Røff guide til Tour de France 2013

9788251658676Så er Giro d’I­ta­lia over. Vi har lagt inn en hvile­dag, slik det gjer­ne er på man­da­ger i lan­ge etappe­ritt. Men så er det på tide å ret­te blik­ket mot lør­dag 29. juni og årets sto­re syk­kel­høyde­punkt: Tour de Fran­ce. Man må stil­le godt for­be­redt til sli­ke lan­ge ritt. For oss som for det mes­te kom­mer til å føl­ge rit­tet foran TV-skjer­men er Johan Kag­ge­stad og Hans Petter Bakke­teigs “Røff guide til de Tour de Fran­ce 2013” et nyt­tig hjelpe­mid­del både i for­be­re­del­ses­fa­sen og under rittet.

Boken er lagt opp etter sam­me mal som tid­li­ge­re utga­ver. Drøyt halv­par­ten av boken er byg­get opp med utgangs­punkt i de 21 etap­pe­ne som skal syk­les. Det er den­ne delen jeg synes er mest interessant.

Først får vi “Kag­ge­stad vur­de­rer”. Det akku­rat det som tit­te­len sier: Johan Kag­ge­stad vur­de­ring av etap­pen, her­under hvem han tror kan hev­de seg under den­ne etap­pen. Han sli­ter nok med noe av det sam­me som jeg gjør når jeg for­be­re­der min “Les vins du Tour de Fran­ce 2013”: Arran­gø­ren offent­lig­gjør ikke detal­jer om etap­pe­ne før noe uker før det hele star­ter — en gang i begyn­nel­sen av juni. For fjell­e­tap­per er pro­fi­len, og der­med en del av ste­de­ne de skal inn­om offent­lig­gjort. Men ellers får vi bare vite start og mål­by, med noen indi­ka­sjo­ner i det gene­rel­le over­sikts­kar­tet. Her er arran­gø­re­ne av Giro d’I­ta­lia bed­re. De offent­lig­gjør kart over etap­pe­ne sam­ti­dig som etap­pe­ne pre­sen­te­res i okto­ber. Jeg for­står ikke hvor­for ikke kar­te­ne kan offent­lig­gjø­res samtidig.

Men Johan Kag­ge­stad tur­ne­rer det­te bed­re enn hva jeg kan gjø­re. Det går man­ge syk­kel­ritt i de sam­me områ­de­ne, og Kag­ge­stad kjen­ner dis­se langt bed­re enn hva jeg gjør. Han kjen­ner områ­de­ne og ter­ren­get godt, og kan ha begrun­ne­de menin­ger om etap­pe­ne uten å ha alle detaljer.

For etap­pe­ne får vi også tema­er med stikk­ord Zoom, Tour tri­via, Dyp­dykk og Allo allo, men ikke alt til alle etapper.

Zoom er kor­te riss fra tid­li­ge­re år når sam­me by har vært målby.

Tour tri­via er vel selv­for­kla­ren­de. Det­te er his­to­ri­er fra tourens his­to­rie, gjer­ne av det utro­li­ge og kuriø­se sla­get. Men under den­ne rubrik­ken fin­ner vi også prak­tis­ke tips for den som vil se rit­tet lags løy­pa, tips fra en stor fan og om hvor­dan det er å være sam­bo­er med en proffsyklist.

Dyp­dykk er litt leng­re avsnitt om i hoved­sak syk­kel­fag­li­ge spørs­mål. Vi kan blant annet lese om hvor­dan man syk­ler lag­tem­po og om Thor Hus­hovds tre­ning. Det er også en god del tour-his­to­rie under den­ne rubrik­ken. Gren­sen mel­lom Dyp­dykk og Tour tri­via kan bli litt fly­ten­de, men det har ingen betydning.

Den sis­te rubrik­ken, Allo allo, er for­tel­lin­ger om fransk kul­tur, med utgangs­punkt i de ste­de­ne som besø­kes. Johann Kag­ge­stad kan mye om syk­kel. Men han kan også mye om Frank­ri­ke. Vi kan lese om Napo­le­ons barn­doms­hjem, om Roque­fort, om nasjo­na­le høy­tids­da­ger, Mont St Michel og berøm­te frans­ke sita­ter, for å ha nevnt noe. Hel­dig­vis skri­ver han ikke om vin. Det kan dere lese om på min blogg i stedet.

Førs­te del av boken har jeg lest. I bokens and­re del må jeg inn­røm­me at jeg fore­lø­pig bare har lest litt spred­te avsnitt. Vi får først en gjen­nom­gang av de antat­te sam­men­lagt­fa­vo­rit­te­ne. Her går de gans­ke langt ned på lis­ten, for man­ge er nok ikke reel­le favo­rit­ter til å vin­ne. Men det er bra at man­ge er med. Vi får vite litt om ryt­ter­nes styr­ker og svak­he­ter, og om deres tid­li­ge­re merit­ter. Det er inter­es­sant å kun­ne slå opp i under­veis i touren, når vi gjer­ne skul­le ha visst litt mer om en eller annen ryt­ter. Men det er i alle fall ikke noe som jeg synes det er vel­dig inter­es­sant å lese før det hele er i gang. Det sam­me gjel­der den til­sva­ren­de gjen­nom­gan­gen av favo­rit­ter til den grøn­ne poeng­trøy­en og and­re sen­tra­le ryttere.

Også gjen­nom­gan­gen av lage­ne er slikt som det kan være fint å slå opp i om man lurer på noe når rit­tet er i gang.

Den førs­te delen er utmer­ket å lese mens vi ven­ter på at det hele skal star­te. Jeg vil selv­føl­ge­lig også ha boken for hån­den når jeg føl­ger rit­tet. Bestill boken her. Boken er også til­gjen­ge­lig som e‑bok.

Når jeg nå er inn­om bøker man bør ha for hån­den når man for­be­re­der seg til eller føl­ger Tour de Fran­ce, så tar jeg med en til. Boken Moun­tain High, med under­tit­tel Europe’s grea­test cycle climbs er en beskri­velse av Euro­pas 50 mest kjen­te fjell­over­gan­ger, i alle fall de fjell­over­gan­gene som er mest kjent for syk­kel­in­ter­es­serte. Vi får beskri­vel­ser, his­to­rikk, bil­der og tek­niske beskri­vel­ser. Det­te er en flott bok om man drøm­mer om å syk­le noen av dis­se bak­kene, om man litt mer kon­kret vur­de­rer å gjø­re det, om man plan­leg­ger å se syk­lis­ter på nært hold  — eller om man bare vil sit­te i sofa­en og se and­re sli­te seg opp dis­se bakkene.

[TdF-his­to­rie]

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email