Nå er blogger og andre ytringer på internett offentlige

iTunes-illI august 2012 avgjor­de Høy­este­rett at blogg­inn­legg og and­re ytrin­ger ikke er “offent­li­ge” i straffe­retts­lig for­stand. For­kla­rin­gen var gam­le straffe­be­stem­mel­ser som ikke var til­pas­set dagens vir­ke­lig­het. Og ikke minst en straffe­lov som ble ved­tatt i 2005, men som Jus­tis­de­par­te­men­tet ikke har klart å set­te i kraft. Man er mildt sagt lite impo­nert av Jus­tis­de­par­te­men­tet. Åtte år etter at loven ble ved­tatt er det ingen unskyl­ding at man ikke har de nød­ven­di­ge data­sys­te­mer. Det er Jus­tis­de­par­te­men­tet som ikke har gjort job­ben sin.

Sist fre­dag, 24. mai 2013, ble end­rin­ger i straffe­lo­ven sank­sjo­nert i stats­råd og loven tråd­te i kraft straks. Blog­ger m.m. der­for nå er offent­li­ge.  Strl § 7 annet ledd lyder nå:

En hand­ling er offent­lig når den er fore­tatt i nær­vær av et stør­re antall per­soner, eller når den lett kun­ne iakt­tas og er iakt­tatt fra et offent­lig sted. Består hand­lin­gen i frem­set­tel­se av en ytring, er den også offent­lig når ytrin­gen er frem­satt på en måte som gjør den egnet til å nå et stør­re antall personer.

Det­te til­sva­rer det som sto i strl § 135a om dis­kri­mi­ne­ren­de ytrin­ger. Siden den gene­rel­le defi­ni­sjo­nen av offent­lig nå er end­ret, er det unød­ven­dig med en egen defi­ni­sjon av § 135a, så den er end­ret på det­te punktet.

Straffe­lo­ven § 10 om hva som skal anses for trykt skrift er ikke end­ret, så den er fort­satt like for­el­det som den har vært.

Vi får min­ne om at Høy­este­rett ved å si at ytrin­gen ikke var frem­satt offent­lig, unn­gikk det vans­ke­li­ge pro­ble­met i Ber­ge-saken. Om hans ytrin­ger vil­le ha vært straff­ba­re der­som de had­de vært frem­satt offent­lig, har vi ikke fått noe svar på. Det blir litt tul­le­te når IT-avi­sen skri­ver “Nå må du være for­sik­tig med hva du sier på net­tet”. Ytrings­fri­he­ten gjel­der selv­sagt som før, den enes­te end­rin­gen er at ytrin­ger som som frem­set­tes på nett behand­les likt med and­re offent­li­ge ytringer.

Vi vil også kun­ne møte et nytt pro­blem: Nå er en ytring frem­satt? Loven tråd­te i kraft 24. mai. For­bu­det mot til­bake­vir­ken­de lover gjør at ytrin­ger frem­satt på nett før 24. mai, ikke kan straf­fes. Men kan tid­li­ge­re ytrin­ger straf­fes hvis de fort­satt er til­gjen­ge­lig på net­tet? Det er et spørs­mål om det­te må anses som en avslut­tet straff­bar hand­ling i det øye­blikk ytrin­gen er pub­li­sert, eller om det må anses som et straff­bart for­hold som ved­va­rer så len­ge ytrin­ge­ne er tilgjengelige.

Hol­der vi oss til tra­di­sjo­nel­le medi­er, blir man ikke straf­fet for det som var lov­lig på pub­li­se­rings­tids­punk­tet selv om det siden har blitt ulov­lig. Man behø­ver ikke å jak­te på utgit­te bøker for å inn­dra dem, om man vil unn­gå straff. Men det kan bli ulov­lig å fort­set­te å sel­ge den, å tryk­ke nye opp­lag av bøker med et inn­hold som har blitt for­budt, osv.

Spørs­må­let om fort­satt straff­bart for­hold var oppe i napster.no-saken, Rt. 2005 s 41. Ulov­lig til­gjenge­lig­gjø­ring av opp­havs­rett­lig ver­net mate­ria­le ble ansett for å ved­vare så len­ge musikk­fi­le­ne var til­gjen­ge­lig. Men der var hoved­hand­lin­gen ulov­lig da den skjed­de, og spørs­må­et var om om den som bidro på et sene­re tids­punkt kun­ne anses for å med­vir­ke til den­ne hand­lin­gen. Man kan ikke med­vir­ke til en hand­ling som er avsluttet.

Opp­havs­retts­kren­kel­ser er også straff­bart, så det er ikke noe prin­si­pi­elt for­skjell mel­lom til­gjeng­lig­gjø­ring av ytrin­ger som er ulov­li­ge etter sitt inn­hold og opp­havs­retts­kren­kel­ser. Men etter min vur­de­ring er det pro­ble­ma­tisk om man under trus­sel av straff skul­le tvin­ges til å fjer­ne ytrin­ger som var lov­li­ge da de ble gjort til­gjen­ge­li­ge. Men opp­da­te­rer man ytrin­ger som i dag vil være ulov­li­ge, kan bil­det bli et annet.

Ytrings­fri­he­ten består uend­ret. Man har gjort helt nød­ven­di­ge opp­da­te­rin­ger i et lov­ver som tiden har løpt fra. Men det gjen­står man­ge uløs­te spørsmål.

 

Print Friendly, PDF & Email