Høyesterett ved å si at ytringen ikke var fremsatt offentlig, unngikk det vanskelige problemet i Berge-saken. Om hans ytringer ville ha vært straffbare dersom de hadde vært fremsatt offentlig, har vi ikke fått noe svar på. Det blir litt tullete når IT-avisen skriver “Nå må du være forsiktig med hva du sier på nettet”. Ytringsfriheten gjelder selvsagt som før, den eneste endringen er at ytringer som som fremsettes på nett behandles likt med andre offentlige ytringer.

Vi vil også kunne møte et nytt problem: Nå er en ytring fremsatt? Loven trådte i kraft 24. mai. Forbudet mot tilbakevirkende lover gjør at ytringer fremsatt på nett før 24. mai, ikke kan straffes. Men kan tidligere ytringer straffes hvis de fortsatt er tilgjengelig på nettet? Det er et spørsmål om dette må anses som en avsluttet straffbar handling i det øyeblikk ytringen er publisert, eller om det må anses som et straffbart forhold som vedvarer så lenge ytringene er tilgjengelige.

Holder vi oss til tradisjonelle medier, blir man ikke straffet for det som var lovlig på publiseringstidspunktet selv om det siden har blitt ulovlig. Man behøver ikke å jakte på utgitte bøker for å inndra dem, om man vil unngå straff. Men det kan bli ulovlig å fortsette å selge den, å trykke nye opplag av bøker med et innhold som har blitt forbudt, osv.

Spørsmålet om fortsatt straffbart forhold var oppe i napster.no-saken, Rt. 2005 s 41. Ulovlig tilgjengeliggjøring av opphavsrettlig vernet materiale ble ansett for å vedvare så lenge musikkfilene var tilgjengelig. Men der var hovedhandlingen ulovlig da den skjedde, og spørsmået var om om den som bidro på et senere tidspunkt kunne anses for å medvirke til denne handlingen. Man kan ikke medvirke til en handling som er avsluttet.

Opphavsrettskrenkelser er også straffbart, så det er ikke noe prinsipielt forskjell mellom tilgjengliggjøring av ytringer som er ulovlige etter sitt innhold og opphavsrettskrenkelser. Men etter min vurdering er det problematisk om man under trussel av straff skulle tvinges til å fjerne ytringer som var lovlige da de ble gjort tilgjengelige. Men oppdaterer man ytringer som i dag vil være ulovlige, kan bildet bli et annet.

Ytringsfriheten består uendret. Man har gjort helt nødvendige oppdateringer i et lovver som tiden har løpt fra. Men det gjenstår mange uløste spørsmål.