I vini del Giro d’Italia 2013 — 7. etappe: Abruzzo: Et oversiktilig vinområde i Italia!

Giro Giro_2013_00_07Det ble ikke like farge­rikt på gårs­da­gens etap­pe som på den før der. Men med ita­li­ensk vin­ner, Enrico Bat­tag­lin, fra et ita­li­ensk lag, Bar­di­a­ni, og en ny dag med ita­lie­ner, Luca Pao­li­ni, i rosa, er nok hjem­me­pub­li­kum­met svært godt for­nøyd med Giro­en så langt. Brad­ley Wiggins er nok ikke like godt for­nøyd. Han tap­te tid til sine har­des­te konkurrenter.

Det var ikke akku­rat “syden­vær” ved avslut­nin­gen av gårs­da­gens etap­pe. Men nå har i alle fall ryt­ter­ne kom­met til det syd­ligs­te punk­tet i årets Giro.

Vi har kom­met fra til 7. etap­pe, som går fra San Sav­lo til Pes­ca­ra.

Last ned stør­re kart.

Vi har nå gjort et hopp nord­over, og har så vidt pas­sert gren­sen til vin­om­rå­det Abruz­zo, hvor vi skal hol­de oss i dag.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 7. etap­pe: Abruz­zo: Et over­sik­ti­lig vin­om­rå­de i Ita­lia!

I vini del Giro d’Italia 2013 — 6. etappe: Vinen flommer langs Italias akilles.

GiroGiro_2013_00_06Sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne har begynt å vise seg fram over­ras­ken­de tid­lig i år, noe som bør kun­ne bety en mor­som fort­set­tel­se av Giro­en. At en ny ita­lie­ner, Luca Pao­li­ni, kan ifø­re seg den rosa leder­trøy­en, gjør nok ikke inter­es­sen for rit­tet noe mind­re i Italia.

Vi skal fram til 6. etap­pe, som går fra Mola de Bari til Mar­ghe­ri­ta de Savoia. Den går langs hælen og akil­les­se­nen. Nå syk­ler vi, eller sna­re­re syk­lis­te­ne, langs Adriaterhavet.

Når vi nå kom­mer hit, kan jeg ikke la være å si at det var her jeg for førs­te gang sat­te føt­te­ne på ita­li­ensk jord. Vi var på Inter­rail i 1974. Det var min førs­te, sto­re uten­lands­rei­se, og det var om å gjø­re å besø­ke man­ge land i løpet av en måned på toget. Vi kom med fer­ge fra det som den gang var Jugo­sla­via, nær­me­re bestemt Dubrov­nik i dagens Kroa­tia, til Bari. Men vi sat­te oss rett på toget til Napo­li. Det var en by vi had­de hørt om, i mot­set­ning til Bari.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 6. etap­pe: Vinen flom­mer langs Ita­lias akil­les.

I vini del Giro d’Italia 2013 — 5. etappe: Langs fotbuen

GiroGiro_2013_00_05

Det var vel ingen stor over­ras­kel­se at Sky vant lag­tem­po. I Ita­lia er det nok jubel for at en ita­lie­ner, Sal­va­to­re Puc­cio, nå kan ikle seg den rosa leder­trøy­en. Her i Syd-Ita­lia hvor jeg er nå (men er på vei hjem omtrent når det­te leses), var det jubel i gate­ne søn­dag etter­mid­dag. Vi tok en tur for å se hva de fei­ret. Litt til min skuf­fel­se vis­te det seg at det bare var den loka­le Juv­en­tus-fan­sen som fei­ret at Juv­en­tus var blitt ita­li­ensk mes­ter i fotball.

Vi lig­ger som van­lig litt foran syk­kel­ryt­ter­ne, og har nådd giro­ens syd­ligs­te punkt. Nå snur vi og set­ter kur­sen mot nord, om enn med en start mot nord-øst. 5. etap­pe føl­ger for det mes­te fot­buen, og går fra Con­sen­za til Mate­ra.

Giro_2013_05

 

Last ned stør­re kart.

Vi star­ter i Cala­b­ria og kom­mer etter hvert over i Basi­li­ca­ta. Vi føl­ger kys­ten, men drei­er nord­over og inn i lan­det rett før vi had­de kom­met over i Pug­lia.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 5. etap­pe: Langs fot­buen

I vini del Giro d’Italia 2013 — 4. etappe: Småkuppert langs vristen.

Giro Giro_2013_00_04Det var vel ingen stor over­ras­kel­se at Mark Caven­dish vant førs­te etap­pe, og kan star­te i rosa i dag. Men mye kan snu seg i dag, på and­re  etap­pe. Nå er det lag­tem­po, og det er lagets styr­ke som avgjør. Laget må dess­uten ha trent på lag­tem­po. Det er ikke nok med ster­ke ryt­te­re hvis de ikke ber­hers­ker den­ne disi­pli­nen som lag. Det er der­for ikke sik­kert at Mark Caven­dish får behol­de trøy­en så lenge.

Vi lig­ger som van­lig foran ryt­ter­ne. 4. etap­pe er også klas­si­fi­sert som “medi­um moun­tain”. Når jeg skri­ver “små­kup­pert” i over­skrif­ten, er kan­skje det litt mis­vi­sen­de. For de fles­te av oss vil en små­kup­pert etap­pe være mer en hard nok.

Etap­pen går fra Poli­castro Bus­sen­ti­na til Ser­ra San Bruno. Vi beve­ger oss ned langs vris­ten, om vi hol­der oss i fot- eller støvlemetaforen.

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 4. etap­pe: Små­kup­pert langs vris­ten.

I vini del Giro d’Italia 2013 — 3. etappe: Vin fra den vakre Amalfi-kysten

GiroGiro_2013_00_03I dag star­ter alvo­ret for syk­lis­te­ne. De skal ut på sin før­te etap­pe. Så nå er det bare å fin­ne fram litt napo­le­tansk vin, kan­skje lyt­te til litt napo­le­tansk musikk, og gjø­re seg klar til start.

Vi har kom­met på fast­lan­det igjen, og skal fram til tred­je etap­pe. Det­te blir ryt­ter­nes førs­te møte med fjell, om enn bare “medi­um moun­tain”. Den star­ter på turist­ste­det Sor­ren­to og føl­ger stort sett kys­ten sydover.

Last ned stør­re kart.

Vi er fort­satt i Cam­pa­nia. Sor­ren­to lig­ger i vin­om­rå­det Pen­i­sola Sor­ren­ti­na, om  vi vel­ger vinen som refe­ran­se. Vine­ne fra det­te områ­det var els­ket av de gam­le romer­ne, men har ikke den sam­me pre­sti­sje i dag. De grøn­ne dru­ene som domi­ne­rer er Falang­hi­na, Bian­colel­la og Greco. De mest van­li­ge blå dru­er er Per’ e’ Palum­mo, Oli­vel­la og Agli­a­ni­co.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 3. etap­pe: Vin fra den vak­re Amal­fi-kys­ten

I vini del Giro d’Italia 2013 — 2. etappe: Et øyhopp til Ischia

GiroGiro_2013_00_02Vi gjør et øyhopp til øya Isch­ia.

And­re etap­pe er en gans­ke kort lag­tem­po, 17,4 km, på øya Isch­ia. Men om den ikke er så lang, så bør den være lang nok til å ska­pe litt tids­for­skjel­ler mel­lom lage­ne. Der­med blir det ikke bare spur­te­ne som avgjør hvem som kan ikle seg den rosa trøy­en. Når det­te leg­ges ut har ryt­ter­ne ennå ikke star­tet. Men det er vel ikke sær­lig dris­tig å tip­pe at en fra det laget som vin­ner lag­tem­po­en bærer rosa trøye nes­te dag.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 2. etap­pe: Et øyhopp til Isch­ia

I vini del Giro d’Italia 2013 — 1. etappe: Vulkansk svovelvin i Napoli

GiroGiro_2013_00_01Så er det å set­te føt­te­ne i peda­le­ne. Det er litt til­d­lig å star­te på førs­te etap­pe. Men det kan være tid for å set­te seg på syk­ke­len og ta turen til nær­mes­te Vin­mono­pol. For å sik­re seg noe å ha i glas­set når star­ten går.

Årets Giro d’I­ta­lia star­ter med en rund­tur syd-vest for Napo­li. Det er en flat etap­pe på 156 km. Det er alt­så ingen pro­log i år. Her kan det gå mot en hek­tisk og kao­tisk masse­spurt, hvor man­ge gjer­ne vil mar­ke­re seg og kun­ne ikle seg den rosa trøy­en på nes­te etappe.

Last ned stør­re kart.

Vi har fle­re gan­ger tid­li­ge­re i våre vir­tu­el­le vin­rei­ser i Ita­lia vært inn­om at den­ne delen av Ita­lia lig­ger i kol­li­sjons­so­nen mel­lom de afri­kans­ke og euro­pe­is­ke kon­t­in­tent, så det­te er et uro­lig områ­de rent geo­lo­gisk — og for så vidt også på and­re måter. Vi kjen­ner vul­ka­nen Vesuv, som lig­ger øst for Napo­li, vul­ka­nen som begrav­de byene Pom­peii og Her­ku­la­num i år 79 e.Kr.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 1. etap­pe: Vul­kansk svo­vel­vin i Napo­li

I vini del Giro d’Italia 2013

GiroSå er det på’n igjen: Tre uker med syk­kel­ritt i Ita­lia og tre uker med ita­li­ensk vin. Vi kun­ne vel hatt det verre.

Årets Giro star­ter i Napo­li. Det bli litt øyhop­ping, eller i alle fall et øyhopp, før vi føl­ger skinn­leg­gen og vris­ten nes­ten helt ut i stor­tåen. Vi føl­ger så fot­buen og tykk­leg­gen, før vi gjør noen hopp nord­over. Det mes­te av året Giro, nes­ten 2/3, går i den nord­ligs­te delen av Ita­lia — med en liten avstik­ker til Frankrike.

I år har de gjort den inter­es­san­te vri at sis­te etap­pe ikke er en tempo­etap­pe, men en flat fel­les­start. Det betyr at sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne i prak­sis må ha avgjort det hele i fjel­le­ne. Og det betyr at spur­te­ne har noe å hen­te på den sis­te etap­pen. Kan­skje kan det gi moti­va­sjon til å kom­me seg over fjel­le­ne og full­fø­re. Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013