I vini del Giro d’Italia 2013 — 14. etappe: Lite vin, men gode sykkelminner!

Giro_2013_00_14Giro Fly i går ettermiddag/ kveld gjor­de at jeg ikke fikk sett noe av gårs­da­gens etap­pe. Men jeg for­står av det jeg har lest i etter­tid at det var mye action, uten at det end­ret noe i sam­men­dra­get. I dag er det mest ned­over­bak­ke, så nå vil sprin­ter­ne får en ny mulig­het. Jeg til tro det blir masse­spurt, og blir ikke over­ras­ket om Mark Caven­dish kan inn­kas­se­re enda en etappeseier.

Vi har kom­met til 14. etap­pe og set­ter igjen kur­sen mot fjel­le­ne. Etap­pen går fra Cer­ve­re til Bar­do­necchica, og det er en ny etap­pe med avslut­ning på top­pen. Og det er en etap­pe som gir oss et påskudd til å mim­re litt over nors­ke sykkelprestasjoner.

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 14. etap­pe: Lite vin, men gode syk­kel­min­ner!

I vini del Giro d’Italia 2013 — 13. etappe: Etappen som har alt

Giro Giro_2013_00_13Gårs­da­gens mest gle­de­li­ge syk­kel­ny­het, sett med nors­ke øyne, kom fra Cali­for­nia: Thor Hus­hovd var med å spur­tet om etappe­sei­e­ren i Tour of Cali­for­nia. Han holdt ikke helt inn, og måt­te ta til tak­ke med sjet­te plass. Men det var godt å se at han igjen var med og kjem­pet helt der fremme.

Med vi får hol­de oss til Ita­lia. Gårs­da­gens etap­pe ga i alle fall det svar at Ryder Hesje­dal ikke kom­mer til å vin­ne åres giro. Han tap­te mer enn 20 minut­ter til teten på gårs­da­gens etap­pe, og lig­ger nå nes­ten 24 minut­ter bak Vin­cen­zo Nibali i sam­men­dra­get. Det har han ingen mulig­he­ter til å ta igjen.

Sky sit­ter igjen med omtrent sam­me spørs­mål som under fjor­årets Tour de Fran­ce: Hvor mye skal laget sat­se på Brad­ley Wiggins? I fjor var det Chris Froo­me som måt­te hol­de til­ba­ke for å hjel­pe Wiggins. Jeg har sett bereg­nin­ger som til­si­er at Wiggins had­de vun­net uan­sett. Men nå er den vik­tigs­te tempo­etap­pen pas­sert. Det gjen­står mye fjell, hvor Rigo­ber­to Uran åpen­bart er ster­ke­re enn Brad­ley Wiggins. Det er ikke gitt at Wiggins er den ster­kes­te på en bakke­tem­po. Uran lig­ger nå ett sekund foran Wiggins i sam­men­dra­get. Det er mye mer å hen­te for Uran enn for Wiggins på de gjen­væ­ren­de etap­pe­ne, om han får lov.

Cadel Evans har vist at Giro d’I­ta­lia er langt mer enn en tre­nings­run­de for ham.

Vi er nede på en at de få rela­tivt fla­te etap­pe­ne. 13. etap­pe går fra Busse­to til Cherasco. Her er det så mye spen­nen­de at vi kna­pt har tid til å ten­ke på sykkel.

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 13. etap­pe: Etap­pen som har alt

I vini del Giro d’Italia 2013 — 12. etappe: Ned fra fjellet

Giro Giro_2013_00_12I dag må syk­lis­te­ne set­te seg på syk­le­ne igjen, og leg­ge i vei på giro­ens førs­te vir­ke­li­ge fjell­e­tap­pe. Det er avslu­ting på top­pen av en førs­te­ga­te­go­ri. Så nå må klat­rer­ne og sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne vise seg fram. Vi får vel noen svar. Er ikke fjor­års­vin­ne­ren Ryder Hesje­dal helt på høy­den i år, eller var de svak­he­ter han vis­te på sis­te etap­pe før hvile­da­gen bare et resul­tat av at han ikke var godt nok resti­tu­tert etter tempoetappen?

Vi er alle­re­de på vei ned fra det førs­te fjell­par­ti­et. 12. etap­pe går fra Lon­ga­ro­ne til Tre­vi­sio. Etap­pen har hvoe­d­ret­ning ned­over. Strengt tatt er vi vel nede fra fjel­le­ne alle­re­de ved start.

Last ned stør­re kart.

Vi hol­der oss i dag i den øst­li­ge delen av Vene­to. Vene­to er et av se stor vin­om­rå­de­ne i Ita­lia. Man­ge kjen­te ita­li­ens­ke viner kom­mer her­fra. Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 12. etap­pe: Ned fra fjel­let

I vini del Giro d’Italia 2013 — 11. etappe: Tarvisio — Vajont

Giro Giro_2013_00_11I dag har ryt­ter­ne en vel­for­tjent hvile­dag. De prio­ri­te­rer nep­pe Firen­zes man­ge sever­dig­he­ter. Gårs­da­gen etter­lot seg noen spørs­måls­tegn. Den­ne gan­gen var det Ryder Hesje­dal som vis­te svak­hets­tegn. Og Cadel Evans synes å ha kom­met gans­ke raskt i form.

Vi har beve­get oss inn i fjel­le­ne. 11. etap­pe går fra Tar­vi­sio til Vajont. Når syk­lis­te­ne kom­mer hit har de alle­re­de en “high moun­tain” etap­pe bak seg, så kan­skje vil bil­det ha blitt litt kla­re­re når de kom­mer hit.

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 11. etap­pe: Tar­vi­sio — Vajont

I vini del Giro d’Italia 2013 — 10. etappe: Slutt på hvilen, inn i fjellene

Giro Giro_2013_00_10Nå begyn­ner en uke som kan bli hard for de vir­ke­lig sto­re syk­kel­fans. I dag star­ter Tour of Cali­for­nia, med blant annet Thor Hus­hovd og pub­li­kums­ynd­ling Jens Voigt på start­stre­ken. Ons­dag star­ter Gla­va Tour of Nor­way, med Edvald Boa­sson Hagen, Gab­ri­el Rasch, Lars Petter Nord­haug og Alex­an­der Kristoff blant del­ta­ker­ne. Og giro­en rul­ler videre.

Jeg had­de ven­tet at Brad­ley Wiggins skul­le ha sik­ret seg en ledel­se gårs­da­gens tem­po som han kun­ne tære på vide­re. At han etter førs­te tem­po skul­le lig­ge 1:16 bak Vin­cen­zo Nibali og 47 sek etter Cadel Evans, det had­de i alle fall ikke jeg ven­tet. Det er to uker igjen og mye kan skje. Men Brad­ley Wiggins er ikke den favo­rit­ten nå som han var i mine øyne før start.

I dag skal ryt­ter­ne ut på 9. etap­pe, som er en ny “medi­um moun­tain”. På den­ne etap­pen møter de giro­ens førs­te første­ka­te­go­ri-fjell. Kan­skje vil noen av fjell­gei­te­ne vise seg fram, og noen lag vil kan­skje tes­te om Brad­ley Wiggins’ klatre­form hel­ler ikke er helt på topp. Vi får se.

I mor­gen er det hvile­dag. Men vi har alle­re­de lagt hvile­da­gen bak oss og skal inn i fjel­le­ne len­ger nord. Det blir en bru­tal start etter hvile­da­gen. Det kan nok ten­kes at en og annen gjen­re skul­le ha hatt noen dager til i Firen­ze. Vi har beve­get oss langt mot nord-øst og 10. etap­pe er den førs­te “high moun­tain” etappen.

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 10. etap­pe: Slutt på hvi­len, inn i fjel­le­ne

I vini del Giro d’Italia 2013 — hviledag i Firenze

GiroDet ble en gans­ke inter­es­sant etap­pe i går. Den tro­fas­te hjelpe­ryt­te­ren Adam Han­sen fikk sin størs­te sei­er. En bas­ker med det umu­li­ge nav­net Benat Intxaus­ti over­tok den rosa leder­trøy­en. Men for­hol­det mel­lom sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne er mer interessant.

Tempo­etap­pen som de skal ut på i dag, skul­le vel ha vært den etap­pen for tempo­spe­sia­lis­ten Brad­ley Wiggins skul­le ha skaf­fet seg et for­sprang på sine sam­men­lagt­kon­kur­ren­ter. I ste­det blir det en etap­pe hvor han må ta inn det han tap­te i går. Brad­ley Wiggins lig­ger nå ca 1:20 — 1:30 bak sine arges­te kon­kur­ren­ter. Jeg har ikke Johan Kag­ge­stads detalj­kunn­ska­per om alle ryt­ter­nes styr­ker og svak­he­ter. Men ver­ken Cadel Evans eller Ryder Hesje­dal er dår­li­ge tempo­syk­lis­ter. Det er sik­kert en del and­re også som er gode på tempo.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — hvile­dag i Firen­ze

I vini del Giro d’Italia 2013 — 9. etappe: Chianti!

Giro Giro_2013_00_09Det var ingen stor over­ras­kel­se at Mark Caven­dish vant gårs­da­gens fla­te etap­pe. Han står nå med to etappe­sei­ere og kan ikle seg den røde poeng­trøy­en på dagens etappe.

Jeg kom­mer sik­kert til å gjen­ta det. Men jeg liker ikke poeng­be­reg­nin­gen i Giro d’I­ta­lia sær­lig godt. Det gis like man­ge poeng til vin­ne­ren, uan­sett hva slags etap­pe det er. I Tour de Fran­ce gis det fle­re poeng på fla­te etap­per, fær­re på fjell­e­tap­per. På fjell­e­tap­per kan man hel­ler sam­le klatre­po­eng. Med det ita­li­ens­ke poeng­sys­te­met, blir det i mye stør­re grad slik at “the win­ner takes it all”. I 2012 vant Ryder Hesje­dal med Joaquim Rod­ri­guez på and­re plass. Rod­ri­guez vant poeng­trøy­en, med Hesje­dal på tred­je. Mark Caven­dish kom på and­re plass i kam­pen om poeng­trøy­en, bare ett poeng bak Rod­ri­guez. Det var en vel­dig sterk pre­sta­sjon med en slik poeng­be­reg­ning. Det blir mer spen­nen­de når det er fle­re kon­kur­ran­ser i kon­kur­ran­sen, hvor det ikke er de sam­me som er favo­rit­ter i alle gre­ner. Kan­skje vil det også moti­ve­re fle­re til å full­fø­re Giroen.

Den etap­pen de skal ut på i dag, den syv­en­de, er nok ikke en etap­pe for Mark Caven­dish. Det er ingen høye top­per, men det går opp og ned hele tiden. Det er typisk en etap­pe hvor det kan gå et brudd som får gå inn.

Men vi skal fram til Tosca­na, hvor 9. etap­pe går tar oss fra San Sepol­cro til Firen­ze.

Last ned stør­re kart.

Skul­le jeg rei­se til Ita­lia som turist på dis­se tider og se én etap­pe i årets Giro, vil­le jeg ha valgt den­ne. Det er en “medi­um moun­tain” etap­pe. Slik sett ikke av de mest spek­ta­ku­læ­re, men inter­es­sant nok. Så er det Tosca­na, med sine vak­re land­ska­per, flot­te byer, kul­tur og god vin. Hva mer kan man for­lan­ge på en ferie, i alle fall når det like­vel er for tid­lig på året for å bade i Middelhavet?

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 9. etap­pe: Chi­an­ti!

Syklister: Bli sett — bruk lys og masse refleks

BaklyktI natt skjed­de det nok en tra­gisk ulyk­ke. En syk­list ble påkjørt bak­fra og dreptRV 35 i Øvre Eiker i Bus­ke­rud. Det har ikke kom­met fram så man­ge detal­jer om ulyk­ken. Jeg skal ikke spe­ku­le­re om hvem som had­de mest skyld i ulykken.

Men ulyk­ken er en kraf­tig og ube­ha­ge­lig påmin­nel­se til alle som syk­ler: Vær syn­lig i tra­fik­ken! Det hjel­per lite om man kan si at bilis­ten had­de skyl­den, så len­ge bilis­ten fak­tisk ikke så deg og kjør­te på deg. Les også den­ne fra super­mo­sjo­nist og syk­kel­blog­ger Mar­tin P Hoff: “Opp­ford­ring: Ikke dra på tur uten bak­lykt”. Selv bru­ker jeg ofte lykt også i fullt dags­lys. Bilis­ter og motor­syk­lis­ter gjør det, så hvor­for skal ikke også syk­lis­ter sør­ge for å bli sett?

<edit>Da jeg skrev det­te var jeg ikke opp­merk­som på den­ne artik­ke­len i bladet Sam­ferd­sel: “Redu­sert ulyk­kes­ri­si­ko for syn­li­ge syk­lis­ter”. Les!</edit>

Knog_blinderNår jeg syk­ler om kvel­den ser jeg alt for man­ge som syk­ler uten lys. Det er ingen unskyld­ning for ikke å bru­ke lys. Det fin­nes små og gans­ke kraf­ti­ge, opp­lad­ba­re syk­kel­lyk­ter. Og det fin­nes selv­sagt man­ge med bat­te­ri. Selv bru­ker jeg for tiden oftest lyk­ter i Knog Blin­der-seri­en. Men jeg har and­re også.

CatEye_HL-EL620RC Con­ti­nue read­ing Syk­lis­ter: Bli sett — bruk lys og mas­se refleks

I vini del Giro d’Italia 2013 — 8. etappe: Tempo i Marche

Giro Giro_2013_00_08Det var nok bra for ryt­ter­ne at de slapp unna styr­reg­net som var i mål­om­rå­det. Men det var fort­satt vått og glatt da ryt­ter­ne kom, som ga dra­ma­tikk. Det ble tysk sei­er. Men ita­li­ens­ke Luca Pao­li­ni beholdt den rosa trøy­en. Så hjem­me­pub­li­kum­met er sik­kert fornøyd.

I dag skal ryt­ter­ne star­te 6. etap­pe i Mola di Bari, som jeg besøk­te sist lør­dag. Men vi har kom­met til 8. etap­pe, som er 55,5 km tem­po. Det er her de med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner, ikke minst tempo­spe­sia­lis­ten Brad­ley Wiggins, for alvor må begyn­ne å vise kortene.

Last ned stør­re kart.

Vi har igjen for­flyt­tet oss et styk­ke nord­over, uten at ryt­ter­ne har behøvd å syk­le selv. Vi er i vin­om­rå­det Mar­che.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 8. etap­pe: Tem­po i Mar­che

Kontroller mot sykling på rødt lys

WIMG_3287_DxOHer får han bot for å syk­le på rød lys” er over­skrif­ten på NRK Øst­lands­sen­din­gens repor­ta­sje fra en tra­fikkon­troll ret­tet mot syk­lis­ter. Det er surt å beta­le 900 kr for slikt. Men det er greit nok. Man skal ikke syk­le på rødt lys. I syk­kel­lan­det Dan­mark får man 1000 kr i bot for å syk­le på rødt lys. Man får også 700 kr i bot for å syk­le på for­tau­et. I Dan­mark har man ikke valgt “løs­nin­gen” med å sky­ve syk­lis­te­nes pro­ble­mer over på fot­gjen­ger­ne. Man har lagt til ret­te for syk­lis­ter i stedet.

Bymiljø­eta­ten skal sam­ti­dig ha aksjon mot par­ke­ring i syk­kel­felt. Sli­ke aksjo­ner bur­de pågå hele året. Gebyr for å par­ke­re der det er “all stans for­budt”, som i et syk­kel­felt, bur­de være høy­ere enn å over­tre “par­ke­ring for­budt”.

Men om poli­ti­et ikke bare skal for­ster­ke inn­tryk­ket av dem selv som en syk­kel­fiendt­lig etat, må de også iverk­set­te aksjo­ner mot bilis­ter som er hen­syns­løse over­for syk­lis­ter: Bilis­ter som ikke over­hol­der vike­plikt, som har for liten avstand ved pas­se­ring, ikke respek­te­rer syk­kel­bok­ser, osv. Jeg har ald­ri hørt om at poli­ti­et noen gang har gjen­nom­ført sli­ke kon­trol­ler. Det er typisk at det er avbil­det en politi­mann på motorsyk­kel på bil­det i repor­ta­sjen. Poli­ti­et ser tra­fik­ken fra bilis­ters og motor­syk­lis­ters per­spek­tiv. Alle i poli­ti­et bur­de sen­des ut på i alle fall ukent­li­ge syk­kel­tu­rer i byen, i sivil.

Con­ti­nue read­ing Kon­trol­ler mot syk­ling på rødt lys