Hurra, Munch i Bjørvika! Endelig!

LambdaSå tok SV til for­nuft og sør­get for at saken om Munch-muse­et kun­ne kom­me ut av død­van­net. Edvard Munch får ende­lig det muse­et han bur­de ha fått for len­ge siden. Takk, SV!

For min del kun­ne Munch-muse­et gjer­ne ha vært på Tøy­en. Å lage en typisk norsk loka­li­se­rings­de­batt ut valg mel­lom to tom­ter som lig­ger 1.500 meter fra hver­and­re, er poli­tisk spill på sitt ver­ste. Spørs­må­let har vært vur­dert man­ge gan­ger, og de fag­li­ge utred­nin­ge­ne, såvel byg­nings­mes­sig som muse­ums­mes­sig, peker mot Bjør­vi­ka. Da for­hol­der jeg meg til det.

Con­ti­nue read­ing Hur­ra, Munch i Bjør­vi­ka! Ende­lig!

Røff guide til Tour de France 2013

9788251658676Så er Giro d’I­ta­lia over. Vi har lagt inn en hvile­dag, slik det gjer­ne er på man­da­ger i lan­ge etappe­ritt. Men så er det på tide å ret­te blik­ket mot lør­dag 29. juni og årets sto­re syk­kel­høyde­punkt: Tour de Fran­ce. Man må stil­le godt for­be­redt til sli­ke lan­ge ritt. For oss som for det mes­te kom­mer til å føl­ge rit­tet foran TV-skjer­men er Johan Kag­ge­stad og Hans Petter Bakke­teigs “Røff guide til de Tour de Fran­ce 2013” et nyt­tig hjelpe­mid­del både i for­be­re­del­ses­fa­sen og under rittet.

Boken er lagt opp etter sam­me mal som tid­li­ge­re utga­ver. Drøyt halv­par­ten av boken er byg­get opp med utgangs­punkt i de 21 etap­pe­ne som skal syk­les. Det er den­ne delen jeg synes er mest interessant.

Con­ti­nue read­ing Røff guide til Tour de Fran­ce 2013