Når man forsøker å fjerne et bilde fra offentligheten

AP_rødgrønn humorArbei­der­par­ti­et har fått fjer­net bil­der fra en sati­risk face­bo­ok­side. Den som går inn på den aktu­el­le Face­bo­ok-siden, får bare en mel­ding om at inn­hol­det er fjer­net. Men man behø­ver ikke gå dit. Tak­ket være det­te klø­ne­te for­sø­ket fra Arbei­der­par­ti­et på å stan­se bil­der de ikke liker, flo­re­rer de over hele net­tet. Og jeg gir mitt bidrag her. Det er den såkal­te Strei­sand-effek­ten, som har fått sitt navn etter at Bar­ba­ra Strei­sand for­søk­te å få fjer­net bil­der av sitt hus i Malibu.

Jeg skal ikke mene noe om hvor­vidt den aktu­el­le Face­bo­ok-siden er et eksem­pel på god eller dår­lig humor. Men om Arbei­der­par­ti­et skul­le ha noen ret­tig­he­ter til bil­de­ne, hvil­ket kan være høyst dis­ku­ta­belt, så er det ikke all­tid klokt å tyne sine ret­tig­he­ter til det ytters­te. Ret­tig­he­ter eller ei, her had­de Arbei­der­par­ti­et gjort klokt i å bite erg­rel­sen i seg og la det bli med det.

Con­ti­nue read­ing Når man for­sø­ker å fjer­ne et bil­de fra offent­lig­he­ten