Røyken og bilen

Bil_roykI dag er det ni år siden “røyke­lo­ven” (tobakks­ska­de­lo­ven) ble stram­met inn. Fra 1. juni 2004 har det ikke vært lov å røy­ke på res­tau­ran­ter og and­re ser­ve­rings­ste­der i Nor­ge. Vi får min­ne oss selv om at det bare var en fore­lø­pig sis­te etap­pe. Fra 1997 har det vært for­budt å røy­ke i and­re offent­li­ge loka­ler enn ser­ve­rings­ste­der, på arbeids­plas­ser, osv. Det er nylig ved­tatt noen end­rin­ger som inne­bæ­rer at noen fle­re områ­der gjø­res røyk­frie, men de er ennå ikke satt i kraft.

Tenk deg litt til­ba­ke: Det er ikke mer enn ni år siden alle spise­ste­der stin­ket av røyk. Had­de vi vært på et ute­sted, måt­te klær­ne hen­ges til luf­ting i lang tid for å få ut røyk­stan­ken. Hvor­dan kun­ne vi fin­ne oss i at det var slik? At noen kun­ne ta seg til ret­te og for­søp­le den luf­ten som vi alle måt­te pus­te i? Er det vir­ke­lig ikke mer enn ni år siden? Jeg tror ikke noen øns­ker seg til­ba­ke til slik det var før 1. juni 2004.

Con­ti­nue read­ing Røy­ken og bilen