Mangelfull politiinformasjon om sykkelulykke — igjen

I går skjed­de det en ulyk­ke på Hamar. “Syk­list påkjørt i Vangs­ve­gen” lyder over­skrif­ten i Hamar Dag­blad. Jeg for­sø­ker å skaf­fe meg et bil­de av de syk­kel­ulyk­ker jeg leser om. Dess­ver­re gjør man­gel­full og ofte mis­vi­sen­de infor­ma­sjon fra poli­ti­et det vans­ke­lig å se hva som skjed­de. Så også her. Pres­sen byg­ger stort sett på politi­opp­lys­nin­ger, dess­ver­re uten evne eller vil­je til å stil­le kri­tis­ke spørs­mål. I den­ne saken kan vi lese følgende:

Ope­ra­sjons­le­der Geir Rygh ved Hed­mark politi­dis­trikt opp­ly­ser over­for Hamar Dag­blad at ulyk­ken fant sted i områ­det uten­for Peppes.”

Det fort­set­ter:

Bilen kom kjø­ren­de fra Strand­gata og opp Vangs­ve­gen, mens syk­lis­ten kom kjø­ren­de ut Torg­gata. Sist­nevn­te skal iføl­ge vit­ner ha holdt høy has­tig­het. Syk­lis­ten benyt­tet seg ikke av fot­gjen­ger­fel­tet, sier Rygh.”

Mer får vi ikke vite.

I føl­ge beskri­vel­sen skjed­de ulyk­ken her:

Vi får vite at bilen kom fra Strand­gata, alt­så fra sjø­en. Men kom syk­lis­ten ut fra Torg­gata fra venst­re (gåga­ten) eller fra høy­re? Det sier poli­ti­et ikke noe om. Der­med har vi ikke grunn­lag for å vur­de­re hvem som had­de vikeplikt.

I ste­det for å få vik­ti­ge opp­lys­nin­ger, kom­mer ope­ra­sjons­le­der Geir Rygh med tøve­te opp­lys­nin­ger som at syk­lis­ten ikke bruk­te fot­gjen­ger­fel­tet. Er den­ne ope­ra­sjons­le­der Geir Rygh så uvi­ten­de at han ikke vet at syk­lis­ter er kjø­ren­de og at fot­gjen­ger­felt er for fot­gjen­ge­re? Vi kan også lese at syk­lis­ten i føl­ge vit­ner skal ha holdt høy has­tig­het. Sike vitne­ob­ser­va­sjo­ner er totalt upå­li­te­li­ge. Det mest sann­syn­li­ge er at bilen holdt stør­re fart enn syk­lis­ten. Det bur­de poli­ti­et vite.

En gang trod­de jeg at poli­ti­et var tre­net i å obser­ve­re og å få fram det vesent­li­ge i et hen­del­ses­for­løp. Mye kan tyde på at det like­vel ikke er slik. Eller kan­skje er det bare slik at vårt moto­ri­ser­te poli­ti all­tid iden­ti­fi­se­rer seg med bilis­ten. Det er dess­ver­re alt for man­ge eksemp­ler på at poli­ti­et er vel­dig ras­ke til å unskyl­de bilis­ter og sky­ve ansvar over på syk­lis­ten, også i til­fel­ler hvor det er åpen­bart at det er bilis­ten som er skyld i ulyk­ken. Det typis­ke er at bilis­ten ikke over­holdt sin vike­plikt, som er den vik­tigs­te årsa­ken til kol­li­sjo­ner mel­lom syk­kel og bil som fører til alvor­lig per­son­ska­de. Kan­skje er den­ne saken bare nok et eksem­pel på dette.

Politi­di­rek­to­ra­tet har et over­ord­net ansvar for poli­ti­et. De har en stor jobb å gjø­re for å lære poli­ti­et å behand­le syk­lis­ter på en ordent­lig måte. De kan set­te Geir Rygh høyt på lis­ten over folk som kal­les inn til tvun­gen etterutdanning.

Print Friendly, PDF & Email