Hurra, Munch i Bjørvika! Endelig!

LambdaSå tok SV til for­nuft og sør­get for at saken om Munch-muse­et kun­ne kom­me ut av død­van­net. Edvard Munch får ende­lig det muse­et han bur­de ha fått for len­ge siden. Takk, SV!

For min del kun­ne Munch-muse­et gjer­ne ha vært på Tøy­en. Å lage en typisk norsk loka­li­se­rings­de­batt ut valg mel­lom to tom­ter som lig­ger 1.500 meter fra hver­and­re, er poli­tisk spill på sitt ver­ste. Spørs­må­let har vært vur­dert man­ge gan­ger, og de fag­li­ge utred­nin­ge­ne, såvel byg­nings­mes­sig som muse­ums­mes­sig, peker mot Bjør­vi­ka. Da for­hol­der jeg meg til det.

Liebe Rie­ber-Mohn og Oslo AP har gjort som sine alli­er­te, klima­skep­ti­ker­ne i FrP, og gjort fag­li­ge vur­de­rin­ger til et tros­spørs­mål. De tror ikke på kon­klu­sjo­ner man ikke liker. I løpet av den­ne pro­ses­sen har min respekt for Liebe Rie­ber-Mohn falt dra­ma­tisk. Jeg lever greit med at vi har uli­ke syn i man­ge spørs­mål. Men jeg vil ha poli­ti­ke­re som er løs­nings­ori­en­ter­te og kon­struk­ti­ve, også når de ikke har fått gjen­nom­slag for sitt førstevalg.

Lamb­da er ikke min favo­ritt. Skul­le jeg ha valgt, vil­le jeg ha valgt det byg­get som kom på andre­plass i arki­tekt­kon­kur­ran­sen. Men man har utpekt en jury, og jury­en har truf­fet sitt valg. Det kan være vel­dig man­ge menin­ger om sli­ke bygg. Jeg aksep­te­rer at jury­en ikke del­te mitt syn. Så får vi kom­me vide­re og byg­ge det muse­et som er vedtatt.

AP har snak­ket om at man bør ha bre­de poli­tis­ke kom­pro­mis­ser i sto­re saker, uten at de på noen måte har inn­sett at det er de som har stått i vei­en for løs­nin­ger i den­ne saken. “Bre­de poli­tis­ke kom­pro­mis­ser” synes for Oslo AP å bety at alle and­re skal bøye seg for deres syn. Nå ble de utma­nøv­rert, og blir sit­ten­de igjen som den vir­ke­lig sto­re tape­ren i den­ne saken. De kan ta med seg skam­men ned i sin skyt­ter­grav, om de vil for­sø­ke seg på nok en omkamp sam­men med FrP.

Jeg har len­ge hatt én vik­tig grunn til ikke å stem­me AP ved kom­mune­valg i Oslo, og den grun­nen heter Jan Bøh­ler. Jeg kom­mer ikke til å glem­me hvo­dan han, fra sin posi­sjon uten­for Oslos folke­valg­te orga­ner, for­søk­te å parti­pis­ke AP til å gå mot en løs­ning for plas­se­ring av USAs ambas­sa­de. Det var ude­mo­kra­tisk mani­pu­le­ring og makt­mis­bruk fra Jan Bøh­ler. Det jeg måt­te ha hatt av til­lit til ham (som ald­ri har vært mye), for­svant i den saken.

I den sene­re tid har jeg fått en grunn til. Den grun­nen heter Liebe Rie­ber-Mohn. Hen­nes opp­tre­den i den­ne saken har etter­tryk­ke­lig vist at hun er ueg­net som byråds­le­der, som er den rol­len par­ti­et har øns­ket hen­ne inn i. At den gret­ne gam­le grine­bi­te­ren fra FrP fur­ter, er ikke noe nytt. Han får fort­set­te å fur­te til 2015, da vi for­hå­pent­lig­vis er kvitt ham for godt i norsk politikk.

SV har spilt sine kort godt, og har fått løf­ter om at mye skal skje på Tøy­en. Mye kom­mer til å skje. Men ikke nød­ven­dig­vis slik SV ten­ker seg.

Grü­ner­løk­ka har for lengst blitt et tren­dy hips­ter­om­rå­de. Som trend­om­rå­de har det anta­ge­lig­vis sin stor­hets­tid bak seg, etter at de mest hip­pe ikke len­ger har råd til å bo der. Gam­le­byen er på full fart opp­over som bolig­om­rå­de. Kam­pen har for lengst blitt et av øst­kan­tens over­klasse­om­rå­der. En ny bydel vokser fram på Ensjø. Utbyg­gin­gen i Bjør­vi­ka gjør det­te områ­det sta­dig mer attrak­tivt. Mid­del­al­der­par­ken bidrar til å gi den­ne delen av Oslo et løft. Oslo S og bussta­sjo­nen vil bli et enda mer sen­tralt tra­fikk­nute­punkt enn det er. Utbyg­ging av viten­sen­ter, vekst­hus og vann­park på Tøy­en vil styr­ke det­te ytterligere.

Det er naivt å tro at Tøyen/Grønland vil for­bli en get­to i Oslo. Til det er belig­gen­he­ten alle­re­de alt for god, og alt det som skal byg­ges ut vil gjø­re områ­det mye mer attrak­tivt. I løpet av ikke alt for man­ge år vil de som i dag set­ter sitt preg på byde­len, bli for­trengt. De vil ikke ha råd til å bo der. Oslos fat­tig­doms­pro­blem vil selv­føl­ge­lig ikke være løst. Det vil bare være flyt­tet til and­re ste­der i byen.

Innen Munch-muse­et er fer­dig, vil vi ha sett sto­re end­rin­ger i Grøn­land/Tøy­en-områ­det. Poli­ti­ker­ne vil kun­ne slå seg på sine bryst og skry­te av at deres til­tak for å redu­se­re pro­ble­me­ne i byde­len har vir­ket, siden det ikke len­ger vil være den­ne type pro­ble­mer der.

Print Friendly, PDF & Email