Les vins du Tour de France 2013: 4. etappe — lagtempo i Nice, vin fra Bellet

TdF_100_logoSå er vi i gang. Og for en åpning! Alex­an­der Kristoff på and­re plass! Han star­ter med grønn trøye i dag (rik­tig­nok bare på lån). Men som han selv sier det: “So clo­se for the win :/ but a great debut at #tdf !”

Man måt­te reg­ne med dra­ma­tikk på førs­te etap­pe. Men det­te var i over­kant, og av til dels gans­ke uven­te­de grun­ner. Som Bri­an Nygaard, kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør for Orica Gree­nED­GE, skrev på Twit­ter anslags­vis 10 minut­ter før mål­gang: “Our bus is par­ked real­ly bad­ly right now”. Før start meld­te The Inner RingTwit­ter at bussjå­fø­re­ne ikke had­de adgang til del­ta­ker­lands­byen ved start for at man ikke skul­le risi­ke­re at de smak­te for mye på den loka­le vinen. Jeg syn­tes det kan­skje var litt over­dre­vet. Men etter å ha sett par­ke­rin­gen til Orica Gree­nED­GEs sjå­før, inn­ser jeg at de kan­skje har et poeng like­vel. Skjønt det er en litt bed­re for­kla­ring på buss­epi­so­den her.

Fall må man reg­ne med på førs­te etap­pe. Men det er dumt når det blir så avgjø­ren­de som på førs­te etap­pe. Sports­di­rek­tø­ren fra FDJ var mildt sagt for­ban­net etter­på. At man 6 km før mål får beskjed om at mål­gang er flyt­tet til 3 km-mer­ket på grunn av pro­ble­mer ved mål, må man aksep­te­re. Men når det gis kon­tra­be­skjed når det er under en km før den nye mål­lin­jen etter at alle har begynt å posi­sjo­ne­re seg for spur­ten, da må det bli problemer.

Vi får håpe at de nors­ke ryt­ter­ne får vist seg fram også på den etap­pen de skal ut på i dag. Vi går vide­re til fjer­de etappe.

Fjer­de etap­pe er lag­tem­po i Nice. Jeg liker lag­tem­po. Den­ne er såpass kort, 25 km, at den nok vil ska­pe skil­ler, men ikke så sto­re skil­ler at det mes­te kan avgjø­res alle­re­de her. Den best plas­ser­te på det ster­kes­te laget kom­mer til å ha den gule trøy­en etter den­ne etap­pen. Sky har tid­li­ge­re vist at de behers­er lag­tem­po godt, så jeg blir ikke over­ras­ket om det er en fra det­te laget som kan ikle seg gult på den nes­te etap­pen. Ser mer om etap­pen i tourguide.no.

Som jeg nevn­te i går, har Johan Kag­ge­stad spådd at Edvald Boa­sson Hagen kan ikle seg gul trøye etter den­ne etap­pen. Alex­an­der Kristoff har selv sagt at han vil prø­ve å kap­re den gule trøy­en her. Beg­ge bør ha gode mulig­he­ter — det kom­mer an på om Sky eller Katu­sja kla­rer å vin­ne lag­tem­po­en. Den som har gul trøye etter den­ne etap­pen vil sann­syn­lig­vis behol­de den til ryt­ter­ne møter fjell for alvor på den åtten­de etap­pen.

TdF_2013_04

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 4. etap­pe — lag­tem­po i Nice, vin fra Bel­let

Les vins du Tour de France 2013: 3. etappe — langs Korsikas vestkyst

TdF_100_logoI dag star­ter ryt­ter­ne på førs­te etap­pe. Nå er det alvor. Alex­an­der Kristoff har selv flag­get at han vil i gult, og Johann Kag­ge­stad har spådd Edvald Boa­sson Hagen i gult. Nå må de bare trå til, så får vi håpe at i alle fall en av dem får rett. Det er imid­ler­tid først etter lag­tem­po­en dis­se har sett seg ut den gule trøy­en. Det er vel ingen stor over­ras­kel­se at Mark Caven­dish her ser sin førs­te mulig­het til å få den gule trøy­en.

Men vi har igjen lagt oss to dager foran, og har kom­met til tred­je etap­pe. Se også tourguide.no om den­ne etappen.

Tred­je etap­pe star­ter i Ajac­cio, Kor­si­kas størs­te by. Det­te er Napo­le­ons føde­by, og man kan besø­ke huset der han ble født. His­to­rie­skri­ving er i stor grad nasjons­byg­ging med mye pro­pa­gan­da. Når vi ser til­ba­ke på danske­ti­den, var det all­tid Dan­mark som gjor­de det vi ikke liker, som å være alli­ert med Napoelon. Vi, alt­så Nor­ge, var ikke med på det, bort­sett fra at det påfør­te oss pro­ble­mer, ga oss Ter­je Vigen og en del annet. Vi iden­ti­fi­se­rer oss med Wel­ling­ton og de som ned­kjem­pet impe­ria­lis­ten Napo­le­on. I Frank­ri­ke har Napoelon en helt annen sta­tus, og ikke minst på Kor­si­ka. Fly­plas­sen i Ajac­cio heter Ajac­cio — Napo­lé­on Bona­par­te Air­port. Man ærer sine helter!

TdF_2013_03

Den mest inter­es­san­te vinen fin­ner vi også i dag ved star­ten. 3. etap­pe går langs Kori­si­kas vest­kyst. Vi kun­ne selv­sagt ha fun­net den sam­me vinen ved for­ri­ge etap­pes mål­gang også. Men vi må por­sjo­ne­re ut godsakene.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 3. etap­pe — langs Kor­si­kas vest­kyst

Les vins du Tour de France 2013: 2. etappe — over Korsika

TdF_100_logoand­re etap­pe skal ryt­ter­ne over øya. Det er tre top­per, Cols de Bel­lag­ra­na­jo (723 m), de la Ser­ra (807 m) og de Viz­za­vona (1,163 m). Det er også en kre­ven­de utfor­kjø­ring mot mål.

Det blir nok en litt annen utvik­ling i rit­tet enn vi har sett de sene­re åre­ne. En tem­po­ryt­ter kan ikke skaf­fe seg et for­sprang på en pro­log og syk­le i gult til man møter fjell etter en ukes tid. Det vil sann­syn­lig­vis hel­ler ikke være en som blir sit­ten­de i et hel­dig brudd som behol­der klatre­trøy­en til til man møter ordent­li­ge fjell.

Nå har førs­te blogg om Kor­si­ka kom­met fra TV2s KulTour-team, Finn Erik Rog­nan og Jon Kåre Hovers­holm, kom­met på nett. Her er man­ge tips om Kor­si­ka. Nett­si­den korsika.no var f.eks. ukjent for meg, en nett­side som ser ut til å være nyt­tig om man vil rei­se til Kor­si­ka. Se også tourguide.no om etappen.

TdF_2013_02

Wiki­com­mon, CC BY-SA

Jeg tar med et annet kart over vin­om­rå­de­ne på Kor­si­ka i dag. Jeg synes det­te er inter­es­sant for­di det også er et topo­gra­fisk kart som ter­ren­get. Vin­om­rå­de­ne er mind­re på det­te kar­tet enn på det jeg had­de med i går. Om jeg har for­stått det rett, så vis­te gårs­da­gens kart hvor det fak­tisk dyr­kes vin, mens det­te kar­tet viser klas­si­fi­ser­te områ­der. Men helt sik­ker er jeg ikke.

Vi krys­ser “fin­ge­ren” fra Bas­tia og hen­ter vin i Patri­mo­nio, inne i buk­ten. Patri­mo­nio er et av de elds­te om mest vel­re­nom­mer­te vin­om­rå­de­ne på Kor­si­ka. Det var det førs­te områ­det som fikk AOC-sta­tus i 1968. Den reg­nes også som den bes­te, og kva­li­te­ten sies å ha økt bety­de­lig i de sene­re åre­ne. Tids­skrif­tet Decan­ter beskri­ver viner fra Kor­si­ka som en godt bevart hem­me­lig­het, og sier det­te om Patri­mo­nio: Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 2. etap­pe — over Kor­si­ka

Les vins du Tour de France 2013: 1. etappe En flat etappe på Korsika!

TdF_100_logoI år er det ingen pro­log. Førs­te etap­pe er 200 km fra Por­to-Vecchio som først går til Boni­fa­cio, før den ven­der nord­over, er en ny tur inn­om Por­to-Vecchio og fort­set­ter nord­over til Bas­tia.

Etap­pen beskri­ves som flat. Jeg trod­de kna­pt det var mulig å fin­ne så mye flat vei på Kor­si­ka. Men som arran­gø­ren skrev da det­te ble pre­sen­tert: “On the ride up the coast, the riders will then tra­vel along one of the rare flat roads on the island”. Se også tourguide.no om etappen.

TdF_2013_01En flat etap­pe bør bety at det blir en masse­spurt. På førs­te etap­pe er det gjer­ne ner­vøst. Ryt­ter­ne vil gjer­ne posi­sjo­ne­re seg, og man vet vel ikke helt hvor man står i for­hold til sine kon­kur­ren­ter. Det kan der­for bli dra­ma­tikk på den­ne etap­pen. I føl­ge fysio­ter­a­paut Ben Carl­sen var det 15 ryt­te­re som brøt i løpet av førs­te uken i fjor på grunn av brudd — det er vel oftest krave­be­net. Det kan nok være noen som ikke kom­mer i mål på dagens etap­pe, eller som i alle fall ikke vil være kla­re til start på den nes­te. I løpet av touren sen­des 8 % av ryt­ter­ne hjem med brudd. Ingen and­re sports­be­gi­ven­he­ter er i nær­he­ten, fort­satt i føl­ge Ben Carl­sen. Det er en tøff sport. Men hel­dig­vis er det slik at et brudd gror i løpet av noen uker.

Jeg har dess­ver­re ald­ri vært på Kor­si­ka og kjen­ner land­ska­pet kun fra bil­der og av omta­le. Men en flat vei langs kys­ten, det kan vel fort kom­me til å bety vind. Så kan­skje blir det ikke noen helt enkel åpning på årets Tour.

Kor­si­ka er en fjell­knaus, noe ryt­ter­ne vil mer­ke på de kom­men­de etap­pe­ne. Det fin­nes vel kna­pt mer flat vei å ta av. Den høy­es­te top­pen, Mon­te Cin­to, er 2706 m, men så høyt skal ikke ryt­ter­ne. Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: 1. etap­pe En flat etap­pe på Kor­si­ka!

Les vins du Tour de France 2013: Innledning

TdF_100_logoSå skal vi i gang med jubi­le­ums­t­ouren. Årets utga­ve er Tour de Fran­ce nr 100.  I årets utga­ve får vi også vin­mes­sig sel­skap av Tour de Vin 2013: En vin­rei­se gjen­nom Frank­ri­ke fra druelig.no. Det skal bli inter­es­sant å se hvor like eller uli­ke valg vi gjør i løpet av touren. En annen nykom­mer er tourguide.no, som dri­ves av en syk­kel­in­ter­es­sert kame­rat­gjeng. De ser ut til å være mer opp­tatt av syk­kel enn av vin, med omta­le av hver enkelt etappe.

Tour de Fran­ce er som et enormt omrei­sen­de sir­kus som rig­ger opp hver mor­gen, rig­ger ned om kvel­den og rei­ser vide­re til nes­te by. Hvis du vil vite litt mer om hvor stort det­te sir­ku­set er, kan du lese den­ne artik­ke­len fra Velo News.

Et til­bake­ven­den­de irri­ta­sjons­mo­ment med Tour de Fran­ce er at kar­te­ne over etap­pe­ne offent­lig­gjø­res så sent. Det kan gjø­re de sis­te par uke­ne før touren star­ter mer hek­tis­ke enn jeg set­ter pris på. I år ble kar­te­ne til­gjen­ge­li­ge, i alle fall på net­tet, først den 14. juni. En bonus er at man nå har valgt å lage Goog­le-kart. Der­med er det mulig å zoo­me inn på detal­jer, om man måt­te øns­ke det. Kar­te­ne på mine sider er sta­tis­ke. Men klik­ker du på dem, kom­mer du til TdF-side­ne med dyna­mis­ke Google-kart.

Vi star­ter med over­sikt over hele Touren.

TdF_2013_00G

Arran­gø­re­ne har gjort noen inter­es­san­te grep med årets tra­sé. Det blir spen­nen­de å se hva slags utslag det gir. Star­ten er i år på Kor­si­ka, den enes­te av regio­ne­ne i Frank­ri­ke som til nå ikke har hatt besøk av Touren.Det er ingen pro­log. Touren star­ter med en flat etap­pe på 200 km. Sann­syn­lig­vis blir det en masse­spurt, en spurt man­ge vil sat­se mye på å vin­ne. Vin­ne­ren her vil få sine førs­te aksjer i poeng­trøy­en. Men vin­ne­ren vil dess­uten lede touren og syk­le i gult på and­re etap­pe. Nr 2 vil få låne den grøn­ne trøyen.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2013: Inn­led­ning

De førerløse bilene — språk er makt!

PedalkraftEn typisk Twit­ter­mel­ding fra f.eks. Ope­ra­sjons­sen­tra­len ved poli­ti­et i Oslo på Twit­ter der den­ne fra 15. juni:

Louises­gt, tra­fikk­ulyk­ke, bil mot syk­list, nød­eta­te­ne er på vei.”

Vi skal mer­ke oss språk­bru­ken, som er gans­ke kon­se­kvent når uli­ke politi­en­he­ter mel­der om slik ulyk­ker. Det er et kjøre­tøy, til­syne­la­ten­de uten fører, mot per­son: Bil mot syk­list.

Språk er makt. Ved å avper­soni­fi­se­re bilis­ten og redu­se­re den­ne til et kjøre­tøy, tar poli­ti­et bilis­tens par­ti. Per­sonen som kjør­te bilen er ikke en del av ulyk­ken, det er bare bilen som er involvert. Syk­lis­ten der­imot, er i høy­es­te grad til ste­de i omta­len. Det må enten bli “Bil mot syk­kel”, eller “Bilist mot syk­list”.

Det er nep­pe bevisst språk­bruk fra poli­ti­et. Men det reflek­te­rer en grunn­hold­ning og bekref­ter et gene­relt inn­trykk av poli­ti­et som en bilist­venn­lig og syk­kel­fiendt­lig etat.

Poli­ti­et og and­re må like­stil­le de to par­ter i en ulyk­ke. Det rik­ti­ge er etter min mening at en bilist kjør­te på en syk­list. Og selv­føl­ge­lig var det  “bilis­ten som skul­le svin­ge”, ikke “bilen skul­le svin­ge”, slik det står i den­ne noti­sen i Fir­da.

Con­ti­nue read­ing De fører­løse bile­ne — språk er makt!

Høyesterett: Typehuset «Ambassadør» er et åndsverk

Høy­este­retts dom

Høy­este­rett avsa 4. juni i år en dom hvor de, under dis­sens 3–2, kon­klu­der­te med at type­hu­set «Ambas­sa­dør» fra Nors­ke Hus er et ånds­verk. Hele dom­men er til­gjen­ge­lig her.

Byg­nings­kunst kan være åndsverk

Byg­nings­kunst kan være ver­net som ånds­verk. Van­lig­vis bru­ker jeg Opera­byg­get i Oslo og det huset Sver­re Fehn teg­net for Ter­je Wel­le Busk som eksemp­ler på et offent­lig bygg og et bolig­hus som uten tvil er åndsverk.

Men det er ikke ofte en vand­ring i et norsk bolig­felt gir noe som min­ner om en kunst­opp­le­vel­se. Det er gans­ke like­ar­te­de hus. Hus­e­ne pre­get av moter på bygge­tids­punk­tet, prak­tis­ke løs­nin­ger og begren­se­de øko­no­mis­ke ram­mer. De fles­te av dis­se hus­e­ne er ikke åndsverk.

Con­ti­nue read­ing Høy­este­rett: Type­hu­set «Ambas­sa­dør» er et ånds­verk

Når man forsøker å fjerne et bilde fra offentligheten

AP_rødgrønn humorArbei­der­par­ti­et har fått fjer­net bil­der fra en sati­risk face­bo­ok­side. Den som går inn på den aktu­el­le Face­bo­ok-siden, får bare en mel­ding om at inn­hol­det er fjer­net. Men man behø­ver ikke gå dit. Tak­ket være det­te klø­ne­te for­sø­ket fra Arbei­der­par­ti­et på å stan­se bil­der de ikke liker, flo­re­rer de over hele net­tet. Og jeg gir mitt bidrag her. Det er den såkal­te Strei­sand-effek­ten, som har fått sitt navn etter at Bar­ba­ra Strei­sand for­søk­te å få fjer­net bil­der av sitt hus i Malibu.

Jeg skal ikke mene noe om hvor­vidt den aktu­el­le Face­bo­ok-siden er et eksem­pel på god eller dår­lig humor. Men om Arbei­der­par­ti­et skul­le ha noen ret­tig­he­ter til bil­de­ne, hvil­ket kan være høyst dis­ku­ta­belt, så er det ikke all­tid klokt å tyne sine ret­tig­he­ter til det ytters­te. Ret­tig­he­ter eller ei, her had­de Arbei­der­par­ti­et gjort klokt i å bite erg­rel­sen i seg og la det bli med det.

Con­ti­nue read­ing Når man for­sø­ker å fjer­ne et bil­de fra offent­lig­he­ten

Mangelfull politiinformasjon om sykkelulykke — igjen

I går skjed­de det en ulyk­ke på Hamar. “Syk­list påkjørt i Vangs­ve­gen” lyder over­skrif­ten i Hamar Dag­blad. Jeg for­sø­ker å skaf­fe meg et bil­de av de syk­kel­ulyk­ker jeg leser om. Dess­ver­re gjør man­gel­full og ofte mis­vi­sen­de infor­ma­sjon fra poli­ti­et det vans­ke­lig å se hva som skjed­de. Så også her. Pres­sen byg­ger stort sett på politi­opp­lys­nin­ger, dess­ver­re uten evne eller vil­je til å stil­le kri­tis­ke spørs­mål. I den­ne saken kan vi lese følgende:

Ope­ra­sjons­le­der Geir Rygh ved Hed­mark politi­dis­trikt opp­ly­ser over­for Hamar Dag­blad at ulyk­ken fant sted i områ­det uten­for Peppes.”

Det fort­set­ter:

Bilen kom kjø­ren­de fra Strand­gata og opp Vangs­ve­gen, mens syk­lis­ten kom kjø­ren­de ut Torg­gata. Sist­nevn­te skal iføl­ge vit­ner ha holdt høy has­tig­het. Syk­lis­ten benyt­tet seg ikke av fot­gjen­ger­fel­tet, sier Rygh.”

Mer får vi ikke vite.

Con­ti­nue read­ing Man­gel­full politi­in­for­ma­sjon om syk­kel­ulyk­ke — igjen

Røyken og bilen

Bil_roykI dag er det ni år siden “røyke­lo­ven” (tobakks­ska­de­lo­ven) ble stram­met inn. Fra 1. juni 2004 har det ikke vært lov å røy­ke på res­tau­ran­ter og and­re ser­ve­rings­ste­der i Nor­ge. Vi får min­ne oss selv om at det bare var en fore­lø­pig sis­te etap­pe. Fra 1997 har det vært for­budt å røy­ke i and­re offent­li­ge loka­ler enn ser­ve­rings­ste­der, på arbeids­plas­ser, osv. Det er nylig ved­tatt noen end­rin­ger som inne­bæ­rer at noen fle­re områ­der gjø­res røyk­frie, men de er ennå ikke satt i kraft.

Tenk deg litt til­ba­ke: Det er ikke mer enn ni år siden alle spise­ste­der stin­ket av røyk. Had­de vi vært på et ute­sted, måt­te klær­ne hen­ges til luf­ting i lang tid for å få ut røyk­stan­ken. Hvor­dan kun­ne vi fin­ne oss i at det var slik? At noen kun­ne ta seg til ret­te og for­søp­le den luf­ten som vi alle måt­te pus­te i? Er det vir­ke­lig ikke mer enn ni år siden? Jeg tror ikke noen øns­ker seg til­ba­ke til slik det var før 1. juni 2004.

Con­ti­nue read­ing Røy­ken og bilen